Cơ chế quản lý viên chức, cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập và hướng đổi mới của thành phố Đà Nẵng
Cập nhật lúc: 08:02 - 31/07/2018 Lượt xem: 287
  Tính đến ngày 30/7/2018, thành phố Đà Nẵng có 412 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố quản lý gồm: 11 đơn vị trực thuộc UBND thành phố (trong đó có 06 ban quản lý dự án đầu tư xây dựng), 133 đơn vị trực thuộc sở, ngành và 268 đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện. Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập", thành phố Đà Nẵng đã ban hành Đề án Sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý giai đoạn 2018-2021. Xuất phát từ thực trạng số lượng viên chức hưởng lương từ ngân sách còn cao và để đẩy mạnh thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ ban hành về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, tại Đề án, thành phố Đà Nẵng đã đưa ra các giải pháp nhằm đổi mới cơ chế quản lý viên chức và cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

 

    Thực trạng cơ chế quản lý viên chức và cơ chế tài chính trong đơn vị sự nghiệp công lập

    Về cơ chế quản lý viên chức

    Từ khi có Luật Viên chức, Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập, việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá viên chức trong đơn vị sự nghiệp được tăng cường, xác định rõ cơ chế, trách nhiệm trong quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, số lượng người làm việc. UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật đẩy mạnh phân cấp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm và thực hiện nhiệm vụ.

 

    Trên cơ sở chỉ tiêu lao động được cơ quan có thẩm quyền giao và các hoạt động dịch vụ liên kết, các đơn vị sự nghiệp công lập chủ động sắp xếp lại đội ngũ viên chức, người lao động, thực hiện hợp đồng theo yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và kế hoạch hoạt động hàng năm để đảm bảo việc sử dụng lao động hiệu quả, tiết kiệm, giảm chi phí gián tiếp. Căn cứ thẩm quyền tự chủ, các đơn vị chủ động trong thực hiện tuyển dụng, bố trí, sắp xếp, luân chuyển, thay thế lao động theo yêu cầu thực tế phù hợp với vị trí việc làm, qua đó đã phát huy được hiệu quả của bộ máy, nâng cao hoạt động chuyên môn.

 

    Tuy nhiên, trong thực tế vẫn còn tình trạng sử dụng viên chức, người lao động không phù hợp vị trí việc làm, không đáp ứng được yêu cầu công tác nhưng chưa thực hiện luân chuyển, chuyển đổi, thay thế làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả  hoạt động. Một số đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng quy chế hoạt động còn mang tính hình thức, chưa xác định được tiêu chí đánh giá xếp loại chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của viên chức và người lao động để làm cơ sở phân phối thu nhập tăng thêm cũng như thực hiện các chính sách khác (quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tinh giản...).

 

    Về cơ chế tài chính

    Các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo quy định tại Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP thay thế cho Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

 

    Từ khi có Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, các sở, ban, ngành và đơn vị sự nghiệp công lập đã có nhận thức tích cực hơn trong công tác quản lý tài chính. Đồng thời các cơ quan Trung ương cũng đã kịp thời ban hành, điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập góp phần thay đổi, điều chỉnh cơ chế quản lý. Từ đó, nhiều đơn vị từng bước hoàn thiện quy trình quản lý, tổ chức thực hiện để phát huy khả năng tự chủ, tự chịu trách nhiệm, góp phần tăng tỷ lệ tự chủ tài chính cũng như tăng số lượng đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên. Sau khi Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ra đời thay thế Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, đối với từng ngành, lĩnh vực Chính phủ đã ban hành các Nghị định quy định cơ chế tự chủ phù hợp, tạo điều kiện cho đơn vị sự nghiệp công lập chủ động trong lựa chọn các hình thức chuyển đổi, phát triển, cung ứng dịch vụ.

 

    Các đơn vị sự nghiệp công lập tích cực thực hiện chủ trương xã hội hoá dưới hình thức huy động vốn của viên chức, người lao động, liên doanh, liên kết với các đơn vị khác để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài sản nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, đồng thời tăng thu nhập cho người lao động. Hằng năm căn cứ quyết định giao quyền tự chủ của các cơ quan chủ quản, các đơn vị sự nghiệp công lập bám sát vào dự toán thu chi để lập kế hoạch; thông qua hội nghị công chức, viên chức có sự điều chỉnh, bổ sung các nội dung quy định phù hợp với định mức chi tiêu hiện hành của Nhà nước và tình hình thực tế, khả năng nguồn kinh phí. Định mức chi tiêu thường xuyên của các đơn vị (được quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ) đều có sự giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, chỉ đạo của cơ quan chủ quản, hướng dẫn của cơ quan tài chính và chịu sự kiểm soát chi chặt chẽ của Kho bạc nhà nước; qua đó, đã có tác động mạnh mẽ, góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tiết kiệm chi phí, tăng thu nhập.

 

    Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều đơn vị chưa bám sát quy chế, chưa rà soát để bổ sung, điều chỉnh kịp thời các định mức chi tiêu phù hợp khi Nhà nước có điều chỉnh chính sách, chế độ. Trong quá trình thực hiện liên doanh, liên kết các đơn vị vẫn còn gặp khó khăn do chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về phương án xử lý và sử dụng như bán tài sản, thanh lý tài sản nếu hư hỏng…

 

    Giải pháp đổi mới giai đoạn 2018-2021

    Về cơ chế quản lý viên chức

    Để có cơ sở rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý đối với cơ cấu tổ chức bên trong, cơ cấu lao động và số lượng cấp phó trong đơn vị sự nghiệp công lập khi chưa có các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương điều chỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 2737/UBND-SNV ngày 17 tháng 4 năm 2018 quy định về cơ cấu tổ chức, cơ cấu lao động và số lượng cấp phó trong đơn vị sự nghiệp công lập; yêu cầu các đơn vị rà soát, sắp xếp tổ chức bên trong trong năm 2018.

 

    Đối với lãnh đạo, quản lý, thành phố Đà Nẵng khuyến khích tuyển chọn lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị sự nghiệp công lập qua hình thức thi tuyển theo chủ trương của Thành ủy và quy định của UBND thành phố để mở rộng các hình thức tuyển chọn, nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập. Đối với các đơn vị sự nghiệp đã giao quyền tự chủ và đã thành lập Hội đồng quản lý thì được thí điểm thuê Giám đốc điều hành (CEO) trong đơn vị sự nghiệp công lập nhằm đổi mới tư duy và phương thức quản lý theo mô hình quản trị doanh nghiệp, thúc đẩy khả năng chủ động, sáng tạo, mở rộng liên doanh liên kết, kêu gọi, huy động vốn, tăng khả năng cạnh tranh theo cơ chế thị trường.

 

    Bên cạnh đó, thành phố Đà Nẵng đưa ra giải pháp áp dụng cơ chế quản lý đặc thù đối với một số vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập. Đối với một số vị trí việc làm thuộc ngành nghề, lĩnh vực đặc thù có tuổi nghề ngắn, tính chất nghề nghiệp độc lập… được áp dụng cơ chế quản lý đặc thù. Trên cơ sở chỉ tiêu số lượng người làm việc và kinh phí được giao, thực hiện chế độ hợp đồng đối với các vị trí đặc thù. Lương, thù lao trả theo thỏa thuận giữa thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập với người lao động dựa trên hiệu quả làm việc và tổng quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

 

    Đối với một số vị trí việc làm có yêu cầu chuyên ngành đặc biệt như huấn luyện viên các bộ môn thành tích cao, nghệ sĩ, nghệ nhân… bố trí kinh phí theo nguồn kinh phí chuyên môn, nghiệp vụ đặc thù để áp dụng hình thức hợp đồng thuê khoán chuyên gia, đảm bảo mức độ đóng góp, cống hiến hay thành tích nghề nghiệp tương ứng mức thu nhập của thị trường nghề nghiệp trong nước, các thành phố lớn và khu vực tư nhân; đảm bảo chế độ lương, thù lao xứng đáng với tài năng, cống hiến, đóng góp hay thành tích đạt được của người lao động.

 

    Về cơ chế tài chính

    Thành phố Đà Nẵng xây dựng lộ trình hoàn thành trong năm 2019 các nội dung về xác định các dịch vụ sự nghiệp công ngân sách nhà nước phải bảo đảm và dịch vụ công khác không sử dụng ngân sách nhà nước: Phê duyệt danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước nhất là các lĩnh vực, địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn hơn; các dịch vụ công khác không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, xác định giá theo cơ chế thị trường, đơn vị được quyết định các khoản thu, mức thu bảo đảm bù đắp chi phí hợp lý, có tích luỹ để thu hút nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế ngoài công lập tham gia cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.

 

    Đà Nẵng tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP theo hướng kiên quyết chuyển sang cơ chế tự bảo đảm hoàn toàn về tài chính đối với nhóm các đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công có khả năng xã hội hoá cao trên cơ sở Nhà nước thực hiện lộ trình bảo đảm kinh phí hoạt động có thời hạn.

 

    Bên cạnh đó, Đà Nẵng thực hiện chuyển đổi từ phí sang giá dịch vụ sự nghiệp công theo hướng Nhà nước quy định khung giá dịch vụ, từng bước tính đủ các chi phí đối với các loại dịch vụ cơ bản, thiết yếu phải đồng thời với chuyển đổi cơ chế cấp phát sang đặt hàng, đấu thầu và chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo, đối tượng chính sách.

 

    Nếu việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập là giải pháp cần thiết trước mắt để tinh gọn bộ máy thì đổi mới cơ chế quản lý viên chức và cơ chế tài chính là giải pháp lâu dài, căn cốt giúp nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Chính vì vậy, rất cần có quyết tâm mạnh mẽ của đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan quản lý nhà nước để đường dài bền sức, tạo sự chuyển biến thực chất trong hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập cũng như chất lượng cung ứng dịch vụ công ích cho nhân dân.

 

Bùi Thu Linh

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

4 0 6 0 8 5 8 5
Hôm nay: 703
Hôm qua: 2.292
Tuần này: 11.088
Tháng này: 68.979
Tổng cộng: 40.608.585