Công tác cải cách hành chính trong thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng
Người đăng tin: Admin Nội vụ Ngày đăng tin: 06/04/2021 Lượt xem: 280


Thực tiễn đã chứng minh cải cách hành chính (CCHC) và phòng, chống tham nhũng là hai vấn đề liên quan chặt chẽ với nhau, tác động qua lại và mang tính biện chứng. CCHC có vai trò hoàn thiện bộ máy và làm cho hoạt động của các cơ quan hành chính công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, góp phần tích cực trong phòng ngừa và ngăn chặn tham nhũng. Đồng thời, chống tham nhũng sẽ giúp nền hành chính trong sạch, vững mạnh, nâng cao tính minh bạch, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động và hạn chế cơ hội tham nhũng từ cán bộ, công chức, viên chức.

Có nhiều nguyên nhân làm phát sinh tham nhũng, chủ yếu là:

Thứ nhất, hệ thống chính sách và các văn bản pháp luật phức tạp, thiếu chặt chẽ, đồng bộ: Sự phức tạp, thiếu chặt chẽ, đồng bộ của hệ thống chính sách, pháp luật dẫn đến tình trạng tùy tiện trong áp dụng. Bên cạnh đó, khi pháp luật không được áp dụng và thực thi nhất quán, ví dụ cùng một yêu cầu giống nhau nhưng quá trình áp dụng pháp luật từ phía cơ quan quản lý nhà nước lại cho ra những kết quả khác nhau thì người dân hoặc doanh nghiệp có thể phải tính đến giải pháp chi trả những khoản chi phí không chính thức cho người có thẩm quyền (Chỉ số PCI đánh giá Chi phí không chính thức của Đà Nẵng ở ngưỡng 6.5 điểm nhiều năm nay).

Thứ hai, thiếu công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị là một trong những nguyên nhân tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các hành vi tham nhũng.

Thứ ba, chế độ đãi ngộ chưa thỏa đáng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp. Sự chênh lệch về tiền lương và chế độ đãi ngộ nói chung giữa khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước, giữa chính những doanh nghiệp với nhau làm phát sinh động cơ tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức trong các tình huống xung đột lợi ích. Tiền lương và những lợi ích vật chất chính thức có được từ công việc không đủ để đáp úng nhu cầu sinh hoạt của bản thân và gia đình, họ sẽ tìm cách thực hiện những hành vi bất chính để trục lợi cá nhân do chính chức vụ, quyền hạn của họ tạo ra.

Từ các phân tích trên, có thể thấy CCHC luôn là một trong những giải pháp đột phá, nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng khi các trục giải pháp của cải cách hành chính được xây dựng với mục tiêu khác phục các vấn đề liên quan đến thể chế, chế độ công chức, công vụ, minh bạch nền hành chính thông qua cơ chế một cửa, cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa nền hành chính

Các kết quả nổi bật trong công tác CCHC của thành phố có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến công tác phòng, chống nham nhũng như sau:

- Công tác đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện cải cách hành chính tại 03 nhóm cơ quan, đơn vị (sở, ban, ngành; quận, huyện; cơ quan Trung ương) được triển khai thực hiện đầu tiên trong cả nước từ năm 2008. Việc đánh giá, xếp hạng tiếp tục được duy trì qua các năm để tạo động lực thúc đẩy, khuyến khích các cơ quan, đơn vị không ngừng đẩy mạnh công tác này trong nội bộ mỗi cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng mô hình một cửa hiện đại tại tất cả UBND quận, huyện (trừ UBND huyện Hoàng Sa); 55/56 phường, xã và 21/21 sở, ban, ngành tại Trung tâm Hành chính thành phố. Đây là mô hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức theo cơ chế một cửa với hệ thống trang thiết bị điện tử hiện đại, hệ thống phần mềm một cửa điện tử tập trung kết nối liên thông cả 03 cấp chính quyền trong việc giải quyết hồ sơ cho công dân, tổ chức, hình thành một hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung.

- Xây dựng và đưa vào vận hành Tổng đài dịch vụ công qua đầu số (0236.3881.888, hay là *1022). Đây là mô hình cung cấp, tiếp nhận thông tin chuyên nghiệp giữa người dân và chính quyền thành phố và mô hình chăm sóc khách hàng trong khu vực công đầu tiên của cả nước.

- Triển khai dịch vụ chuyển phát nhanh kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo địa chỉ yêu cầu cho công dân, tổ chức (tại Quyết định số 3600/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng) tại tất cả UBND quận, huyện; sở, ban, ngành và một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố. Giải pháp này được triển khai nhằm tiết kiệm thời gian đi lại của người dân khi người dân chỉ phải đến thực hiện giao dịch một lần, kết quả giải quyết sẽ được chuyển đến địa chỉ mà người dân yêu cầu.

