Tình hình công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Đà Nẵng (tính đến ngày 12/4/2021) và dự kiến công việc triển khai trong thời gian đến.
Người đăng tin: Admin Nội vụ Ngày đăng tin: 14/04/2021 Lượt xem: 53


I. CÔNG VIỆC ĐÃ TRIỂN KHAI

1. Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử và chỉ đạo, điều hành về công tác bầu cử

Thành phố Đà Nẵng, các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn thành phố đã thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử đảm bảo đúng theo quy định, gồm: Ban Chỉ đạo bầu cử thành phố, Ủy ban bầu cử thành phố/huyện Hòa Vang/các xã thuộc huyện Hòa Vang; 02 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại thành phố Đà Nẵng (tương ứng với 02 đơn vị bầu cử); 15 Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X (tương ứng với 15 đơn vị bầu cử); 08 Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Hòa Vang (tương ứng với 08 đơn vị bầu cử); 95 Ban bầu cử đại biểu HĐND các xã thuộc huyện Hòa Vang (tương ứng với 95 đơn vị bầu cử) và 526 Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 526 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thành phố.

Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Trung ương và để chỉ đạo toàn diện công tác bầu cử trên địa bàn, Thành ủy Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo công tác bầu cử, Ủy ban bầu cử thành phố đã tổ chức các cuộc họp để triển khai nhiệm vụ; tương tự, tại huyện Hòa Vang và các xã thuộc huyện Hòa Vang cũng đã tổ chức các cuộc họp để thông qua các kế hoạch, văn bản phân công nhiệm vụ của các thành viên, thành lập các tiểu ban và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử theo quy định. Ủy ban nhân dân các quận, phường cũng đã xây dựng Kế hoạch triển khai công tác bầu cử và chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bầu cử trên địa bàn.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) các cấp, các Tiểu ban của Ủy ban bầu cử thành phố, các Ban bầu cử, Sở Nội vụ đã triển khai công tác bầu cử theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

2. Tổ chức Hội nghị Hiệp thương giới thiệu người ứng cử và tình hình tổ chức lấy ý kiến cử tri

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, huyện Hòa Vang và các xã thuộc huyện Hòa Vang đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND. Hội nghị đã thống nhất chốt danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại thành phố Đà Nẵng là 11 người (trong đó: 06/11 người ứng cử là nữ (tỷ lệ 54,55%), 05/11 người ứng cử dưới 40 tuổi (tỷ lệ 45,45%), 01/11 người ứng cử là người ngoài Đảng (tỷ lệ 9,1%), 00/11 đại biểu tái cử (tỷ lệ 0,0%)); người ứng cử đại biểu HĐND thành phố là 105 người (trong đó: 41/105 người ứng cử là nữ (tỷ lệ 39,05%), 32/105 người ứng cử dưới 40 tuổi (tỷ lệ 30,48%), 10/105 người ứng cử là người ngoài Đảng (tỷ lệ 9,1%), 17/46 đại biểu tái cử (tỷ lệ 36,96%)); người ứng cử đại biểu HĐND huyện Hòa Vang là 65 người[1] và các xã thuộc huyện Hòa Vang là 606 người[2].

Trên cơ sở kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng đã tổ chức họp với đại diện Ban thường trực UBMTTQVN quận, huyện, phường, xã nơi có người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cư trú và đại diện cơ quan có người ứng cử công tác để hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử có tên trong danh sách sơ bộ và ý kiến cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với người tự ứng cử.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố đã phân công cán bộ phụ trách phường, xã và thành viên Tổ giúp việc bầu cử Mặt trận thành phố tham dự và giám sát hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 theo lịch (từ ngày 26/3/2021 đến ngày 10/4/2021). Đến hết ngày 09/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các phường, xã đã tiến hành hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với 11/11 người ứng cử đại biểu Quốc hội (tỷ lệ 100%); 104/104 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố (tỷ lệ 100%) và 01/01 người tự ứng cử đại biểu HĐND thành phố (tỷ lệ 100%).

