Đà Nẵng: Ban hành Chỉ thị triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
Cập nhật lúc: 16:13 - 10/04/2018 Lượt xem: 156

    Ngày 02 tháng 4 năm 2018, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

 

    Theo đó, nhằm triển khai kịp thời, thống nhất, nghiêm túc, hiệu quả các quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Chủ tịch UBND thành phố đã yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố tăng cường công tác phối hợp, hướng dẫn các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố thực hiện Luật, Nghị định theo chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị mình.

 

    Trong đó,  giao Sở Nội vụ chủ động tham mưu UBND thành phố về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền trong Luật, Nghị định; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Luật, Nghị định đến đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố; phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý nhà nước theo lĩnh vực đã phân cấp trong Luật và Nghị định; Chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo trên địa bàn thành phố, đề xuất lộ trình đào tạo, bồi dưỡng để đảm bảo đội ngũ này có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát các văn bản quy phạm liên quan về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới phù hợp với Luật và Nghị định; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phát hiện, khắc phục sửa chữa kịp thời những sai sót, hạn chế trong hoạt động quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, đảm bảo hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo được ổn định, đúng pháp luật.

Giao Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ, các ngành chức năng và chính quyền địa phương liên quan tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất giữa các quy định của Luật chuyên ngành và các văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố với các quy định của Luật, Nghị định.

 

    Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung chỉ đạo hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo đang hoạt động hợp pháp để quản lý theo đúng quy định của pháp luật. Chủ động tham mưu UBND thành phố giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện, kiến nghị có liên quan đến đất đai tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của Luật Đất đai.

 

    Giao Sở Xây dựng tăng cường quản lý quy hoạch, kiến trúc, việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật về xây dựng.

 

    Giao Sở Văn hoá và Thể thao tăng cường quản lý nhà nước về lễ hội và các cơ sở tín ngưỡng là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc thuộc danh mục kiểm kê di tích; thẩm định nội dung biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, tuyên truyền, cổ động trực quan trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh khi tham gia hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

 

    Giao Sở Ngoại vụ thành phố có trách nhiệm tuyên truyền đối ngoại đến các tổ chức, cá nhân quốc tế về Luật, Nghị định, về tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố; phối hợp các đơn vị hướng dẫn, quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo có yếu tố nước ngoài và hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

 

    Giao Sở Du lịch thành phố hướng dẫn, quản lý các hoạt động du lịch tâm linh tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan và văn hóa, văn minh đô thị.

 

    Giao Công an thành phố chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý những hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái quy định pháp luật, các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước. Tăng cường quản lý việc đăng ký thường trú, tạm trú của chức sắc, chức việc, nhà tu hành trên địa bàn thành phố theo quy định pháp luật.

 

    Giao UBND các quận, huyện tăng cường công tác nắm tình hình, hướng dẫn quản lý các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; kịp thời xử lý, ngăn chặn các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật và các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai của các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; Chỉ đạo các phòng, ban trực thuộc quận, huyện và UBND các phường, xã bố trí sắp xếp cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo đáp ứng yêu cầu công tác quản lý tín ngưỡng, tôn giáo trong tình hình mới; tăng cường quản lý quy hoạch, xây dựng, cải tạo, sửa chữa các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn; Chỉ đạo UBND các phường, xã rà soát, phân loại và xem xét nhu cầu thực tế, điều kiện về thủ tục hồ sơ, pháp lý đối với việc đăng ký hoạt động tín ngưỡng, sinh hoạt tôn giáo tập trung theo thẩm quyền quy định trong Luật, bảo đảm tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo thuần túy, phù hợp quy định pháp luật, loại bỏ yếu tố mê tín dị đoan./.

           

                                                                                                            Đinh Đức Hiền 

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 9 3 1 6 4 9 6
Hôm nay: 316
Hôm qua: 3.103
Tuần này: 3.419
Tháng này: 73.081
Tổng cộng: 39.316.496