Tình hình công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Đà Nẵng (từ khi triển khai công tác bầu cử đến ngày 15/3/2021)
Người đăng tin: Admin Nội vụ Ngày đăng tin: 19/03/2021 Lượt xem: 16


I. CÔNG VIỆC ĐÃ TRIỂN KHAI

1. Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử

Ngày 14/12/2020, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 68-QĐ/TU về thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành phố Đà Nẵng.

Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và Ban thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố đã thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X nhiệm kỳ 2021-2026[1]; đồng thời, ban hành Quyết định thành lập các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại thành phố Đà Nẵng và các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026[2] với 02 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và 15 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

Đối với huyện Hòa Vang và các xã thuộc huyện Hòa Vang: Đã chủ động ban hành các Quyết định thành lập tổ chức phụ trách bầu cử để chỉ đạo công tác bầu cử tại địa phương theo quy định (thành lập 08 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và 95 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các xã thuộc huyện Hòa Vang).

2. Công tác chỉ đạo, điều hành về công tác bầu cử

Ngày 04/02/2021, Ban chỉ đạo công tác bầu cử thành phố đã tổ chức cuộc họp triển khai nhiệm vụ bầu cử và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo. Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành văn bản[3] chỉ đạo triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố.

Ngày 21/01/2021, Ủy ban bầu cử thành phố đã tổ chức phiên họp thứ nhất để thông qua kế hoạch, phân công nhiệm vụ của các thành viên và thành lập các tiểu ban để triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng[4]. Ủy ban bầu cử thành phố cũng đã thành lập Tổ giúp việc của Ủy ban bầu cử thành phố[5]. Ngày 02/3/2021, Ủy ban bầu cử thành phố đã tổ chức phiên họp thứ hai và đã thông qua Nghị quyết về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X nhiệm kỳ 2021-2026[6], trao đổi về việc phân công phụ trách các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 và thống nhất về màu sắc của Phiếu bầu cử 4 cấp (Quốc hội, Hội đồng nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân huyện Hòa Vang, Hội đồng nhân dân các xã thuộc huyện Hòa Vang).

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã ban hành các văn bản hướng dẫn về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026[7] và Hướng dẫn về nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026[8].

Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử thành phố đã chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn huyện Hòa Vang và 11 xã thuộc huyện Hòa Vang triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo theo quy định; báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia danh sách thành viên và địa chỉ thường trực của Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng; tham mưu Ủy ban bầu cử thành phố báo cáo Hội đồng bầu cử Quốc gia phương án đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; xây dựng phương án đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trình Ủy ban bầu cử thành phố; tổ chức cuộc họp giao ban với phòng Nội vụ các quận, huyện để triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tham mưu Ủy ban bầu cử thành phố văn bản gửi các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn thành phố về tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử[9].

Đối với huyện Hòa Vang và các xã thuộc huyện Hòa Vang: Đã tổ chức phiên họp thứ nhất, thứ hai để thông qua kế hoạch, phân công nhiệm vụ và thành lập các tiểu ban để triển khai công tác bầu cử trên địa bàn theo quy định. Chiều ngày 29/01/2021, Huyện ủy Hòa Vang đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và nội dung các văn bản liên quan để chỉ đạo công tác bầu cử tại địa phương trong thời gian đến.

Ủy ban nhân dân các quận, phường trên địa ban thành phố cũng đã xây dựng Kế hoạch triển khai công tác bầu cử và chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác bầu cử theo quy định.

3. Tình hình tổ chức và kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất

Sáng ngày 05/02/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 với thành phần tham dự theo đúng quy định tại Điều 39 và Điều 50 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ủy ban bầu cử thành phố, Ban Thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã gửi báo cáo kết quả và biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đến các cơ quan Trung ương và thành phố theo quy định[10]. Ngày 22/02/2021, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026[11]. Ngay sau khi Nghị quyết của HĐND thành phố được ban hành, Ban thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tổ chức hội nghị hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử và làm hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử.

Đối với huyện Hòa Vang và các xã thuộc huyện Hòa Vang: Đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2021-2026 và gửi báo cáo, biên bản hội nghị đến các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định.

4. Thông báo nộp hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ ứng cử

Ngày 19/02/2021, Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng đã ban hành Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026[12] gửi đến các cơ quan, đơn vị, báo, đài trên địa bàn thành phố. Đồng thời, thông báo được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ kèm theo các mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia về mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu thẻ cử tri, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, các mẫu văn bản khác sử dụng trong công tác bầu cử.