Tại huyện Hòa Vang và các xã thuộc huyện Hòa Vang: Đến hết ngày 10/4/2021, đã tiến hành ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú cho 65/65 người ứng cử đại biểu HĐND huyện (tỷ lệ 100%) và 606/606 người ứng cử đại biểu HĐND xã (tỷ lệ 100%).

3. Việc lập và niêm yết danh sách cử tri, rà soát khu vực bỏ phiếu, công tác chuẩn bị bầu cử

Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng đã có văn bản hướng dẫn các vấn đề liên quan về nghiệp vụ lập, niêm yết danh sách và cấp thẻ cử tri gửi Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã và các đơn vị vũ trang đóng trên địa bàn các phường, xã[3]; đồng thời, tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ lập, niêm yết danh sách cử tri, xác định khu vực bỏ phiếu và thành lập tổ bầu cử cho những người trực tiếp tham mưu công tác lập danh sách cử tri tại địa phương.

Đến hết ngày 12/4/2021, các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn thành phố đã hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND phường, xã và các khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định[4].

4. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử, phản ánh, kiến nghị

Hiện nay, Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng chưa nhận được khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến công tác bầu cử, về những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

5. Công tác thông tin tuyên truyền trong bầu cử

Hội đồng nhân dân thành phố đã xây dựng chuyên trang về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, cập nhật đầy đủ văn bản hướng dẫn của Trung ương và thành phố; các tin bài liên quan đến công tác bầu cử (tại địa chỉ: http://hdnd.danang.gov.vn/news/daihoi).

Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Tiểu ban Văn bản pháp luật và Thông tin, tuyên truyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Công an thành phố, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố đã có các văn bản hướng dẫn, kế hoạch tuyên truyền công tác bầu cử đối với từng lĩnh vực[5]. Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố, Báo Đà Nẵng, Trung  tâm  Thông  tin  Dịch  vụ  công, Trung tâm Văn hóa - Thông tin các quận, huyện và các cơ quan thông tin - truyền thông trên địa bàn thành phố cũng đã tăng cường thời lượng, tần suất tin, bài tuyên truyền về hoạt động bầu cử.

Sở Nội vụ mở chuyên mục về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ (https://noivu.danang.gov.vn) và thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tin bài liên quan đến công tác bầu cử tại chuyên mục về công tác bầu cử; có thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cử tri trên địa bàn thành phố để giới thiệu cuốn sách “Hỏi - Đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” do Hội đồng bầu cử quốc gia biên soạn.

Sở Tư pháp ban hành văn bản về hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”[6] do Bộ Tư pháp tổ chức và gửi đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố để vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn, thuộc phạm vi quản lý tích cực hưởng ứng cuộc thi; phân công báo cáo viên pháp luật thành phố tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trên địa bàn một số quận, phường và hội Nông dân; tiến hành in ấn 4 loại tờ gấp (dưới hình thức hỏi - đáp) tuyên truyền pháp luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho 150 cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp từ thành phố đến phường, xã. Từ nay đến trước ngày bầu cử, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố dự kiến tổ chức 9 lớp tập huấn tuyên truyền, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bầu cử cho 1.400 cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và lực lượng cốt cán; gặp mặt nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản[7] đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng hỗ trợ thực hiện các bản thu âm tài liệu “Hỏi - đáp” về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo nội dung câu hỏi và trả lời; ban hành văn bản đề  nghị  UBND  các  quận,  huyện  triển  khai  tuyên truyền tài liệu bầu cử trên hệ thống thông tin cơ sở theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông; xây dựng banner tuyên truyền về công tác bầu cử  gửi  các cơ quan, đơn vị  đề nghị  đăng tải trên các trang thông tin điện tử; thực hiện chia sẻ thông tin về hoạt động bầu cử đến các cơ quan báo chí qua Group Zalo để báo chí kịp thời thông tin.