- Phát động Cuộc vận động 3 hơn: nhanh hơn, hợp lý hơn, thân thiện hơn trong cải cách hành chính do Sở Nội vụ và Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp tổ chức đối với công chức là đoàn viên thanh niên trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, góp phần phát huy được sức sáng tạo, sự nhiệt huyết của thanh niên trong công tác cải cách hành chính, đem lại nhiều kết quả đáng kể trong rút ngắn thời gian, giảm thủ tục, tinh giản quy trình giải quyết. Qua tổng kết 02 năm thực hiện cuộc vận động, đã có tổng cộng 899 thủ tục được thực hiện nhanh hơn với tổng số 392.649 hồ sơ giao dịch hành chính, ước tiết kiệm được cho công dân, tổ chức 312.063 ngày làm việc.

- Chính sách thu hút nguồn nhân lực của thành phố là một trong những điểm sáng của thành phố trong nhiều năm. Được triển khai từ năm 1998 đến nay, thành phố đã thu hút, bố trí hơn 1000 trường hợp tốt nghiệp Đại học loại giỏi, Thạc sĩ, Tiến sĩ về công tác tại thành phố, tạo ra sự thay đổi quan trọng đối với chất lượng nguồn nhân lực của thành phố.

- Từ năm 2020, thành phố đã đưa vào vận hành chính thức Cổng dịch vụ công trực tuyến và cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho người dân doanh nghiệp với hơn 1800 dịch vụ công trực tuyến.

Từ năm 2007, Đà Nẵng là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của công dân, tổ chức đối với chất lượng cung ứng thủ tục hành chính và dịch vụ công, thể hiện tiếng nói của tổ chức, công dân trong việc xây dựng và phát triển thành phố, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính hiện nay, góp phần tạo ra xu hướng cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ quan, đơn vị trong việc nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với chất lượng cung ứng dịch vụ công.

Trong thời gian tới, cần tiếp tục tiến hành đồng bộ công tác CCHC nhằm mục tiêu chống tham nhũng trên mọi mặt cụ thể, như sau:

Một là, công tác ban hành, rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cần luôn được quan tâm thực hiện, nhằm hoàn thiện thể chế phục vụ yêu cầu quản lý và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố

Hai là, thủ tục hành chính (TTHC) để giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp cần được kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu dự thảo văn bản có quy định về thủ tục hành chính đến khâu tổ chức thực hiện.

Tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp phải được công khai, minh bạch đầy đủ, chính xác, có hệ thống trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Cổng thông tin điện tử của các cơ quan hành chính tại bộ phận một cửa và trên website của cơ quan hành chính các cấp, để cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện.

Ba là tiếp tục quan tâm tới việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại tất cả các cơ quan hành chính, việc tiếp nhận và kịp thời xử lý các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính, về giải quyết TTHC, về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức... Qua đó, sẽ cơ bản kiểm soát được việc giải quyết TTHC của án bộ, công chức, viên chức và hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ xảy ra tham nhũng.

Bốn là bộ máy hành chính các cấp cần tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền, nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trên cơ sở phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Năm là xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là giải pháp có tính quyết định đến công tác phòng, chống tham nhũng, bởi lẽ, ý định và hành vi tham nhũng là xuất phát từ những con người cụ thể. Vì vậy, để hình thành đội ngũ án bộ, công chức, viên chứccó đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn - nghiệp vụ, kỹ năng hành chính, cần triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp như: tuyển dụng, nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh; bố trí, sử dụng, phân loại, đánh giá theo vị trí việc làm, khung năng lực và kết quả hoàn thành nhiệm vụ; đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm, kỹ năng hành chính và đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, để kịp thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi vị trí công tác đối với một số chức danh công chức trên một số lĩnh vực nhạy cảm theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP.

Sáu là tiếp tục đẩy mạnh việc hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng thành phố thông minh, tiến đến chính quyền số. Mục tiêu của quá trình này là giảm thiếu tối đa giao tiếp trực tiếp giữa công chức và người dân, doanh nghiệp, chuyển đổi quá trình thực hiện thủ tục hành chính từ mô hình “theo quy định” đến mô hình “theo yêu cầu”.

Có thể nói, CCHC và phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, phải tiến hành căn cơ với những bước đi vững chắc, với quyết tâm và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự tham gia một cách chủ động, tích cực của toàn xã hội và sự đồng thuận của nhân dân, nhằm đẩy lùi tình trạng tham nhũng, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng Đảng và bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; củng cố niềm tin của nhân dân và cộng đồng quốc tế vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, bảo đảm vững chắc cho sự phát triển ổn định và bền vững của đất nước./.

 

Trần Vũ Linh


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 9 8 0 9 9 5 6
Hôm nay: 3.175
Hôm qua: 4.284
Tuần này: 0
Tháng này: 11.582
Tổng cộng: 9.809.956

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 632/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/5/2021

Đăng nhập/a>