Ủy ban bầu cử huyện Hòa Vang cũng đã ban hành Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hòa Vang khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026[13].

Tính đến 17 giờ ngày 14/3/2021, Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng đã nhận được 11 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (trong đó có 01 hồ sơ tự ứng cử) và 105 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thành phố (trong đó có 01 hồ sơ tự ứng cử).

Tại huyện Hòa Vang và các xã thuộc huyện Hòa Vang: Tổng số hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện là 65 (không có hồ sơ tự ứng cử); tổng số hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã là 606 (không có hồ sơ tự ứng cử).

(Đính kèm bảng thống kê tỷ lệ cơ cấu, thành phần, trình độ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Đà Nẵng).

5. Việc lập và niêm yết danh sách cử tri, công tác chuẩn bị bầu cử

          Ủy ban bầu cử thành phố đã ban hành Hướng dẫn về việc sử dụng hòm phiếu, bảng niêm yết danh sách cử tri và danh sách, tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Đà Nẵng[14] và gửi các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn thành phố để biết và thực hiện.

Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng đã có văn bản hướng dẫn các vấn đề liên quan về nghiệp vụ lập, niêm yết danh sách và cấp thẻ cử tri gửi Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã và các đơn vị vũ trang đóng trên địa bàn các phường, xã[15]; đồng thời, tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ lập, niêm yết danh sách cử tri, xác định khu vực bỏ phiếu và thành lập tổ bầu cử cho những người trực tiếp tham mưu công tác lập danh sách cử tri tại địa phương, bao gồm: Trưởng Phòng Nội vụ và chuyên viên phụ trách công tác bầu cử thuộc Phòng Nội vụ các quận, huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã; Trưởng Công an các phường, xã; công chức Văn phòng - Thống kê phụ trách công tác bầu cử các phường, xã.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn thành phố cũng đã tiến hành rà soát và lập danh sách cử tri theo quy định.

6. Công tác thông tin tuyên truyền trong bầu cử

Hội đồng nhân dân thành phố đã xây dựng chuyên trang về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, cập nhật đầy đủ văn bản hướng dẫn của Trung ương và thành phố; các tin bài liên quan đến công tác bầu cử (tại địa chỉ: http://hdnd.danang.gov.vn/news/daihoi). Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng[16].

Tiểu ban Văn bản pháp luật và Thông tin tuyên truyền (được thành lập tại Quyết định số 05/QĐ-UBBC ngày 22/01/2021 của Ủy ban bầu cử thành phố) đã ban hành văn bản thông báo phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên. 

Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Công an thành phố, các hội, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đã có các văn bản hướng dẫn, kế hoạch tuyên truyền cụ thể đối với từng lĩnh vực[17]. Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố, Báo Đà Nẵng và các cơ quan thông tin - truyền thông trên địa bàn thành phố đã tăng cường thời lượng tin, bài tuyên truyền về hoạt động bầu cử.

Sở Nội vụ mở chuyên mục về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ (https://noivu.danang.gov.vn) và thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tin bài liên quan đến công tác bầu cử tại chuyên mục về công tác bầu cử; có thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cử tri trên địa bàn thành phố để giới thiệu cuốn sách “Hỏi - Đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” do Hội đồng bầu cử quốc gia biên soạn.

7. Về tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã ban hành kế hoạch về tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026[18].

Hiện nay, Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng chưa nhận được khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến công tác bầu cử.

8. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự và y tế trong cuộc bầu cử

          Để thực hiện yêu cầu của Tiểu ban An ninh, trật tự và Y tế thuộc Hội đồng bầu cử Quốc gia tại Công văn số 46/TBANTTYT ngày 26/01/2021 về phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử, Ủy ban bầu cử thành phố đã có văn bản[19] đề nghị các thành viên Tiểu ban An ninh, trật tự và Y tế tham mưu Ủy ban bầu cử thành phố xây dựng phương án, kế hoạch đảm bảo công tác an ninh, trật tự và y tế trong cuộc bầu cử theo yêu cầu của Tiểu ban An ninh, trật tự và Y tế thuộc Hội đồng bầu cử Quốc gia và thực hiện chế độ báo cáo về tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội và y tế (ngày, tuần, tháng, đột xuất) theo quy định.

Ủy ban bầu cử thành phố đã có văn bản[20] đề nghị Sở Y tế thành phố phối hợp để tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng các phương án hướng dẫn chi tiết những công việc thực hiện trong ngày bầu cử (như: các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; cách ly y tế; bỏ phiếu, kiểm phiếu bầu cử thuộc khu vực cách ly,…) trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên địa bàn thành phố.

