Tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Đà Nẵng (tính đến hết ngày 01/02/2021)
Người đăng tin: Admin Nội vụ Ngày đăng tin: 02/02/2021 Lượt xem: 24


1. Công tác chỉ đạo, điều hành và thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử

Ngày 14/12/2020, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 68-QĐ/TU về thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành phố Đà Nẵng nhằm lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Đà Nẵng. Ngày 08/01/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thành lập Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng gồm 26 thành viên (tại Quyết định số 39/QĐ-UBND về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X nhiệm kỳ 2021-2026) để thực hiện nhiệm vụ theo Điều 23 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13.

Ngày 21/01/2021, sau khi kết thúc Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử toàn quốc, Thường trực Thành ủy đã chủ trì tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố để chỉ đạo triển khai các văn bản của Trung ương về bầu cử. Đồng thời, chiều cùng ngày, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức phiên họp thứ nhất để thông qua kế hoạch, phân công nhiệm vụ và các văn bản liên quan triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố[1].

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã phối hợp với Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị dự kiến về cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã ban hành Hướng dẫn số 20/HD-MTTQ-BTT ngày 23/01/2021 về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 (hướng dẫn tổ chức các hội nghị hiệp thương, tổ chức hội nghị cử tri, hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử,…). Ngày 29/01/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã ban hành Giấy mời số 12/GM-MTTQ-BTT và Kế hoạch số 127/KH-MTTQ-BTT về tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 (vào sáng ngày 05/02/2021).

Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử thành phố đã chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn huyện Hòa Vang và 11 xã thuộc huyện Hòa Vang để triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo theo quy định (hướng dẫn về các nội dung chuẩn bị cho công tác bầu cử, cách tính số lượng đại biểu HĐND và việc sử dụng con dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử, chế độ thông tin báo cáo….); báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia danh sách thành viên và địa chỉ thường trực của Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng (tại báo cáo số 172/SNV-XDCQ ngày 18/01/2021); dự kiến phương án đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và phương án đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố gửi các thành viên Ủy ban bầu cử thành phố cho ý kiến góp ý.

Đối với huyện Hòa Vang và các xã thuộc huyện Hòa Vang: Dưới sự chỉ đạo của Ủy ban bầu cử thành phố, huyện Hòa Vang và các xã thuộc huyện Hòa Vang cũng đã ban hành các Quyết định thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử theo quy định và Kế hoạch triển khai, các văn bản có liên quan đến công tác bầu cử. Chiều ngày 29/01/2021, Huyện ủy Hòa Vang đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và nội dung các văn bản liên quan để chỉ đạo công tác bầu cử tại địa phương trong thời gian đến.

2. Công tác thông tin tuyên truyền trong bầu cử

Ủy ban bầu cử thành phố đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan xây dựng các kế hoạch tuyên truyền về bầu cử, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn thành phố tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân theo quy định của Hiến pháp; các nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; góp phần nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mọi công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử; xây dựng kế hoạch tuyên truyền, cổ động trực quan về công tác bầu cử theo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức, tiến độ thời gian đã nêu trong Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 22/01/2021 của Ủy ban bầu cử thành phố về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Đà Nẵng. Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng đã ban hành Hướng dẫn số 08-HD/BTGTU ngày 28/01/2021 về công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Sở Nội vụ mở chuyên mục về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ (https://noivu.danang.gov.vn) và đã đăng tải các văn bản hướng dẫn bầu cử của Trung ương, của thành phố Đà Nẵng, các bài viết liên quan đến công tác triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

3. Chuẩn bị điều kiện phục vụ bầu cử

- Về tài liệu bầu cử: Ủy ban bầu cử thành phố chỉ đạo Sở Nội vụ tập hợp các văn bản liên quan đến công tác bầu cử của Trung ương và thành phố Đà Nẵng[2] và chuyển đến các cá nhân, cơ quan, đơn vị có liên quan để nghiên cứu, sử dụng, tham khảo trong quá trình triển khai công tác bầu cử theo nhiệm vụ được phân công.

- Về kinh phí bầu cử: Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Sở Tài chính tham mưu trình cấp có thẩm quyền quyết định về mức chi và thực hiện phân bổ kinh phí phục vụ công tác bầu cử từ ngân sách thành phố; dự thảo hướng dẫn tạm thời mức chi phục vụ công tác bầu cử; xây dựng dự toán kinh phí bầu cử gửi Hội đồng bầu cử Quốc gia.

             Nguyễn Thị Kiểu

 

[1] Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 22/01/2021 về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Đà Nẵng; Thông báo số 02/TB-UBBC ngày 22/01/2021 về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng tại phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng; Thông báo số 03/TB-UBBC ngày 22/01/2021 về phân công nhiệm vụ đối với thành viên ủy ban bầu cử thành phố; Quyết định số 05/QĐ-UBBC ngày 22/01/2021 về việc thành lập Tiểu ban Văn bản pháp luật và Thông tin, tuyên truyền; Quyết định số 06/QĐ-UBBC ngày 22/01/2021 về việc thành lập Tiểu ban An ninh, trật tự và Y tế.

[2] với số lượng 1.000 tập tài liệu


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 4 8 5 3 7 6 6
Hôm nay: 2.010
Hôm qua: 6.449
Tuần này: 35.064
Tháng này: 170.913
Tổng cộng: 4.853.766

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 401/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/10/2014

Đăng nhập/a>