Cán bộ, công chức nêu gương bằng việc đề cao văn hóa công vụ
Người đăng tin: Admin Nội vụ Ngày đăng tin: 29/04/2021 Lượt xem: 19


Lãnh đạo bằng sự nêu gương là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng ta. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng phương pháp nêu gương đạo đức, vì thế Người nhấn mạnh: Lấy gương người tốt, việc tốt hàng ngày để giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới và cuộc sống mới. Trong đó, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu là rất quan trọng. Bởi như lời Người nói: “quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân thì mình phải là mực thước cho người ta bắt chước”. Việc đầu tiên, muốn quản lý được thì người cán bộ phải làm gương, nêu gương để người dân tin. Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang tích cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chính là học theo gương sáng của một người đứng đầu vĩ đại. Lãnh đạo bằng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên qua kiểm nghiệm thực tiễn cho thấy là một phương pháp đúng đắn, hiệu quả và rất cần được phát huy trong giai đoạn mới, thời kỳ mới.

Thông qua báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng, người dân vẫn thường phản ánh thái độ quan liêu, hách dịch, thiếu trách nhiệm của một bộ phận không nhỏ CBCCVC. Cán bộ đi lễ chùa trong giờ hành chính, cán bộ nhũng nhiễu hay có thái độ không chuẩn mực với người dân, các dự án công chậm tiến độ, đội vốn khủng hay các vụ án tham nhũng; công tác bổ nhiệm cán bộ sai quy định hay vụ việc gian lận điểm thi … là những thông tin được đề cập trên nhiều tờ báo. Do đó, để góp phần chỉnh đốn đội ngũ, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, việc sửa đổi tác phong, lề lối làm việc, chuẩn mực của CBCCVC là vấn đề cấp bách đặt ra. Muốn thế, vai trò, trách nhiệm nêu gương của CBCC, đảng viên trong việc thực hiện các quy định về văn hóa công vụ là hết sức quan trọng.

Việc thực hiện văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý

Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể và người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức, triển khai quán triệt nghiêm túc Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg về Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị 29-CT/TU ngày 06-11-2013 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Description: C:\Users\tiendt\Desktop\images1565001_Nang_cao_1.jpgQua hơn 10 năm triển khai xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa (2007 - 2019), toàn địa bàn thành phố có 833 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Qua kiểm tra, bình xét, có 742/833 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, đạt 89,1% tổng số đăng ký.

Chỉ thị số 29-CT/TU đã góp phần không nhỏ đến nhận thức, tinh thần trách nhiệm cao, bước đầu đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính của thành phố, công tác cán bộ và lề lối làm việc của CBCCVC, cải thiện đáng kể chất lượng phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì trong giai đoạn 2012-2020, đã có 349 trường hợp CBCCVC bị xử lý kỷ luật. Qua thực tế công tác kiểm tra của Sở Nội vụ, vẫn còn một số đơn vị thụ động trong công tác triển khai, chưa đưa ra các giải pháp triển khai thực chất tại đơn vị; chậm trễ trong việc giải quyết hồ sơ, trong việc thực hiện các nhiệm vụ do Thành ủy, HĐND thành phố, UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố giao. Việc giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức và của người dân chưa kịp thời.

Những hạn chế nêu trên một phần xuất phát từ những nguyên nhân: Chất lượng đội ngũ CCVC trong từng cơ quan đơn vị chưa đồng đều; việc bố trí phân công công tác đối với từng cán bộ, công chức chưa cụ thể, chưa rõ ràng nên kết quả giải quyết công việc chưa cao; một số cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của CBCCVC để kịp thời chấn chỉnh, có cơ sở đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ; tinh thần tự phê bình và phê bình của CBCC chưa cao, vẫn còn tư tưởng “dĩ hòa vi quý”, nể nang trong công tác đánh giá, sợ đụng chạm dẫn đến kết quả đánh giá không phản ánh được thực chất, dễ sa vào hình thức. Đồng thời, môi trường làm việc chưa đảm bảo cũng ảnh hưởng một phần đến tinh thần, hiệu quả làm việc của đội ngũ CBCC.

Đề án văn hóa công vụ được ban hành với mục tiêu nâng cao văn hóa công vụ

Ngày 27/12/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1847/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ với mục tiêu nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, xã hội.

Không phải đến giờ văn hóa công vụ mới được quy định, văn bản hóa, mà trong từng thời điểm, từng yêu cầu nhiệm vụ của các ngành, các cơ quan khác nhau đều đã có những quy định, quy tắc ứng xử cụ thể. Đề án Văn hóa công vụ được coi là cơ sở quan trọng để hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện nay.

 

Nội dung văn hóa công vụ tập trung vào bốn vấn đề lớn gồm: (1) Tinh thần, thái độ làm việc; (2) chuẩn mực giao tiếp ứng xử; (3) chuẩn mực đạo đức, lối sống; (4) trang phục của cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức phải sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công, không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân. Trong giao tiếp cần thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

 

Một số giải pháp

Từ các yêu cầu của Đề án văn hóa công vụ, đặt trong bối cảnh chung về việc thực hiện quy định về văn hóa công vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

1. Hoàn thiện các quy định về văn hóa công sở, xây dựng hệ giá trị chuẩn, trong đó đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng và thực hiện văn hóa công sở.

