Kiểm tra hoạt động công vụ tại thành phố Đà Nẵng
Cập nhật lúc: 08:06 - 27/06/2019 Lượt xem: 95

    Sáng ngày 26/6, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân - Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại UBND thành phố Đà Nẵng.

 

    Làm việc với Tổ công tác có Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ; thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện của thành phố Đà Nẵng.

 

    Báo cáo tại buổi kiểm tra, Giám đốc Sở Nội vụ Võ Ngọc Đồng cho biết, Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng đã tập trung quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, UBND các quận, huyện triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả các văn bản của Trung ương. Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố cũng đã ban hành các văn bản chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố.  

     Bên cạnh đó, sự đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thành phố cùng với việc phát huy hiệu quả vai trò, nâng cao năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

 

    Về biên chế công chức, thành phố Đà Nẵng được giao là 1.965 biên chế; 213 hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Số có mặt: 1.745 công chức; 155 hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.

    Số lượng người làm việc được giao là 17.945 chỉ tiêu; 718 hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Số có mặt tại đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ và một phần: Phần được giao là 14.103 viên chức, 2905 hợp đồng lao động trong chỉ tiêu và 700 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; Phần tự chủ là 958 viên chức từ nguồn tự chủ và 1.513 hợp đồng lao động. Tại đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên là 2.396 viên chức; 3.397 hợp đồng lao động.


    Nhìn chung, biên chế công chức, số lượng người làm việc của thành phố Đà Nẵng nằm trong chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc được Bộ Nội vụ giao, thẩm định.

 

    Về tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW đối với khối hành chính, tổng số biên chế công chức phải tinh giản đến năm 2021 là 203 chỉ tiêu. Theo đó, thành phố đã cắt giảm tổng cộng 137 biên chế công chức theo số giao của Bộ Nội vụ. Như vậy năm 2020-2021,thành phố cần phải tinh giản 66 biên chế, trung bình mỗi năm giảm 33 biên chế.

 

    Đối với khối sự nghiệp công lập, tổng số biên chế sự nghiệp phải tinh giản đến năm 2021 là 1.974 chỉ tiêu. Do chuyển sang cơ chế tự chủ, cơ chế đặt hàng và thực hiện thu hồi theo lộ trình tinh giản biên chế nên số lượng người làm việc tại các đơn vị giảm 1.857 người so với năm 2015, đạt 94% chỉ tiêu tinh giản đến năm 2021.

    Về giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, từ năm 2015 đến nay, thành phố đã giải quyết tinh giản cho 358 trường hợp.

 

    Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, đến nay thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt 100% đề án vị trí việc làm của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện trên địa bàn thành phố (cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp). Thành phố Đà Nẵng có 337 vị trí việc làm trong hệ thống các cơ quan, tổ chức hành chính, có ngạch công chức tối thiểu tương ứng với từng vị trí việc làm.

 

    Về sắp xếp cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tính đến ngày 31/12/2018 đã giảm 01 tổ chức hành chính trực thuộc UBND thành phố; sắp xếp 45 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 26 đơn vị sự nghiệp công lập (ngoài ra đang tiến hành cổ phần hóa 03 đơn vị sự nghiệp công lập, dự kiến hoàn thành trong năm 2019); giảm 109 đơn vị cấp phòng (hành chính là 18 phòng, sự nghiệp là 91 phòng).

 

Description: https://www.moha.gov.vn/DATA/IMAGES/2019/06/26.6/IMG_3273.JPG

Quang cảnh buổi kiểm tra


     Công tác tuyển dụng công chức, viên chức đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc tuyển dụng đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; tuyển dụng theo nhu cầu vị trí việc làm và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo trong biên chế công chức và số người làm việc được cơ quan có thẩm quyền giao, không có cơ quan, đơn vị nào tuyển dụng vượt; công chức, viên chức được tuyển dụng đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. 

    Về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức, từ tháng 6/2012 đến 31/12/2018, thành phố đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 152 trường hợp là giám đốc, phó giám đốc sở, ngành và tương đương. 

    Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại ở các cấp cơ bản được thực hiện theo đúng quy định, đúng thẩm quyền, công khai, minh bạch, khách quan. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít công chức khi bổ nhiệm còn thiếu điều kiện về trình độ lý luận, quản lý nhà nước. Để khắc phục hạn chế này, hàng năm, các cơ quan, đơn vị đã rà soát xây dựng kế hoạch ưu tiên cử các trường hợp đó đi đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện các tiêu chuẩn, điều kiện còn thiếu.

    Về số lượng cấp phó trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập cơ bản đảm bảo đúng quy định; tuy nhiên, vẫn còn số ít đơn vị có số lượng cấp phó nhiều hơn quy định, thành phố đang tìm phương án giải quyết trong năm 2019.

 

    Công tác tiếp công dân lãnh đạo UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị được thực hiện nghiêm túc theo quy định; kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

    Phát biểu tại buổi kiểm tra, thành viên Tổ công tác cho rằng, thành phố Đà Nẵng đã bám sát các quy định của Đảng, Nhà nước để tuyên truyền, phổ biến và xây dựng ban hành, triển khai thực hiện trong toàn thành phố các văn bản liên quan đến công vụ, công chức, kỷ luật, kỷ cương hành chính…

 

    Về chính sách thu hút nguồn nhân lực, qua thực hiện kết luận thanh tra năm 2016, Đà Nẵng đã sửa đổi, bổ sung; tuy nhiên, việc sửa đổi, bổ sung cũng cần xem xét lại để đảm bảo đúng các quy định pháp luật.

 

    Về lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, lao động hợp đồng vượt quá chỉ tiêu biên chế được giao đề nghị Đà Nẵng thực hiện điều chuyển hoặc tuyển dụng theo quy định. Một số trường hợp bổ nhiệm không đúng quy định cần phải xem xét, bổ sung các tiêu chuẩn và nếu chưa đạt được cần phải thu hồi.

    Bên cạnh đó, đề nghị Đà Nẵng báo cáo, làm rõ số lượng biên chế công chức, viên chức chưa sử dụng nhưng vẫn sử dụng hợp động lao động làm công tác chuyên môn. Đối với việc tinh giản biên chế cũng cần tách bạch số biên chế của các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển sang cơ chế tự chủ đối với và giải quyết tinh giản theo chính sách tại Nghị định số 108 của Chính phủ về tinh giản biên chế.


    Về thí điểm thi tuyển lãnh đạo, Đà Nẵng được coi là địa phương tiên phong trong cả nước trong việc tổ chức thi tuyển chọn lãnh đạo, quản lý, tuy nhiên đối tượng dự thi lại không phân biệt, đề nghị Đà Nẵng thực hiện thi tuyển đối với người là công chức, viên chức và trong quy hoạch. Về số lượng cấp phó vượt quy định ở một số đơn vị cần phải giải quyết ngay để đảm bảo đúng quy định.


    Về một số kiến nghị của thành phố như tăng nhiệm vụ nhưng biên chế không tăng, Tổ công tác cho biết, theo quy định của Đảng và Nhà nước thì tới năm 2021 phải giảm tối thiểu 10% biên chế, do đó, các Bộ, ngành, địa phương phải thực hiện đúng quy định. Cùng với đó phải xác định được vị trí việc làm, cơ cấu ngạch và khung năng lực đối với công chức, viên chức để phân công nhiệm vụ phù hợp.


     Đối với số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, theo Tổ công tác, Trung ương đã có chủ trương đẩy mạnh sang cơ chế tự chủ, do đó đề nghị thành phố có kế hoạch chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ đạt tỷ lệ cao hơn.


    Về kiến nghị thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính và tương đương, Tổ công tác cho biết, hiện nay theo quy định của pháp luật đã phân cấp cho các Bộ, ngành, địa phương, do đó đề nghị Đà Nẵng chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện thi nâng ngạch thăng hạng theo quy định.