          Tính đến ngày 12/3/2021, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố ổn định[21].

9. Về kiểm tra công tác bầu cử

Thực hiện Chương trình công tác kèm theo Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 22/01/2021 về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Đà Nẵng, Ủy ban bầu cử thành phố đã có buổi kiểm tra tình hình chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Hòa Vang và 11 xã thuộc huyện Hòa Vang. Theo đó, Ủy ban bầu cử huyện Hòa Vang và 11 xã thuộc huyện Hòa Vang đã chủ động triển khai các nhiệm vụ bầu cử theo lịch trình cụ thể, bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Ban Thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã ban hành văn bản hướng dẫn về kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 2021-2026[22].

10. Chuẩn bị điều kiện phục vụ bầu cử

- Về tài liệu bầu cử: Ủy ban bầu cử thành phố chỉ đạo Sở Nội vụ tập hợp các văn bản liên quan đến công tác bầu cử của Trung ương và thành phố Đà Nẵng[23] và chuyển đến các cá nhân, cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan để nghiên cứu, sử dụng, tham khảo trong quá trình triển khai công tác bầu cử theo nhiệm vụ được phân công. Sở Nội vụ đã in ấn và chuyển thẻ cử tri cho phòng Nội vụ các quận, huyện. Theo đó, phòng Nội vụ các quận, huyện cấp phát về cho UBND các phường, xã để viết và gửi cho cử tri theo quy định.

- Về cơ sở vật chất: Sau khi phối hợp với các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn thành phố, Sở Nội vụ-cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử thành phố đã có văn bản[24] gửi Công an thành phố Đà Nẵng về kết quả rà soát số lượng con dấu thực tế hiện có tại các tổ chức phụ trách bầu cử. Đồng thời, đề nghị Công an thành phố Đà Nẵng quan tâm chỉ đạo các bộ phận liên quan làm lại các con dấu đã bị mất, hư hỏng để công tác bầu cử của thành phố diễn ra kịp thời, đúng quy định.

- Về kinh phí bầu cử: Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng có Công văn số 11/UBBC ngày 03/02/2021 về dự toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 báo cáo Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia và Bộ Tài chính. Sở Tài chính đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố thống nhất xây dựng Nghị quyết quy định mức chi kinh phí phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng dự toán kinh phí phục vụ công tác bầu cử theo quy định.

11. Chế độ thông tin, báo cáo

Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban bầu cử thành phố, huyện Hòa Vang và các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổng hợp, thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo tình hình công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Đà Nẵng.

II. CÔNG VIỆC DỰ KIẾN TRIỂN KHAI TRONG THỜI GIAN ĐẾN (THÁNG 03, 04 NĂM 2021)

1. Các công việc sẽ triển khai trong tuần tiếp theo (từ ngày 15/3/2021 đến 21/3/2021)

a) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, huyện, xã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (dự kiến ngày 19/3/2021); xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức Hội nghị cử tri nơi cư trú.

b) Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử thành phố gửi danh sách trích ngang và các hồ sơ có liên quan theo quy định tại Điều 36 Luật Bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Hội đồng bầu cử Quốc gia; đồng thời, triển khai soạn thảo và in ấn tài liệu phục vụ cho các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại thành phố Đà Nẵng và các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026.

c) UBND các phường, xã xác định khu vực bỏ phiếu trình UBND quận, huyện phê chuẩn và lập danh sách cử tri tại địa phương.

2. Các công việc dự kiến triển khai trong tháng 03, 04/2021

a) Hội nghị hiệp thương lần thứ ba

Chậm nhất vào ngày 18/4/2021 (35 ngày trước ngày bầu cử), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, huyện, xã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, huyện, xã.

b) Thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân

Chậm nhất đến ngày 03/4/2021 (50 ngày trước ngày bầu cử):

- Ủy ban nhân dân các phường, xã sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một Tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

- Trong trường hợp đơn vị vũ trang nhân dân và địa phương có chung một khu vực bỏ phiếu thì Ủy ban nhân dân phường, xã sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và chỉ huy đơn vị vũ trang nhân dân quyết định thành lập Tổ bầu cử.

c) Việc lập và niêm yết danh sách cử tri

Danh sách cử tri do Ủy ban nhân dân phường, xã lập theo từng khu vực bỏ phiếu. Danh sách cử tri trong đơn vị vũ trang nhân dân do chỉ huy đơn vị lập theo đơn vị vũ trang nhân dân để đưa vào danh sách cử tri của khu vực bỏ phiếu nơi đơn vị đóng quân. Danh sách cử tri phải được niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường, xã và tại những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu chậm nhất là ngày 13/4/2021 (40 ngày trước ngày bầu cử); đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để Nhân dân kiểm tra. Việc lập và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện theo quy định tại các Điều 31 và 32 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

d) Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Ủy ban bầu cử thành phố xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác bầu cử tại các quận, huyện, phường, xã; các cơ quan liên quan và các Ban của bầu cử tiến hành kiểm tra, giám sát công tác tổ chức bầu cử trên địa bàn thành phố.

