Thông tin tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Đà Nẵng (từ ngày 01/02/2021 đến ngày 17/02/2021)
Người đăng tin: Admin Nội vụ Ngày đăng tin: 19/02/2021 Lượt xem: 52


1. Công tác chỉ đạo, điều hành; ấn định đơn vị bầu cử; thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử

Ngày 04/02/2021, Ban chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành phố Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp triển khai nhiệm vụ bầu cử trong thời gian đến.

Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết số 349/NQ-HĐND ngày 04/02/2020 về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban bầu cử thành phố đã có Công văn số 16/UBBC ngày 09/02/2021 báo cáo đề xuất Hội đồng bầu cử quốc gia về số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội tại thành phố Đà Nẵng.

Ủy ban bầu cử thành phố đã ban hành Quyết định số 09/QĐ-UBBC ngày 02/02/2021 về việc thành lập Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử thành phố để tham mưu Ủy ban bầu cử thành phố tổ chức công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành phố Đà Nẵng. Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử thành phố đã tham mưu UBND thành phố ban hành Công văn số 829/UBND-SNV ngày 09/02/2021 về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đối với huyện Hòa Vang và các xã thuộc huyện Hòa Vang: Theo sự chỉ đạo của Ủy ban bầu cử thành phố, huyện Hòa Vang và các xã thuộc huyện Hòa Vang cũng đã chủ động ban hành các Quyết định thành lập các Tiểu ban[1]; Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử huyện, Nghị quyết dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, xã nhiệm kỳ 2021-2026 và các văn bản có liên quan đến công tác bầu cử để chỉ đạo công tác bầu cử tại địa phương trong thời gian đến.

2. Tình hình tổ chức và kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất

Sáng ngày 05/02/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 với thành phần tham dự theo đúng quy định tại Điều 39 và Điều 50 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Sau khi có kết quả hiệp thương lần thứ nhất, Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng đã có Công văn số 14/UBBC ngày 05/02/2021 báo cáo kết quả Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất đến các cơ quan Trung ương theo quy định.

Tính đến hết ngày 05/02/2021, tại huyện Hòa Vang và 11 xã thuộc huyện Hòa Vang đều đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Công tác thông tin tuyên truyền trong bầu cử

Hội đồng nhân dân thành phố đã xây dựng chuyên trang về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, cập nhật đầy đủ văn bản hướng dẫn của Trung ương và thành phố; các tin bài liên quan đến công tác bầu cử (tại địa chỉ: http://hdnd.danang.gov.vn/news/daihoi).

Tiểu ban Văn bản pháp luật và Thông tin tuyên truyền (được thành lập tại Quyết định số 05/QĐ-UBBC ngày 22/01/2021 của Ủy ban bầu cử thành phố) đã ban hành văn bản thông báo phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên. 

Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, các hội, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đã có các văn bản hướng dẫn, kế hoạch tuyên truyền cụ thể đối với từng lĩnh vực. Các cơ quan báo, đài, cổng thông tin điện tử thành phố đã mở chuyên mục và tăng cường thời lượng tuyên truyền về cuộc bầu cử.

Sở Nội vụ cũng tiếp tục cập nhật các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tin bài liên quan đến công tác bầu cử tại chuyên mục về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ (https://noivu.danang.gov.vn).

4. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự và y tế trong cuộc bầu cử

Để thực hiện yêu cầu của Tiểu ban An ninh, trật tự và Y tế thuộc Hội đồng bầu cử Quốc gia tại Công văn số 46/TBANTTYT ngày 26/01/2021 về phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử, Ủy ban bầu cử thành phố đã có Công văn số 08/UBBC ngày 01/02/2021 đề nghị các thành viên Tiểu ban An ninh, trật tự và Y tế (theo Quyết định số 06/QĐ-UBBC ngày 22/01/2021 về việc thành lập Tiểu ban An ninh, trật tự và Y tế) căn cứ các nhiệm vụ được phân công tại Thông báo số 03/TB-UBBC ngày 22/01/2021 để tham mưu Ủy ban bầu cử thành phố xây dựng phương án, kế hoạch đảm bảo công tác an ninh, trật tự và y tế trong cuộc bầu cử theo yêu cầu tại Khoản 1, 2, 3 Công văn số 46/TBANTTYT và thực hiện chế độ báo cáo về tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội và y tế (ngày, tuần, tháng, đột xuất) theo quy định.

5. Về kiểm tra công tác bầu cử

Thực hiện Chương trình công tác kèm theo Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 22/01/2021 về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Đà Nẵng, Ủy ban bầu cử thành phố đã có Thông báo số 12/TB-UBBC ngày 03/02/2021 về việc kiểm tra tình hình chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Hòa Vang để kiểm tra tình hình chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Hòa Vang và 11 xã thuộc huyện Hòa Vang (lịch kiểm tra vào sáng ngày 19/02/2021).

6. Chuẩn bị điều kiện phục vụ bầu cử

- Về tài liệu bầu cử: Sở Nội vụ đã chuyển các văn bản liên quan đến công tác bầu cử của Trung ương và thành phố Đà Nẵng đến cho các cá nhân, cơ quan, đơn vị có liên quan để nghiên cứu, sử dụng, tham khảo trong quá trình triển khai công tác bầu cử theo nhiệm vụ được phân công.

- Về kinh phí bầu cử: Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng có Công văn số 11/UBBC ngày 03/02/2021 về dự toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 báo cáo Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia và Bộ Tài chính. Sở Tài chính đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã có Tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 03/02/2021 về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức chi kinh phí phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Sở Tài chính đã triển khai lấy ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức chi kinh phí phục vụ bầu cử, gửi Sở Tư pháp thẩm định (tại Công văn số 521/STC-HCSN ngày 09/02/2021) để trình UBND thành phố báo cáo HĐND theo quy trình.

7. Chế độ thông tin, báo cáo

Ủy ban bầu cử thành phố đã có Báo cáo số 07/UBBC ngày 01/02/2021 về báo cáo tình hình công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Đà Nẵng (từ khi triển khai công tác bầu cử đến hết ngày 01/02/2021) gửi Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia để báo cáo.

Ủy ban bầu cử thành phố cũng đã ban hành các văn bản[2] đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo (ngày, tuần, tháng, đột xuất) về tình hình triển khai công tác bầu cử tại địa phương hoặc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý để tổng hợp, báo cáo Hội đồng bầu cử Quốc gia và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Nguyễn Thị Kiểu

 

[1] Tiểu ban hậu cần, Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban an ninh, trật tự và y tế.

[2] Công văn số 08/UBBC ngày 01/02/2021 về phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử; Công văn số 10/UBBC ngày 02/02/2021 về chế độ thông tin báo cáo định kỳ về công tác bầu cử.


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 5 3 4 7 9 1 2
Hôm nay: 2.315
Hôm qua: 6.826
Tuần này: 2.315
Tháng này: 67.375
Tổng cộng: 5.347.912

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 401/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/10/2014

Đăng nhập/a>