 

Description: https://www.moha.gov.vn/DATA/IMAGES/2019/06/26.6/ctUBND.JPG
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại buổi kiểm tra


    Phát biểu tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ và lãnh đạo các sở, ngành đã làm rõ những vấn đề Tổ công tác nêu như về chính sách tinh giản biên chế, công tác tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức, xây dựng đề án xác định vị trí việc làm, số lượng cấp phó trong các cơ quan, đơn vị… 

    Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết, những năm qua, Đà Nẵng luôn giữ thứ hạng cao đối với các chỉ số như PAR index, SIPAS, ICT index, PAPI…, bên cạnh đó, duy trì thực hiện và đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, cải cách hành chính, phục vụ tốt nhất nhu cầu người dân. Sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp cũng đạt mức cao, thể hiện qua việc giải quyết tốt nhu cầu người dân, khiến kiện, khiếu nại rất ít.

 

    Tuy nhiên, thời gian chính quyền còn nhiều hạn chế do có một số vi phạm xảy ra, làm cho tinh thần làm việc của công chức, viên chức có sự lay động, việc gì cũng phải thận trọng. Tuy nhiên, thông qua các cuộc thanh tra, kiểm tra, Đà Nẵng cũng đã nhìn nhận được những hạn chế và đã có phương hướng khắc phục.

    Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đề nghị Tổ trưởng Tổ công tác kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan Trung ương giải quyết những vướng mắc, khó khăn của thành phố đã kiến nghị.

 

Description: https://www.moha.gov.vn/DATA/IMAGES/2019/06/26.6/BT.JPG
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi kiểm tra

    Kết luận buổi kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân – Tổ trưởng Tổ công tác đánh giá cao các kết quả đạt được trong thời gian qua của thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND thành phố, lãnh đạo các sở, ngành và UBND các cấp. 


    Tuy nhiên, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng chỉ ra một số hạn chế của Đà Nẵng:


    Thứ nhất, vai trò tham mưu của các cơ quan chuyên môn trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, UBND thành phố và các sở, ngành cần rút kinh nghiệm để không xảy ra những sai sót trong thời gian qua. Đề nghị Đà Nẵng phải bám sát các quy định của Đảng và Nhà nước để triển khai thực hiện về tổ chức cán bộ, cơ chế, chính sách đúng quy định.


    Thứ hai, thực hiện Kết luận số 43 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, Đà Nẵng vẫn còn xảy ra sai sót trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, do đó, UBND thành phố cần xem xét lại năng lực tham mưu của các cơ quan chuyên môn.


    Thứ ba, về sử dụng biên chế chưa hết nhưng vẫn sử dụng hợp đồng làm công tác chuyên môn là không đúng quy định.


    Thứ tư, chưa chủ động phê duyệt đề án xác định vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập, do đó cần phải thực hiện khẩn trương và xác định lại cơ cấu vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính do đã có sự thay đổi về tổ chức.


    Thứ năm, số liệu báo cáo chưa nhất quán với số liệu của Bộ Nội vụ; báo cáo cũng chưa nêu rõ việc khắc phục hạn chế theo kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ


    Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 và các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đề án Văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847 của Thủ tướng Chính phủ.


    Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra để phấn đấu hết năm 2019 phải thanh tra, kiểm tra 100% các đơn vị; khắc phục những hạn chế theo các kết luận của các cơ quan Trung ương.


    UBND thành phố chỉ đạo Sở Nội vụ điều chỉnh đề án vị trí việc làm của các cơ quan hành chính; tuyển dụng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức. Sở Nội vụ sớm tham mưu giúp UBND thành phố phê duyệt đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiêp; chỉ đạo sử dụng biên chế công chức, viên chức đúng quy định và chấm dứt sử dụng hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, giao tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập.


    Đề nghị UBND thành phố tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND thành phố ban hành để phù hợp với các quy định của Trung ương; báo cáo rõ hơn về chính sách thu hút nguồn nhân lực để Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có giải pháp và tổ chức thực hiện đảm bảo khoa học, thống nhất và đạt hiệu quả cao.


    Đề nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các thủ trưởng các cơ quan thực hiện tốt công tác tiếp công dân để ổn định tình hình chính trị và phát triển kinh tế - xã hội tốt hơn./.

 

Nguồn: https://www.moha.gov.vn/

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

4 1 5 7 6 2 1 1
Hôm nay: 1.576
Hôm qua: 4.498
Tuần này: 12.246
Tháng này: 76.658
Tổng cộng: 41.576.211