Cần rà soát, đối chiếu với quy định về văn hóa công vụ để hoàn thiện quy định, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức nhằm tạo cơ sở pháp lý ngăn ngừa một cách căn cơ bài bản những vi phạm về văn hóa công vụ; trong đó lưu tâm đến các chế tài cụ thể và đủ mạnh để xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm những chuẩn mực về văn hóa trong công sở.

Giá trị văn hóa không thể cân, đo, đong, đếm được mà nó phải được hình thành từ trong ý thức, tạo dựng niềm tin và động lực của mỗi cá nhân. Chỉ khi nào cán bộ, công chức có niềm tin vững chắc vào những giá trị văn hóa mà công sở đang theo đuổi, khi đó những biểu hiện thiếu văn hóa tại các cơ quan nhà nước mới bị dẹp bỏ dần. Sẽ không thừa nếu nói rằng để đạt được những giá trị văn hóa công sở, chỉ thực hiện được bằng cách cấp trên làm trước, cấp dưới làm sau; lãnh đạo làm gương để nhân viên noi theo, tất cả cán bộ, công chức, viên chức cùng hành động.

2. Tạo động lực làm việc đối với công chức

Động lực làm việc là sự thúc đẩy con người làm việc hăng say, giúp cho họ phát huy được sức mạnh tiềm tàng bên trong, vượt qua được những thách thức, khó khăn để hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Động lực làm việc quyết định hiệu quả làm việc đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, là cơ sở đem lại sự sáng tạo, đồng thời giúp giảm thiểu những vấn đề có tác động tiêu cực nảy sinh trong hoạt động của tổ chức. Động lực làm việc trong tổ chức cũng giúp xây dựng bầu không khí làm việc thân thiện, có sự hợp tác chia sẻ, ít tranh chấp; động lực cũng giúp mỗi công chức, viên chức có thể thực thi công vụ hiệu quả hơn, thái độ phục vụ công dân, tổ chức được cải thiện, góp phần tạo nên văn hóa công vụ.

Để tạo động lực làm việc, trước tiên cần đảm bảo cơ bản về chế độ, chính sách đối cới công chức, viên chức; bố trí, sử dụng công chức phù hợp với năng lực, sở trường và nguyện vọng. Đảm bảo công bằng, khách quan trong công tác đánh giá kết quả làm việc của công chức, viên chức; thực hiện công tác khen thưởng kịp thời, kỷ luật nghiêm minh những hành vi vi phạm.

Công tác đánh giá, khen thưởng thực hiện chính xác, công bằng, ghi nhận kịp thời những đóng góp của công chức, viên chức cho cơ quan, đơn vị góp phần giúp họ khẳng định và thể hiện mình, nhận ra những cơ hội mới để phát triển nghề nghiệp và gắn bó hơn với tổ chức, có ý thức phấn đấu và nỗ lực nhiều hơn trong thực thi công vụ.

Động lực làm việc của công chức còn xuất phát từ môi trường làm việc; văn hóa công vụ được xây dựng trên nền tảng văn hóa tổ chức.

Không thể có một công sở văn hóa nếu trong nội bộ luôn tồn tại những căng thẳng, soi xét lẫn nhau. Không thể là văn hóa, nếu cán bộ, công chức khi làm việc chỉ để đến tháng nhận lương, ngoài ra không quan tâm đến những vấn đề khác, không tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của tập thể. Công sở không phải là “công xưởng” mà là môi trường xã hội thu nhỏ, ở đó mỗi CBCC với sự tích cực của mình, họ sẽ tạo nên bầu không khí làm việc của công sở. Nếu không khí làm việc cởi mở, tin tưởng lẫn nhau sẽ khơi nguồn được sự sáng tạo của các thành viên và ngược lại, nếu bầu không khí nặng nề, căng thẳng sẽ là rào cản đối với hoạt động của công sở.

Bên cạnh đó, việc quan tâm cải tạo không gian làm việc xanh – sạch – tiện nghi (như sắp xếp hồ sơ công việc gọn gàng, có không gian xanh, không gian chung để trao đổi công việc, tiếp khách…) cũng góp phần không nhỏ đến việc tạo dựng hình ảnh cơ quan và không khí làm việc cho CBCC.

3. Xây dựng tác phong chuyên nghiệp

Chuyên nghiệp - hiểu theo nghĩa chung nhất là mỗi người chuyên tâm vào công việc của mình, toàn tâm, toàn ý để hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất; chuyên nghiệp là có sự hiểu biết rộng và giỏi một lĩnh vực cụ thể. Trong hành chính công vụ, chuyên nghiệp còn là biết cách phối hợp, điều tiết công việc phù hợp với tiến độ và môi trường xung quanh để tạo nên hiệu quả tốt nhất; tác phong làm việc năng động, khoa học kết hợp với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc.

4. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện văn hóa công vụ

Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định về văn hóa công vụ tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu hình thức kỷ luật theo quy định của pháp luật. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, biểu hiện nhũng nhiễu phiền hà trong giải quyết công việc đối với người dân và doanh nghiệp; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, các trường hợp vi phạm nội quy, quy chế làm việc. Có như vậy mới thực hiện được các giá trị cơ bản, cốt lõi của văn hóa công vụ là: chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, trung thực, khách quan, hiệu quả và phục vụ./.

Dương Trúc Tiên


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 5 3 3 1 8 0 7
Hôm nay: 7.387
Hôm qua: 7.554
Tuần này: 36.527
Tháng này: 51.270
Tổng cộng: 5.331.807

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 401/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/10/2014

Đăng nhập/a>