Hướng dẫn mới về hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP
Cập nhật lúc: 17:29 - 09/08/2019 Lượt xem: 113

Vừa qua, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BNV[1], trong đó có quy định một số nội dung mới về đối tượng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp như sau:

 

 "Cá nhân, tổ chức ký hợp đồng để làm những công việc quy định tại Điều 1 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP[2] được điều chỉnh theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về dân sự, pháp luật về thương mại và không thuộc chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc và quỹ tiền lương của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

 

Các cá nhân đang ký hợp đồng lao động để làm những công việc nêu tại Điều 1 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và áp dụng bảng lương quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì chuyển sang thực hiện ký hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, mức lương trong hợp đồng lao động mới không thấp hơn lức lương hiện hưởng."

 

Theo đó, Bộ Nội vụ cũng đã có văn bản hướng dẫn việc thực hiện quy định trên đối với đối tượng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP như sau:

 

Các đối tượng ký hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP không thuộc chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc và quỹ tiền lương của cơ quan, tổ chức, đơn vị; không áp dụng thang, bảng lương quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP mà chuyển sang thực hiện ký hợp đồng lao động; mức lương trong hợp đồng lao động mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng.

 

Khi chuyển sang thực hiện ký hợp đồng lao động, thống nhất thực hiện theo nguyên tắc: Tổng thu nhập hiện hưởng của người lao động hợp đồng theo quy định Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, hiện được áp dụng theo thang bảng lương của Nghị định 204/2004/NĐ-CP và các khoản phụ cấp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật, được quy đổi ra số tiền cụ thể. Mức lương trong hợp đồng mới không được thấp hơn số tiền cụ thể hiện đang hưởng. Trong nội dung hợp đồng có những điều khoản thỏa thuận, thống nhất giữa người lao động và người sử dụng lao động về chế độ, chính sách theo thời gian để tiếp tục thực hiện hợp đồng sau đó, bảo đảm trên nguyên tắc, việc thực hiện các nội dung của hợp đồng lao động tuân thủ quy định của Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

 

Đối với người lao động ký kết hợp đồng lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động, không xếp lương theo quy định theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thì không thuộc đối tượng áp dụng phụ cấp công vụ quy định tại Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ.

 

Đối với hợp đồng lao động quy định tại Khoản 1 Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị nhà nước khi thực hiện chuyển sang ký hợp đồng lao động theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP thì vẫn thuộc đối tượng thực hiện tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế; cách tính trợ cấp đối với các trường hợp thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 12 Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

 

Lê Thị Oanh

 


[1]Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

[2]Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

4 1 5 7 6 1 7 7
Hôm nay: 1.542
Hôm qua: 4.498
Tuần này: 12.212
Tháng này: 76.624
Tổng cộng: 41.576.177