STT Số văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Đính kèm Lượt tải
1 3411/SNV-CCVC Sở Nội vụ Công văn số 3411/SNV-CCVC ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích theo Nghị quyết số 159/2018/NQ-HĐND 0
2 1812/SNV-CCHC Sở Nội vụ Công văn số 1812/SNV-CCHC ngày 25/6/2018 của Sở Nội vụ về việc thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 0
3 396/HD-SNV Sở Nội vụ Hướng dẫn số 396/HD-SNV ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Sở Nội vụ về việc thực hiện Quyết định 16/2018/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của UBND thành phố ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 0
4 1216/SNV-XDCQ Sở Nội vụ Công văn số 1216/SNV-XDCQ ngày 03/5/2018 của Sở Nội vụ về việc xây dựng kế hoạch số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo 0
5 303/HD-SNV Sở Nội vụ Công văn số 303/HD-SNV ngày 02/4/2018 của Sở Nội vụ về việc lập hồ sơ và giao nộp tài liệu giấy vào lưu trữ cơ quan 0
6 31/SNV-CCHC Sở Nội vụ Công văn số 31/SNV-CCHC ngày 05/01/2018 của Sở Nội vụ về việc chấn chỉnh thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 0
7 3218/SNV-CCVC Sở Nội vụ Công văn số 3218/SNV-CCVC ngày 17 tháng 11 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tiếp nhận công chức, viên chức ngoài thành phố về công tác tại các ĐVSN thuộc UBND thành phố quản lý 0
8 2537/SNV-XDCQ Sở Nội vụ Công văn số 2537/SNV-XDCQ ngày 11 tháng 9 năm 2017 về việc hướng dẫn tuyển dụng viên chức làm giáo viên mầm non 0
9 1476/SNV-CCHC Sở Nội vụ Công văn số 1476/SNV-CCHC ngày 26 tháng 5 năm 2017 của Sở Nội vụ về việc điều chỉnh lộ trình xây dựng dịch vụ công trực tuyến đến năm 2020 0
10 644/QĐ-SNV Sở Nội vụ Quyết định số 644/QĐ-SNV ngày 05 tháng 5 năm 2017 về việc Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện " tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ 0