Trích yếu nội dung
Công văn số 31/SNV-CCHC ngày 05/01/2018 của Sở Nội vụ về việc chấn chỉnh thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Nội dung chi tiết
Công văn số 31/SNV-CCHC ngày 05/01/2018 của Sở Nội vụ về việc chấn chỉnh thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Đính kèm:
1.31 CCK.signed.pdf