TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC LẬP, GIAO NỘP HỒ SƠ TÀI LIỆU THEO CHỈ THỊ SỐ35/CT-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Cập nhật lúc: 13:42 - 11/09/2017 Lượt xem: 364

     Ngày 07/9/2017, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg  về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử. Chỉ thị nêu rõ công tác văn thư, lưu trữ có ý nghĩa quan trọng đối với việc bảo quản, lưu giữ các tài liệu, văn bản trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng và văn hóa xã hội của đất nước.

 

    Trong thời gian qua, công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan của các Bộ, ngành và địa phương đã có những chuyển biến tích cực. Tài liệu tại các Lưu trữ lịch sử, lưu trữ các cơ quan, tổ chức từ trung ương đến địa phương từng bước được phân loại, chỉnh lý, bảo vệ, bảo quản an toàn phục vụ khai thác, sử dụng có hiệu quả, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử hiện vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập; việc thực hiện quy định của pháp luật về lập hồ sơ công việc tại nhiều cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương chưa nghiêm. Ý thức của một số công chức, viên chức về lập hồ sơ công việc chưa cao; tài liệu lưu trữ còn phân tán ở nhiều nơi; tình trạng giao nộp tài liệu chưa đúng quy định vào Lưu trữ cơ quan vẫn còn phổ biến, nhất là các đơn vị trực thuộc cấp dưới, gây khó khăn cho việc tổ chức khoa học tài liệu và lựa chọn tài liệu đến hạn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử các cấp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác văn thư, lưu trữ.

 

    Để khắc phục những tình trạng nêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện các công việc sau:

 

    Thực hiện nghiêm việc lập, giao nộp hồ sơ, tài liệu

 

    Để thực hiện nghiêm quy định về lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử các cấp, kịp thời bảo vệ, phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm việc lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh theo trách nhiệm quy định tại Điều 9 và Điều 19 Luật Lưu trữ.

 

    Chậm nhất đến hết năm 2021, các ngành, các cấp giải quyết dứt điểm tài liệu được hình thành từ năm 2015 trở về trước đang bó gói, tồn đọng tại các cơ quan, tổ chức.Các cơ quan, tổ chức bố trí kho lưu trữ đáp ứng yêu cầu bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật; tổ chức khai thác tài liệu lưu trữ có hiệu quả.

 

    Phải bố trí CCVC chuyên trách công tác văn thư, lưu trữ

 

    Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải bố trí công chức, viên chức chuyên trách làm công tác văn thư, lưu trữ. Đến năm 2020 các bộ, ngành hoàn thành việc quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ.Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương cần tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý văn bản, giải quyết công việc và lập hồ sơ điện tử về văn thư, lưu trữ. Tăng cường hướng dẫn, tập huấn, kiểm tra việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử.

 

    Thủ tướng yêu cầu nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và công chức, viên chức đối với lập hồ sơ công việc; đưa việc chấp hành pháp luật về văn thư, lưu trữ thành một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm.

 

    Thanh tra, kiểm tra việc lập và giao nộp hồ sơ, tài liệu

 

    Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm rà soát để sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ cho phù hợp với quy định hiện hành; hướng dẫn biện pháp xử lý kỹ thuật bảo quản tài liệu nhằm hạn chế sự hư hỏng, xuống cấp của tài liệu lưu trữ.

 

    Chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường phổ biến công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử các cấp; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu; việc đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn và bố trí công chức, viên chức làm nhiệm vụ văn thư, lưu trữ.

 

    Chỉ đạo phổ biến, hướng dẫn trực tuyến kỹ năng, nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, đặc biệt là việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử trên trang thông tin điện tử của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

 

    Về công tác lập hồ sơ và lưu trữ tại thành phố Đà Nẵng

 

    Tại Thành phố Đà Nẵng, ngày 05/5/2015,Chủ tịch UBND thành phố đã ký ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng. Đến nay Trung tâm Lưu trữ lịch sử - Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng đã thực hiện chỉnh lý, phân loại, xác định giá trị tài liệu, tiến hành thu thập hồ sơ, tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn, sau khi đã được chỉnh lý đối với 222 cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Công tác thống kê, phân loại, chỉnh lý tài liệu được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố thực hiện thống nhất theo quy đinh của Trung ương.

 

Ảnh: Giao nộp tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ Lịch Sử thành phố

 

    Trong năm 2017, Chi cục Văn thư - Lưu trữ - Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cũng đã tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ cho cơ quan, đơn vị thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử thành phố vào các ngày 20, 21 và 22 tháng 7 năm 2017.

 

Ảnh: Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ do Sở Nội vụ tổ chức 

 

     Các lớp tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ đã giúp các học viên học hỏi, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nắm bắt được thực tế một số nghiệp vụ của công tác văn thư, lưu trữ. Từ đó, khắc phục được những sai sót, hạn chế  trong công việc; là cơ sở tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện các nội dung của công tác văn thư, lưu trữ.

 

    Điểm đặc biệt của các lớp tập huấn được tổ chức trong năm 2017 này là đã kết hợp giữa thực tế và lý thuyết thông qua việc thực hành và tham quan thực tế việc bảo quản tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố. Điều này giúp các học viên nhận thức được sự quan tâm của thành phố đối với việc bảo quản và khai thác, sử dụng tài liệu, giúp học viên quan sát thực tế, xem cách bố trí sắp xếp, bảo quản, khai thác, sử dụng tài liệu sau khi thu thập từ các cơ quan tại Lưu trữ lịch sử thành phố, là cơ sở để các học viên tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị triển khai các nội dung về công tác văn thư, lưu trữ, bố trí, sắp xếp kho lưu trữ và chuyển giao tài liệu của cơ quan vào Lưu trữ lịch sử thành phố theo quy định tại Luật Lưu trữ./.

 

Trần Đức Anh

 

 

 

Save
Save
         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 9 3 1 8 1 6 2
Hôm nay: 1.982
Hôm qua: 3.103
Tuần này: 5.085
Tháng này: 74.747
Tổng cộng: 39.318.162