Sở Văn hóa và Thể thao đã triển khai 150 tấm panô tranh cổ động và khẩu hiệu (1mx2m); dựng 02 cụm pano tấm lớn tại Cầu chữ T và Tượng đài 2/9; 132 mặt/66 bảng quảng cáo trên các tuyến đường chính của thành phố; 06 trụ quảng cáo lớn tại các giao lộ Lê Duẩn, Trần Phú, Đống Đa, Quang Trung, Ông Ích Khiêm. Bên cạnh đó, thực hiện theo phương thức xã hội hóa: 11 trụ quảng cáo bên bờ đông sông Hàn (2 mặt/trụ); 34 bảng lớn ở các giao lộ lớn; hiện đang tiến hành pháp slide tuyên truyền trên 8 bảng led lớn và thu âm triển khai Luật Bầu cử để triển khai công tác tuyên truyền lưu động và gửi cho các địa phương, cơ sở cùng triển khai đồng bộ.

Các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn thành phố cũng đã tiến hành việc lắp đặt các pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền, băng rôn, cờ phướn các loại, cờ Đảng, cờ Tổ quốc để tuyên truyền, cổ động trực quan về công bầu cử tại các tuyến đường chính, đường tránh, địa điểm công cộng, trước trụ sở Trung tâm hành chính quận, huyện, phường, xã,... Tuyên truyền công tác bầu cử đến người dân bằng nhiều hình thức, đa dạng, phong phú như: tuyên truyền bằng xe lưu động, trên hệ thống loa phát thanh của quận, huyện và cụm loa phường, xã, tuyên truyền lồng ghép trong các buổi họp của khu dân cư, sinh hoạt tổ dân phố hoặc lồng ghép với các hoạt động tuyên truyền của các đoàn thể...

6. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự và y tế trong cuộc bầu cử

UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Bầu cử Đại biểu Quốc hội  khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026[8] và Kế hoạch đảm bảo y tế, phòng chống dịch bệnh COVID-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Đà Nẵng[9]; chỉ đạo Ban Tiếp Công dân thành phố, Thanh tra thành phố, Công an thành phố, Sở Y tế thành phố, các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao để tổ chức triển khai thực hiện.

Ban Nội chính Thành ủy tham mưu cho đồng chí Bí thư Thành ủy tiếp công dân; tập trung xử lý đơn thư khiếu kiện kéo dài; xử lý các điểm nóng xảy ra trên địa bàn thành phố.

Công an thành phố tiếp tục triển khai các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Thành ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND thành phố, UBMTTQVN thành phố và các cơ quan liên quan cấp thành phố, huyện Hòa Vang trong công tác nhân sự bầu cử; ban hành văn bản[10] bảo đảm an ninh, trật tự tại các tòa nhà chung cư, dự án phát sinh khiếu kiện phức tạp trên địa bàn thành phố; đảm bảo an ninh trật tự hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, nơi công tác của người ứng cử, người tự ứng cử; trao đổi với các cơ sở in nhà nước và các cơ sở sản xuất kẽm để yêu cầu giám sát chặt nội dung in ấn tài liệu liên quan đến phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã ban hành một số Kế hoạch về sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử; phòng không bảo vệ bầu cử; thông tin liên lạc, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử; nắm tình hình bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026[11].

Tính đến hiện nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố ổn định[12].

7. Về kiểm tra công tác bầu cử

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố[13], Ủy ban bầu cử thành phố[14], Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố[15], các Ban bầu cử[16] đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bản thành phố theo lịch trình cụ thể; phối hợp để hạn chế trùng lặp nội dung, thành phần kiểm tra. Theo đó, tổng số cuộc kiểm tra theo lịch dự kiến gồm 80 lượt kiểm tra tại tất cả các phường, xã (chia thành 04 đợt theo các mốc thời gian trước, trong và sau ngày bầu cử 23/5/2021).