Trên đây là báo cáo (từ khi triển khai công tác bầu cử đến hết ngày 15/3/2021) của Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng về tình hình chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và dự kiến chương trình công tác trong tháng 3 và tháng 4 năm 2021./.

Thị Kiểu

 


[1] Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X nhiệm kỳ 2021-2026

[3] Công văn số 829/UBND-SNV ngày 09/02/2021 về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

[4] Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 22/01/2021 về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Đà Nẵng; Thông báo số 02/TB-UBBC ngày 22/01/2021 về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng tại phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng; Thông báo số 03/TB-UBBC ngày 22/01/2021 về phân công nhiệm vụ đối với thành viên ủy ban bầu cử thành phố (được điều chỉnh, bổ sung tại Thông báo số 24/TB-UBBC ngày 26/02/2021); Quyết định số 05/QĐ-UBBC ngày 22/01/2021 về việc thành lập Tiểu ban Văn bản pháp luật và Thông tin, tuyên truyền; Quyết định số 06/QĐ-UBBC ngày 22/01/2021 về việc thành lập Tiểu ban An ninh, trật tự và Y tế.

[5] Quyết định số 09/QĐ-UBBC ngày 02/02/2021 về thành lập Tổ giúp việc.

[6] Nghị quyết số 28/NQ-UBBC ngày 03/3/2021 về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X nhiệm kỳ 2021-2026

[7] Hướng dẫn số 20/HD-MTTQ-BTT ngày 23/01/2021 về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026

[8] Hướng dẫn số 25/HD-MTTQ-BTT ngày 22/02/2021 về nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

[9] Công văn số 25/UBBC ngày 03/3/2021 về  tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử

[10] Công văn số 14/UBBC ngày 05/02/2021 báo cáo kết quả Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất

[11] Nghị quyết số 350/NQ-HĐND về điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

[12] Thông báo số 18/TB-UBBC về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026

[13] Thông báo số 17/TB-UBBC ngày 19/02/2021 về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hòa Vang khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026

[14] Hướng dẫn số 30/HD-UBBC ngày 08/3/2021 về việc sử dụng hòm phiếu, bảng niêm yết danh sách cử tri và danh sách, tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Đà Nẵng.

[15] Công văn số 541/SNV-XDCQ ngày 24/02/2021 về hướng dẫn các vấn đề liên quan về nghiệp vụ lập, niêm yết danh sách và cấp thẻ cử tri

[16] Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 17/02/2021 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

[17] Hướng dẫn 08/HD-BTGTU ngày 28/01/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về hướng dẫn công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch 187/KH-STTTT của Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Hướng dẫn 67/HD-SVHTT ngày 05/02/2021 của Sở Văn hóa và Thể thao về hướng dẫn công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch số 128/KH-MTTQ-BTT ngày 02/02/2021 của Ban thường trực MTTQVN TP về thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

[18] Kế hoạch số 133/KH-MTTQ-BTT ngày 22/02/2021 về tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HDND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

[19] Công văn số 08/UBBC ngày 01/02/2021 về phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử.

[20] Công văn số 19/UBBC ngày 19/02/2021 về phối hợp hướng dẫn bầu cử trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 bùng phát.

[21] Theo báo cáo của Công an thành phố và Bộ Chỉ huy quân sự thành phố.

[22] Hướng dẫn số 24/HD-MTTQ-BTT ngày 19/02/2021 về kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 2021-2026

[23] với số lượng 1.000 tập tài liệu

[24] Công văn số 680/SNV-XDCQ ngày 10/3/2021 về rà soát số lượng con dấu của cáctổ chức phụ trách bầu cử

 


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 5 3 4 7 1 2 6
Hôm nay: 1.529
Hôm qua: 6.826
Tuần này: 1.529
Tháng này: 66.589
Tổng cộng: 5.347.126

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 401/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/10/2014

Đăng nhập/a>