Quy định mới về quản lý kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Cập nhật lúc: 08:55 - 12/06/2018 Lượt xem: 616

    Kể từ ngày 15/6/2018, Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức sẽ có hiệu lực. Thông tư này thay thế Thông tư 139/2010 ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

 

    Theo Thông tư số 36/2018/TT-BTC, kinh phí đào tạo ở trong nước được bố trí trong dự toán hàng năm của cơ quan, đơn vị quản lý CBCC. Trong đó, chi phí dịch vụ đào tạo và các khoản chi phí bắt buộc phải trả cho các cơ sở đào tạo tính theo hoá đơn của cơ sở đào tạo nơi cán bộ công chức được cử đi đào tạo, hoặc theo hợp đồng cụ thể do cấp có thẩm quyền ký kết. 

 

    Điểm mới của Thông tư này là phân cấp thẩm quyền cho địa phương mức chi. Tùy theo khả năng cân đối ngân sách địa phương, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động trình hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức chi cụ thể cho phù hợp để thực hiện ở địa phương.

 

    Sở Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong đó chi tiết theo từng nhiệm vụ, Đề án/Dự án đào tạo, bồi dưỡng CBCC (bao gồm cả nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC ở nước ngoài), theo đơn vị thực hiện, theo nguồn ngân sách (ngân sách địa phương, ngân sách trung ương hỗ trợ, các nguồn kinh phí khác), gửi Sở Tài chính xem xét, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định.

 

    Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, căn cứ nguồn lực tài chính bố trí cho công tác này và nội dung chi đào tạo viên chức quy định tại Thông tư 36/2018/TT-BTC, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập quyết định mức chi đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với quy định của pháp luật về cơ chế tài chính của đơn vị mình.

 

    Về mức chi bồi dưỡng CBCC trong nước, căn cứ tình hình thực tế và khả năng kinh phí được cấp có thẩm quyền phân bổ hàng năm để quyết định các mức chi cụ thể cho phù hợp. Đồng thời, phải bảo đảm sắp xếp kinh phí để thực hiện theo đúng nhiệm vụ bồi dưỡng CBCC được cấp có thẩm quyền giao và trong phạm vi dự toán được phân bổ.

 

    Trong đó, chi thù lao giảng viên, báo cáo viên thì tuỳ theo đối tượng, trình độ học viên, căn cứ yêu cầu chất lượng khóa bồi dưỡng để quyết định mức chi thù lao đó trên cơ sở thỏa thuận theo hình thức hợp đồng công việc phù hợp với chất lượng, trình độ của giảng viên, báo cáo viên trong phạm vi dự toán được giao. Mức chi thù lao tối đa là 2.000.000 đồng/người/buổi (một buổi giảng được tính bằng 4 tiết học).

 

    Đối với giảng viên nước ngoài, tuỳ theo mức độ cần thiết các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng quyết định việc mời giảng viên nước ngoài. Mức thù lao sẽ do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng quyết định trên cơ sở thoả thuận tuỳ theo chất lượng giảng viên và bảo đảm phù hợp với khả năng nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị.

 

    Riêng đối với các giảng viên chuyên nghiệp làm nhiệm vụ giảng dạy trong các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, số giờ giảng vượt định mức được thanh toán theo quy định hiện hành về chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập, theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC. Trường hợp các giảng viên này được mời tham gia giảng dạy tại các lớp học do các cơ sở đào tạo khác tổ chức thì vẫn được hưởng theo chế độ thù lao giảng viên theo quy định.

 

Viên Chăn

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

4 0 6 0 2 9 1 5
Hôm nay: 2.363
Hôm qua: 3.055
Tuần này: 5.418
Tháng này: 63.309
Tổng cộng: 40.602.915