Đà Nẵng: Hiệu quả rõ rệt trong thực hiện xã hội hóa cung ứng dịch vụ công năm 2017
Cập nhật lúc: 11:02 - 23/11/2017 Lượt xem: 257

    Xã hội hóa cung cấp dịch vụ công được xem là một trong những giải pháp để giảm gánh nặng chi ngân sách, tinh gọn bộ máy và biên chế nhà nước. Từ góc độ của ngành Nội vụ cho thấy, trong năm 2017, công tác xã hội hóa cung ứng dịch vụ công tại thành phố Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả có tác động rõ rệt đến kinh tế - xã hội của thành phố.

 

    Thông qua công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế quản lý tại các đơn vị sự nghiệp công lập, thành phố Đà Nẵngđã đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa các lĩnh vực cung cấp dịch vụ công, đặc biệt là các lĩnh vực chiếm tỉ trọng lớn trong tổng số đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố như giáo dục (sắp xếp, thực hiện tự chủ tại các trung tâm giáo dục thường xuyên; thực hiện xã hội hóa dịch vụ công không sử dụng ngân sách tại các trường học), y tế (chuyển sang cơ chế tự chủ chi thường xuyên tại 05 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế từ năm 2017, thực hiện cơ chế bù giá dịch vụ để thực hiện tự chủ tại các trung tâm y tế quận, huyện thay vì giao số lượng người làm việc từ năm 2018), văn hóa (xây dựng mô hình tự chủ tại Nhà hát Trưng Vương) và một số đơn vị thuộc lĩnh vực sự nghiệp khác.

 

    Hiệu quả rõ rệt thể hiện qua số người làm việc thành phố tinh giản được thông qua thực hiện cơ chế tự chủ và đặt hàng. Trong năm 2017, các đơn vị sự nghiệp công lậpthuộc UBND thành phố đã giảm 2.169 người hưởng lương từ ngân sách so với năm 2016; dự kiến trong năm 2018 tiếp tục giảm 1.180 người hưởng lương từ ngân sách so với năm 2017. Sau khi cân đối số lượng người làm việc giao cho các đơn vị sự nghiệp công lập, thành phố đã giao giảm 1.808 người trong năm 2017 so với năm 2016, dự kiến giao giảm 510 người trong năm 2018 so với năm 2017.

 

    Trong năm 2017, Chủ tịch UBND thành phố cũng đã quyết định thành lập Hội đồng quản lý tại 05 đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên. Đồng thời triển khai công tác cổ phần hóa 04 đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên: Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải, Công ty Quản lý và vận hành điện chiếu sáng công cộng, Công ty Quản lý và sửa chữa cầu đường, Công ty Công viên - Cây xanh theo lộ trình đã được Chính phủ phê duyệt.

 

    Về giải pháp tổng thể, UBND thành phố đã giao Sở Nội vụ nghiên cứu, xây dựng Đề án Sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố quản lý giai đoạn 2017-2020, trong đó có các biện pháp đẩy mạnh xã hội hóa đơn vị sự nghiệp công lập như: thực hiện sắp xếp, tổ chức lại, giải thể 14 đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2018, chuyển sang hình thức cổ phần 02 đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên giai đoạn 2017-2020, đẩy mạnh tự chủ để cổ phần hóa 07 đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2021-2025; đổi mới công tác quản trị để tăng tính tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt là các đơn vị thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục.

 

    Tuy vậy, đánh giá lại cho thấy công tác xã hội hóa thời gian qua vẫn gặp nhiều khó khăn:

 

    Thứ nhất, hiện các bộ, ngành Trung ương quản lý ngành chưa ban hành các văn bản hướng dẫn về thực hiện cơ chế tự chủ và thành lập, hoạt động của Hội đồng quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập nên gây khó khăn cho công tác tổ chức thực hiện ở địa phương.

 

    Thứ hai,một số tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật như: định mức giờ giảng, định mức biên chế theo từng lĩnh vực sự nghiệp, ngành nghề; định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực kinh tế… chậm được điều chỉnh, sửa đổi làm hạn chế phần nào đến việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp. Hầu hết các bộ, ngành Trung ương chưa ban hành tiêu chí khung làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý dẫn đến việc đánh giá của đơn vị còn thực hiện theo cơ chế kế hoạch hoá, chưa phản ánh đúng bản chất và đáp ứng được mục tiêu đổi mới.

 

    Thứ ba,cơ cấu thu chi ngân sách theo cơ chế phí, lệ phí không đảm bảo chi phí thực tế, giá trị thực chất của dịch vụ dẫn đến gánh nặng ngân sách lớn, làm hạn chế nguồn lực đầu tư phát triển; đồng thời không tạo được động lực thúc đẩy các đổi mới về tổ chức, nhân sự và chuyên môn trong đơn vị sự nghiệp, tiếp cận phương thức quản trị hiện đại của doanh nghiệp.

 

    Thứ tư, nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở xã hội hoá hạn chế; xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục, văn hoá, thể thao khó tạo được nguồn thu nên không thu hút được nguồn vốn đầu tư từ các tổ chức trong nước và nước ngoài.

 

    Bên cạnh đó,nột số đơn vị sự nghiệp công lập chưa quyết liệt, mạnh dạn trong thực hiện cơ chế tự chủ và xã hội hóa, còn tâm lý trông chờ, ỷ lại sự bao cấp của nhà nước.

 

    Công tác xã hội hóa cung cấp dịch vụ công rất cần có sự tham gia quyết liệt, đồng bộ trong tổ chức thực hiện từ Trung ương đến địa phương, từ cơ quan quản lý nhà nước ban hành cơ chế chính sách đến đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp tổ chức thực hiện. Với những kết quả đạt được năm 2017, thành phố Đà Nẵng rất cần có những bước đột phá hơn nữa trong năm 2018, đặc biệt là trong thực hiện Đề án Sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố quản lý giai đoạn 2017-2020 để việc xã hội hóa cung ứng dịch vụ công thực sự là giải pháp hữu hiệu góp phần tăng cường năng lực quản trị nhà nước và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của chính quyền thành phố./.

 

Bùi Thu Linh

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 9 3 4 3 5 0 4
Hôm nay: 3.338
Hôm qua: 3.606
Tuần này: 3.338
Tháng này: 100.089
Tổng cộng: 39.343.504