Đà Nẵng đảm bảo công tác chuẩn bị bầu cử an toàn, tiết kiệm, đúng quy định của pháp luật
Người đăng tin: Admin Nội vụ Ngày đăng tin: 23/04/2021 Lượt xem: 55


Thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, huyện Hòa Vang và các xã thuộc huyện Hòa Vang. Theo đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại thành phố Đà Nẵng sẽ triển khai như sau: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV (cử tri toàn thành phố bầu cử); bầu cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 (cử tri toàn thành phố bầu cử); bầu cử đại biểu HĐND huyện Hòa Vang nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu cử đại biểu HĐND các xã thuộc huyện Hòa Vang nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngay sau khi Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc, Thường trực Thành ủy đã tổ chức quán triệt các nội dung cần tập trung chỉ đạo triển khai bầu cử như: Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về lãnh đạo tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các văn bản của Trung ương về công tác nhân sự và giới thiệu người ứng cử… Gắn công tác bầu cử với việc thực hiện thí điểm chính quyền đô thị, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 10/8/2020 về lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử thành phố Đà Nẵng. Ngày 04/02/2021, Ban chỉ đạo công tác bầu cử thành phố đã tổ chức cuộc họp triển khai nhiệm vụ bầu cử và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo. UBND thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố.

Ngày 21/01/2021, Ủy ban bầu cử thành phố đã tổ chức phiên họp thứ nhất để thông qua kế hoạch, phân công nhiệm vụ của các thành viên và thành lập 02 Tiểu ban để triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (gồm: Tiểu ban Văn bản pháp luật và Thông tin, tuyên truyền và Tiểu ban An ninh, trật tự và Y tế). Ủy ban bầu cử thành phố cũng đã thành lập Tổ giúp việc của Ủy ban bầu cử thành phố. Ngày 02/3/2021, Ủy ban bầu cử thành phố đã tổ chức phiên họp thứ hai và đã thông qua Nghị quyết về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X nhiệm kỳ 2021-2026, trao đổi về việc phân công phụ trách các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 và thống nhất về màu sắc của phiếu bầu cử 4 cấp (Quốc hội, HĐND thành phố, HĐND huyện Hòa Vang, HĐND các xã thuộc huyện Hòa Vang). Ngày 13/4/2021, Ủy ban bầu cử thành phố đã tổ chức phiên họp thứ ba để triển khai một số công việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong thời gian đến và thông qua nguyên tắc phân bổ người ứng cử theo đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Chỉ đạo bầu cử thành phố, Ủy ban bầu cử thành phố, các cơ quan thành viên Ủy ban bầu cử thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ triển khai công tác bầu cử, phổ biến để thực hiện trên toàn địa bàn thành phố. Ủy ban bầu cử thành phố thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo tình hình về triển khai bầu cử theo quy định; xây dựng kế hoạch về nội dung, tiến độ công việc hàng tuần, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai công tác bầu cử.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã ban hành các văn bản hướng dẫn về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 và Hướng dẫn về nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử thành phố đã chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ để huyện Hòa Vang và 11 xã thuộc huyện Hòa Vang triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo theo quy định; báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia danh sách thành viên và địa chỉ thường trực của Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng; tham mưu Ủy ban bầu cử thành phố báo cáo Hội đồng bầu cử Quốc gia phương án đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; xây dựng phương án đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố báo cáo UBND thành phố trình Ủy ban bầu cử thành phố; tổ chức cuộc họp giao ban với phòng Nội vụ các quận, huyện để triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tham mưu Ủy ban bầu cử thành phố văn bản gửi các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn thành phố về tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử.

Đối với huyện Hòa Vang và các xã thuộc huyện Hòa Vang: Ủy ban bầu cử huyện Hòa Vang và các xã thuộc huyện Hòa Vang đã tổ chức phiên họp thứ nhất, thứ hai, thứ ba để thông qua kế hoạch, phân công nhiệm vụ và thành lập các tiểu ban để triển khai công tác bầu cử trên địa bàn theo quy định. UBND các quận, phường trên địa bàn thành phố cũng đã xây dựng Kế hoạch triển khai công tác bầu cử và chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác bầu cử theo quy định.

Ủy ban bầu cử thành phố đã ban hành Hướng dẫn về việc sử dụng hòm phiếu, bảng niêm yết danh sách cử tri và danh sách, tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Đà Nẵng. Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng đã có văn bản hướng dẫn các vấn đề liên quan về nghiệp vụ lập, niêm yết danh sách và cấp thẻ cử tri gửi UBND quận, huyện, phường, xã và các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn các phường, xã; đồng thời, tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ lập, niêm yết danh sách cử tri, xác định khu vực bỏ phiếu và thành lập tổ bầu cử cho những người trực tiếp tham mưu công tác lập danh sách cử tri tại địa phương.

Đến hết ngày 12/4/2021, 100% trụ sở UBND các phường, xã (56 phường, xã) và 526 khu vực bỏ phiếu đã niêm yết danh sách cử tri trên địa bàn theo đúng quy định, số lượng cử tri trên địa bàn thành phố tính đến ngày 14/4/2021 là 748.432 cử tri/1.169.480 dân số thành phố tính đến 31/12/2020 (tỷ lệ 64%).

Đồng thời, thành phố Đà Nẵng đã triển khai tổ chức Hội nghị Hiệp thương giới thiệu người ứng cử và tình hình tổ chức lấy ý kiến cử tri, lập và niêm yết danh sách cử tri, rà soát khu vực bỏ phiếu, công tác chuẩn bị bầu cử, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử, phản ánh, kiến nghị, thông tin tuyên truyền bầu cử, công tác đảm bảo an ninh, trật tự và y tế trong cuộc bầu cử, kiểm tra công tác bầu cử và chuẩn bị điều kiện phục vụ bầu cử đảm bảo quy định và tiến độ.

Đặc biệt, tại buổi làm việc của đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 19/4/2021, Đại tướng Tô Lâm đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương kết quả của Ban chỉ đạo bầu cử thành phố, Uỷ ban bầu cử thành phố Đà Nẵng đạt được cho đến thời điểm hiện tại. Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy Đà Nẵng, Ban chỉ đạo bầu cử thành phố, Uỷ ban bầu cử thành phố, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng diễn ra đúng tiến độ, đúng quy định, đảm bảo chất lượng, có nhiều chỉ đạo, hoạt động để công tác bầu cử đáp ứng được yêu cầu đề ra để chọn được những đại biểu xứng đáng nhất.

 Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại Đà Nẵng

                                                                Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 1 1 8 3 8 9 2 1
Hôm nay: 2.502
Hôm qua: 4.320
Tuần này: 18.890
Tháng này: 34.179
Tổng cộng: 11.838.921

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 632/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/5/2021

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đăng nhập/a>