Lễ công bố Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Admin Nội vụ Ngày đăng tin: 29/03/2021 Lượt xem: 54


Sáng nay, ngày 29/3/2021, tại Trung tâm hành chính Đà Nẵng, thành phố tổ chức Lễ công bố Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tham dự Hội nghị, về phía Trung ương, có đồng chí Trịnh Đình Dũng - Phó Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các địa phương, các tổ chức quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài; về phía thành phố, có đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; đồng chí Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn thành phố.....

Ngày 19/6/2021, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết số 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; là văn bản pháp lý đầu tiên và quan trọng để thành phố Đà Nẵng thực hiện các chủ trương của Bộ Chính trị theo Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Căn cứ Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội; Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 24/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn. Bộ Nội vụ và thành phố Đà Nẵng đã gửi văn bản, tổ chức nhiều Hội nghị, Hội thảo ở Trung ương và tại thành phố để các cơ quan, bộ, ngành Trung ương và địa phương đóng góp ý kiến xây dựng Nghị định; tổ chức Hội nghị Ban thường vụ Thành ủy mở rộng thảo luận và thống nhất chủ trương liên quan đến nội dung Nghị định. Các ý kiến tham gia góp ý được tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ để nghiên cứu, tổng hợp; báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Chính phủ cho ý kiến để hoàn thiện, trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Nghị định gồm có 07 chương, 41 Điều quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội; áp dụng đối với Hội đồng nhân dân, UBND thành phố Đà Nẵng; UBND quận, huyện đảo thuộc thành phố Đà Nẵng; UBND phường thuộc quận tại thành phố Đà Nẵng; cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan. Các nội dung chính tại Nghị định cụ thể:

1. Quy định về tổ chức và hoạt động của UBND quận, chế độ trách nhiệm của Chủ tịch quận (Chương II)

Cơ cấu tổ chức của UBND quận gồm: Chức danh Chủ tịch quận; Phó Chủ tịch quận; Trưởng Công an quận; Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự quận; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận; các cơ quan hành chính khác và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND quận.

UBND Thành phố Đà Nẵng căn cứ quy định tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để quy định cụ thể tên gọi và số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận cho phù hợp.

2. Quy định về tổ chức và hoạt động của UBND phường, chế độ trách nhiệm của Chủ tịch phường (Chương III)

Mặc dù chính quyền địa phương ở các phường thuộc quận của thành phố Đà Nẵng vẫn gọi là UBND phường, là cơ quan hành chính nhà nước ở phường. Tuy nhiên, cơ cấu tổ chức của UBND phường đã khác so với trước đây, gồm có: Chủ tịch phường; Phó Chủ tịch phường; Trưởng Công an phường;  Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường; Các công chức chuyên môn, nghiệp vụ (Văn phòng - Thống kê; Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường; Tài chính - Kế toán; Tư pháp - Hộ tịch; Văn hóa - Xã hội).

Điểm mới hết sức quan trọng về chế độ công chức, công vụ là quy định: Công chức của UBND phường thuộc biên chế công chức của UBND quận thuộc thành phố Đà Nẵng và do UBND quận thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý, sử dụng. Biên chế công chức bình quân làm việc tại UBND phường là 15 người. Số bình quân này được tính cho tổng số các phường của một quận. UBND thành phố trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định số lượng biên chế công chức của UBND phường ở từng quận. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ của từng phường, UBND quận quyết định cụ thể số lượng công chức của từng vị trí chức danh công chức làm việc tại UBND phường. Đây là cơ chế, chính sách mới tạo cơ sở cho việc chuẩn hóa đội ngũ công chức phường theo hướng chuyên nghiệp; tạo sự chủ động, linh hoạt, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyên, điều động cán bộ giữa quận - phường và ngược lại.

3. Tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức làm việc tại UBND quận và UBND phường (Chương IV)

UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố thực hiện hoặc phân cấp, ủy quyền cho Chủ tịch quận thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức làm việc tại UBND quận, phường. Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức làm việc tại UBND quận và phường thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và quy định của Chính phủ.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, tạm đình chỉ công tác đối với Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch UBND huyện đảo, Phó Chủ tịch UBND quận, Phó Chủ tịch UBND huyện đảo, giao Quyền Chủ tịch quận theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch quận thuộc thành phố Đà Nẵng quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, tạm đình chỉ công tác đối với Chủ tịch UBND phường, Phó Chủ tịch UBND phường, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, giao Quyền Chủ tịch phường theo quy định của pháp luật. 

4. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác (Chương V)

Với quy định cơ cấu UBND quận, phường như Nghị định sẽ tạo điều kiện để lực lượng Công an, Quân sự thực hiện tốt nhất nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh và biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn tại cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an, Quân sự địa phương trên nguyên tắc Đảng lãnh đạo; đồng thời giúp chính quyền đô thị quản lý, chỉ đạo kịp thời giải quyết, tổ chức thực hiện tại cơ sở.

5. Lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách quận, phường (Chương VI)

Do không tổ chức HĐND quận của thành phố Đà Nẵng nên UBND quận là đơn vị dự toán cấp I được UBND thành phố Đà Nẵng giao dự toán thu, chi ngân sách, bao gồm dự toán thu, chi ngân sách của các đơn vị dự toán trực thuộc và dự toán thu, chi ngân sách của UBND phường. UBND quận thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị dự toán ngân sách trực thuộc UBND thành phố; UBND phường thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị dự toán ngân sách trực thuộc UBND quận theo Luật ngân sách nhà nước.

Nghị định đã quy định các điều khoản chi tiết về lập dự toán, chấp hành và quyết toán Ngân sách quận, phường.

                                                                        Lê Thị Kim Thảo


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 5 3 4 7 3 9 4
Hôm nay: 1.797
Hôm qua: 6.826
Tuần này: 1.797
Tháng này: 66.857
Tổng cộng: 5.347.394

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 401/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/10/2014

Đăng nhập/a>