Nhìn chung công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã diễn ra đúng tiến độ, đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên qua kết quả kiểm tra, còn một vài địa phương vẫn còn gặp khó khăn trong vấn đề kinh phí bầu cử; còn một số nhầm lẫn trong việc lập danh sách cử tri trên địa bàn; chậm triển khai công tác tuyên truyền bầu cử

8. Chuẩn bị điều kiện phục vụ bầu cử

Sở Nội vụ đã triển khai, hoàn thành việc chuẩn bị tài liệu, cơ sở vật chất, vật dụng phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân như: phôi thẻ cử tri (chuyển giao thẻ cử tri đến đầu mối Ủy ban nhân dân các phường, xã); soạn thảo, in ấn tài liệu phục vụ công tác bầu cử (Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; tài liệu tập hợp các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn bầu cử của Trung ương, của thành phố; tài liệu “Thông tin phục vụ hoạt động của Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026”); in ấn, chuyển giao đối với phù hiệu kèm theo thẻ đeo phù hiệu đối với tất cả thành viên Ủy ban bầu cử, các Tiểu Ban thuộc Ủy ban bầu cử, các Ban bầu cử, các Tổ bầu cử; các vật dụng phục vụ bầu cử (hình Quốc huy, biểu mẫu trang trí khu vực bên trong và bên ngoài phòng bỏ phiếu, các loại biển báo tại khu vực bỏ phiếu)...

Sở Tài chính đã tổng hợp dự toán kinh phí bầu cử báo cáo Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử thành phố và tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp thứ 17 của Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 để ban hành Nghị quyết Quy định mức chi kinh phí phục vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đến nay, các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn thành phố cơ bản đã chuẩn bị cơ sở vật chất để đảm bảo phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 như: hoàn thành việc đóng hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ, hoàn thiện bảng niêm yết danh sách cử tri, bảng niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt người ứng cử; đã liên hệ Công an thành phố để khắc các dấu Tổ bầu cử, dấu đã bỏ phiếu; tiến hành kiểm tra, sửa chữa và chuẩn bị trang trí cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu để phục vụ công tác bầu cử.

II. CÔNG VIỆC DỰ KIẾN TRIỂN KHAI TRONG THỜI GIAN ĐẾN

1. Các công việc sẽ triển khai trong tuần tiếp theo (từ ngày 13/4/2021 đến ngày 18/4/2021)

a) Ủy ban bầu cử thành phố, các Ban bầu cử và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện công tác bầu cử theo thẩm quyền.

b) Ủy ban nhân dân phường, xã và các đơn vị vũ trang nhân dân lập và niêm yết danh sách cử tri; cập nhật biến động, hiệu chỉnh sai sót (nếu có);

c) Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, huyện, xã (ngày 16/4/2021).

d) Sở Nội vụ biên soạn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ Tổ bầu cử để gửi cho các quận, huyện triển khai kế hoạch tổ chức tập huấn cho các Tổ bầu cử trên địa bàn.

2. Các công việc dự kiến triển khai trong tháng 04/2021

a) Về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

Ủy ban bầu cử thành phố chuẩn bị dự kiến danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố theo từng đơn vị bầu cử báo cáo Ban Chỉ đạo công tác bầu cử thành phố và Ban Thường vụ Thành ủy trước khi Ủy ban bầu cử thành phố xem xét công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo từng đơn vị bầu cử, chậm nhất là ngày 28/4/2021 (25 ngày trước ngày bầu cử); chuẩn bị in ấn danh sách và tiểu sử tóm tắt người ứng cử theo đơn vị bầu cử để các phường, xã niêm yết tại các khu vực bỏ phiếu.

Chậm nhất là ngày 03/5/2021 (20 ngày trước ngày bầu cử), Tổ bầu cử niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở khu vực bỏ phiếu.

b) Tổ chức Hội nghị cử tri nơi cư trú

UBMTTQVN các cấp chủ động xây dựng kế hoạch để tổ chức công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử theo đúng quy định.

c) Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban bầu cử thành phố, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố và các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại thành phố Đà Nẵng và các Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục kiểm tra, giám sát công tác bầu cử trên địa bàn hành phố.

d) Công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử

Các cơ quan là thành viên của Tiểu ban Văn bản pháp luật và Thông tin, tuyên truyền và các cơ quan, đơn vị có liên quan, các quận, huyện tăng cường tập trung chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền bầu cử theo địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách, đảm bảo công tác tuyên truyền bầu cử được diễn ra sâu rộng, thiết thực, hiệu quả.

đ) Công tác đảm bảo an ninh, trật tự và y tế trong cuộc bầu cử

Các cơ quan thành viên Tiểu ban An ninh, trật tự và Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan, các quận, huyện tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch đã được ban hành để công tác an ninh, trật tự và y tế trên địa bàn thành phố được đảm bảo ổn định từ nay cho đến ngày bầu cử.

e) Các công tác khác: Các quận, huyện chủ động xây dựng kế hoạch tập huấn cho các Tổ bầu cử trên địa bàn quận, huyện (tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ Tổ bầu cử sẽ do Sở Nội vụ biên soạn, phát hành và Sở Nội vụ sẽ hỗ trợ trong trường hợp các quận, huyện không thể chủ động được báo cáo viên)./.


[1] trong đó: 28/65 người ứng cử là nữ (tỷ lệ 43,08%), 30/65 người ứng cử dưới 40 tuổi (tỷ lệ 46,16%), 08/65 người ứng cử là người ngoài Đảng (tỷ lệ 12,31%), 15/34 đại biểu tái cử (tỷ lệ 44,12%).

[2] trong đó: 240/606 người ứng cử là nữ (tỷ lệ 39,60%), 284/606 người ứng cử dưới 40 tuổi (tỷ lệ 46,86%), 137/606 người ứng cử là người ngoài Đảng (tỷ lệ 22,61%), 147/308 đại biểu tái cử (tỷ lệ 47,73%).

[3] Công văn số 541/SNV-XDCQ ngày 24/02/2021 về hướng dẫn các vấn đề liên quan về nghiệp vụ lập, niêm yết danh sách và cấp thẻ cử tri

[4] Số lượng cử tri tính đến ngày 12/4/2021 là 755.438 người.

[5] Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 17/02/2021 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Hướng dẫn 08/HD-BTGTU ngày 28/01/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về hướng dẫn công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch số 37/KH-TBVBPL&TTTT ngày 24/3/2021 về công tác của Tiểu ban Văn bản pháp luật và Thông tin, tuyên truyền; Kế hoạch số 128/KH-MTTQ-BTT ngày 02/02/2021 của Ban thường trực MTTQVN TP về thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch 187/KH-STTTT của Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch số 129/KH-SVHTT ngày 16/3/2021 về tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

[6] Công văn số 763/STP-PBGDPL ngày 19/3/2021 về tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”.

[7] Công văn số 682/STTTT-TTBCXB ngày 25/3/2021 tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên hệ thống thông tin cơ sở,

[8] Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 02/4/2021 về phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Bầu cử Đại biểu Quốc hội  khóa XV và địa biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

[9] Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 08/4/2021 về đảm bảo y tế, phòng chống dịch bệnh COVID-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Đà Nẵng

[10] Công văn số 387/CATP-PV01 ngày 29/3/2021 về bảo đảm ANTT tại các tòa chung cư, dự án phát sinh khiếu kiện phức tạp trên địa bàn thành phố.

[11] Kế hoạch số 1141/KH-PTM ngày 05/3/2021 về việc sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử; Kế hoạch 1275/KH-PTM ngày 10/3/2021 về việc phòng không bảo vệ bầu cử; Kế hoạch số 1280/KH-PTM ngày 10/3/2021 về thông tin liên lạc, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử; Kế hoạch số 1341/KH-PTM ngày 12/3/2021 về việc nắm tình hình bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

[12] Theo báo cáo của Công an thành phố và Bộ Chỉ huy quân sự thành phố.

[13] Kế hoạch số 1210/KH-HĐND ngày 23/3/2021 về giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, huyện Hòa Vang và 11 xã nhiệm kỳ 2021-2026 thại thành phố Đà Nẵng

[14] Kế hoạch số 35/KH-UBBC ngày 19/3/2021 của Ủy ban bầu cử thành phố về kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Đà Nẵng

[15] Kế hoạch số 138/KH-MTTQ-BTT ngày 09/3/2021 về kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (đợt 1).

[16] Mỗi Ban đều ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát theo địa bàn được phân công theo dõi.


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 1 1 8 3 9 1 3 7
Hôm nay: 2.718
Hôm qua: 4.320
Tuần này: 19.106
Tháng này: 34.395
Tổng cộng: 11.839.137

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 632/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/5/2021

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đăng nhập/a>