Phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở

Căn cứ Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ nội dung cuộc họp Lãnh đạo Sở Nội vụ ngày 20 tháng 3 năm 2017;

Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng thông báo về việc phân công trách nhiệm phụ trách lĩnh vực công tác chuyên môn của Lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng như sau:

 

1. Ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc

a) Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND thành phố, trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ và toàn bộ hoạt động của Sở Nội vụ.

b) Chịu trách nhiệm trình UBND và Chủ tịch UBND thành phố dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 (năm) năm, hàng năm; các đề án, dự án và chương trình thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nội vụ trên địa bàn thành phố.

c) Tham mưu UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố, công tác tổ chức, bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, quản lý sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; cán bộ, công chức, viên chức; vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức; cải cách chế độ công vụ, công chức; chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối chính quyền của thành phố theo quy định của pháp luật và phân cấp, ủy quyền của UBND thành phố; công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng chống tham nhũng liên quan đến công tác nội vụ.

d) Tham mưu UBND thành phố quản lý nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng.

đ) Theo dõi, quản lý cán bộ doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố quản lý.

e) Phụ trách công tác tổ chức, bộ máy, công chức, viên chức Sở Nội vụ.

g) Chủ tài khoản Sở Nội vụ.

h) Phụ trách, chỉ đạo Phòng Công chức, viên chức; Thanh tra Sở; Ban Thi đua - Khen thưởng.

i) Tham gia các Hội đồng và Ban chỉ đạo

- Ban Chỉ đạo Biển Đông, Hải đảo;

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố;

- Ban Chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố;

- Ban Chỉ đạo xây dựng thành phố thông minh;

- Ban Chỉ đạo Dự án 513;

- Ban vì sự tiến bộ phụ nữ;

- Ban Chỉ đạo triển khai Đề án " Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức thành phố";

- Ban Chủ nhiệm Chương trình Khoa học và Công nghệ thành phố.

 

2. Ông Nguyễn Thương, Phó Giám đốc, giúp Giám đốc Sở:

a) Phụ trách, chỉ đạo về tổ chức bộ máy, biên chế, tổ chức chính quyền, công tác địa giới hành chính và phân loại đơn vị hành chính, công tác thanh niên; cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách phường, xã; công tác tổ chức hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, Ban Chỉ đạo, Hội đồng;

b) Giúp Giám đốc Sở trong công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc khối quận, huyện, phường, xã. Thực hiện công tác thu hút nguồn nhân lực; đào tạo theo Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (sau đây viết tắt là Đề án 922), giám sát công tác tuyển dụng viên chức trên địa bàn thành phố; thực hiện hợp tác quốc tế về công tác nội vụ và các lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp ủy quyền của UBND thành phố.

c) Phụ trách, chỉ đạo Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên; Phòng Tổ chức biên chế và tổ chức Phi chính phủ;

d) Tham gia các Hồi đồng và Ban chỉ đạo

- Hội đồng Công tác thanh niên thành phố;

- Hội đồng Xét tuyển bác sĩ, bác sĩ nội trú theo Đề án 922;

- Hội đồng Tuyển chọn Thẩm phán ngành TAND thành phố;

- Hội đồng Tuyển chọn Kiểm sát viên ngành KSND thành phố;

- Hội đồng Xét duyệt bố trí thuê chung cư và bán nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

- Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự;

- Ban Chỉ đạo Dự án 513;

- Ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu;

- Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới;

- Ban Tuyển sinh quân sự thành phố;

- Ban Chỉ đạo Quản lý tổng hợp tài nguyên biển đảo;

- Ban Nội dung diễn tập khu vực phòng thủ;

- Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng thành phố Đà Nẵng - thành phố Môi trường;

- Ban Chỉ đạo công tác phòng không nhân dân thành phố Đà Nẵng;

- Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

- Hội đồng kiểm tra sát hạch xét chuyển CBCC phường, xã thành công chức từ cấp quận, huyện trở lên;

 

3. Ông Ngô Khôi, Phó Giám đốc, Trưởng Ban Tôn giáo, giúp Giám đốc Sở:

a) Phụ trách, chỉ đạo công tác tôn giáo, dân tộc;

b) Làm nhiệm vụ Trưởng Ban Tôn giáo.

c) Tham gia các Hội đồng và Ban chỉ đạo

- Ban Chỉ đạo T98;

- Ban Chỉ đạo Nhân quyền;

- Ban Chỉ đạo Thống nhất.

 

4. Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc giúp Giám đốc Sở:

a) Phụ trách, chỉ đạo về công tác quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ; đào tạo, bồi dưỡng, chế độ, chính sách tiền lương đối với công chức, viên chức khối sở, ngành; công tác thông tin, tổng hợp, điều phối hoạt động của Sở Nội vụ theo chương trình, kế hoạch công tác, công tác nội bộ cơ quan Sở Nội vụ gồm: pháp chế, cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; bình đẳng giới, văn thư, lưu trữ; thi đua khen thưởng; quản lý tài sản và hành chính quản trị, chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động của Sở Nội vụ; công tác cải cách hành chính, chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn; quy chế dân chủ ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, ở doanh nghiệp trong địa bàn thành phố và việc thực hiện công tác dân vận của chính quyền; Thực hiện công tác công tác đào tạo, bồi dưỡng; thu hút nguồn nhân lực; đào tạo Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (sau đây viết tắt là Đề án 922);...

b) Chủ tài khoản uỷ quyền.

c) Phụ trách, chỉ đạo Văn phòng Sở; Phòng Cải cách hành chính; Chi cục Văn thư - Lưu trữ; Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; là đại diện lãnh đạo (QMR) của hệ thống quản lý chất lượng ISO.

d) Tham gia các Hội đồng và Ban Chỉ đạo

- Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển thống kê;

- Hội đồng xử lý các khoản tồn đọng ngân sách thành phố có liên quan đến các vụ án từ nhiều năm trước;

- Hội Từ thiện;

- Hội đồng quản lý Bệnh viện Ung bướu;

- Ban Chỉ đạo thực hiện mô hình cơ sở phòng và trị rối nhiễu Tâm Trí hỗ trợ người bệnh tâm thần dựa vào cộng đồng;

- Ban Chỉ đạo triển khai chế độ chính sách đối với các đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế;

- Ban Chỉ đạo Bảo vệ bí mật nhà nước.

- Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố;

- Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh thành phố;

- Hội đồng Xét tuyển bác sĩ, bác sĩ nội trú theo Đề án 922;

- Hội đồng Đánh giá, xếp hạnh chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT thành phố;

- Hội đồng chuyên gia tư vấn Chương trình " 100 hạt giống Doanh nhân Đà Nẵng";

- Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố.

 

Trên đây là nội dung thông báo phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng. Sở Nội vụ kính thông báo các cơ quan, đơn vị và địa phương được biết và tiện liên hệ công tác./.

         
Nội dung chưa được xuất bản
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

4 1 4 3 2 2 7 2
Hôm nay: 3.755
Hôm qua: 2.574
Tuần này: 0
Tháng này: 55.960
Tổng cộng: 41.432.272