Trích yếu nội dung
Công văn số 3411/SNV-CCVC ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích theo Nghị quyết số 159/2018/NQ-HĐND
Nội dung chi tiết
Công văn số 3411/SNV-CCVC ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích theo Nghị quyết số 159/2018/NQ-HĐND
Đính kèm:
1.3411 ccvc.signed.pdf

Công văn số 3411/SNV-CCVC ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích theo Nghị quyết số 159/2018/NQ-HĐND
Số kí hiệu 3411/SNV-CCVC Người ký
Ngày ban hành 28/11/2018 Ngày xuất bản 28/11/2018
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Cán bộ công chức Loại văn bản Nghị quyết
Cấp ban hành Văn bản chỉ đạo, điều hành của Sở Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
  2. Công văn số 1216/SNV-XDCQ ngày 03/5/2018 của Sở Nội vụ về việc xây dựng kế hoạch số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo
  3. Thông tư số 06/2018/TT-BNV ngày 31/5/2018 về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
  4. Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định 38/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2015 của UBND thành phố ban hành quy định về quản lý cán bộ, công chức phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2016 của UBND thành phố ban hành quy định về chức danh, số lượng, tiêu chuẩn, chế độ chính sách và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng