STT Số văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Đính kèm Lượt tải
1 1812/SNV-CCHC Sở Nội vụ Công văn số 1812/SNV-CCHC ngày 25/6/2018 của Sở Nội vụ về việc thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 0
2 1216/SNV-XDCQ Sở Nội vụ Công văn số 1216/SNV-XDCQ ngày 03/5/2018 của Sở Nội vụ về việc xây dựng kế hoạch số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo 0
3 303/HD-SNV Sở Nội vụ Công văn số 303/HD-SNV ngày 02/4/2018 của Sở Nội vụ về việc lập hồ sơ và giao nộp tài liệu giấy vào lưu trữ cơ quan 0
4 31/SNV-CCHC Sở Nội vụ Công văn số 31/SNV-CCHC ngày 05/01/2018 của Sở Nội vụ về việc chấn chỉnh thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 0
5 3218/SNV-CCVC Sở Nội vụ Công văn số 3218/SNV-CCVC ngày 17 tháng 11 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tiếp nhận công chức, viên chức ngoài thành phố về công tác tại các ĐVSN thuộc UBND thành phố quản lý 0
6 2537/SNV-XDCQ Sở Nội vụ Công văn số 2537/SNV-XDCQ ngày 11 tháng 9 năm 2017 về việc hướng dẫn tuyển dụng viên chức làm giáo viên mầm non 0
7 1476/SNV-CCHC Sở Nội vụ Công văn số 1476/SNV-CCHC ngày 26 tháng 5 năm 2017 của Sở Nội vụ về việc điều chỉnh lộ trình xây dựng dịch vụ công trực tuyến đến năm 2020 0
8 644/QĐ-SNV Sở Nội vụ Quyết định số 644/QĐ-SNV ngày 05 tháng 5 năm 2017 về việc Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện " tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ 0
9 532/QĐ-SNV Sở Nội vụ Quyết định số 532/QĐ-SNV ngày 11 tháng 4 nam 2017 về việc thành lập Tổ theo dõi, quản lý Đề án tu bổ, phục chế tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng 0
10 174/HD-SNV Sở Nội vụ Hướng dẫn số 174/HD-SNV ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Sở Nội vụ về việc triển khai một số nội dung thực hiện chỉnh lý và số hóa tài liệu lưu trữ đối với các cơ quan, địa phương thuộc UBND TPĐN quản lý 0