Chỉ số cải cách hành chính của thành phố Đà Nẵng – Nhìn lại chặng đường thực hiện
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 12/08/2019 Lượt xem: 50


 Triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ, ngày 28/12/2016, Bộ Nội vụ đã ban hành Đề án Xác định Chỉ số cải cách hành chính (sau đây viết tắt là Chỉ số CCHC) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hằng năm, Bộ Nội vụ đã công bố bảng xếp hạng Chỉ số CCHC của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, thành phố Đà Nẵng tiếp tục xếp vị trí thứ nhất và là địa phương duy nhất xếp nhóm A trong trên  bảng xếp hạng UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với kết quả chỉ số đạt 90,32 điểm, cụ thể:

 

    - Nhóm A đạt Chỉ số CCHC trên 90%, chỉcó 01 đơn vị là thành phố Đà Nẵng.

 

    - Nhóm B đạt Chỉ số CCHC từ 80% đến dưới 90% bao gồm 13 tỉnh, thành phố.

 

    - Nhóm C đạt Chỉ số CCHC từ 70% đến dưới 80% bao gồm 33 tỉnh, thành phố.

 

    - Nhóm D đạt Chỉ số CCHC dưới 70% bao gồm 16 tỉnh, thành phố.

Năm

Tự đánh giá của UBND thành phố

 

Bộ Nội vụ thẩm định

Tổng điểm (theo %)

Xếp hạng

Về điểm tự chấm

Về điểm điều tra xã hội học

Tổng cộng

Tổng điểm (theo %)

Về điểm thẩm định

Về điểm điều tra xã hội học

Tổng cộng

2012

57,25

38

95,25

95,25%

53,25

33,87

87,12

87,12%

1

2013

60,1

38

98,1

98,1%

52,5

34,52

87,02

87,02%

1

2014

61

38

99

99%

56,60

35,94

92,54

92,54%

1

2015

61

38

99

99%

57

36,31

93,31

93,31%

1

2016

60,5

32,5

93

95,4%

54,75

33,31

88,06

90,32%

1

 

    Nhìn vào bảng dữ liệu kết quả cho thấy, từ khi triển khai đánh giá xếp hạng đến nay, thành phố Đà Nẵng luôn là đơn vị dẫn đầu trong 63 tỉnh thành đánh giá xếp hạng do Bộ Nội vụ triển khai.

 

    Để đạt được kết quả như trên, điểm nổi bật đầu tiên đó chính là sự quan tâm của cả hệ thống chính trị; sự chỉ đạo, điều hành, đôn đốc kiểm tra thường xuyên của lãnh đạo các cấp. Thực tế cho thấy, nếu lãnh đạo chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt và thường xuyên kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện thì việc tổ chức thực hiện cải cách hành chính đạt hiệu quả càng cao, là yếu tố quan trọng, quyết định sự thành công.

 

    Thứ hai là sự chủ động nghiên cứu để triển khai thực hiện các giải pháp mới nhằm từng bước hoàn thiện tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính, có thể nói nhiều sáng kiến cải tiến trên địa bàn thành phố được Bộ Nội vụ đánh giá, ghi nhận theo Chỉ số xếp hạng.

 

    Thứ ba là việc gắn CCHC với thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, liên tục tại từng đơn vị để tạo kết quả chuyển biến thực sự, rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, năng lực quản lý, điều hành, cũng như chất lượng phục vụ.

 

    Thứ tư là công tác tuyên truyền CCHC trong năm 2016 được đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức như: Báo Đà Nẵng năm 2016 tiếp tục duy trì chuyên mục chuyên đề "5 xây, 3 chống" phản ánh tình hình thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU trên địa bàn thành phố; Đài Phát thanh – Truyền hình phát sóng chuyên mục Cải cách hành chính 1 tuần 2 số; tiến hành in ấn trên 12.000 tờ rơi với nội dung tuyên truyền về công tác CCHC; Phối hợp với Công đoàn Viên chức thành phố tổ chức cuộc thi "Công chức, viên chức, người lao động thành phố Đà Nẵng với cải cách hành chính" thu hút sự tham gia của đông đảo công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn, qua đó nhiều ý tưởng cải cách hành chính được đưa ra và có khả năng ứng dụng hiệu quả trong thực tế…

 

    Thứ năm là đẩy mạnh việc phân cấp trên địa bàn thành phố.

 

    Tuy nhiên, bên cạnh thành tích chung đạt được, vẫn còn nhiều tiêu chí chúng ta vẫn còn xếp hạng thấp, cụ thể:

Tiêu chí

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Thứ hạng

Điểm bị mất

Thứ hạng

Điểm bị mất

Thứ hạng

Điểm bị mất

Thứ hạng

Điểm bị mất

Thứ hạng

Điểm bị mất

- Chỉ đạo điều hành CCHC. Trước đây tối đa 10 điểm, năm 2016 điều chỉnh thành 8,5 điểm

3

1,09

5

0,69

2

0,35

1

0,14

1

1

- Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). Trước đây tối đa 10 điểm, năm 2016 điều chỉnh thành 7,5 điểm

4

0,84

20

1,51

3

0,54

3

0,46

2

0,5

- Cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Trước đây tối đa 10 điểm năm 2016 điều chỉnh thành 9 điểm

31

1

54

3,25

40

1,5

25

0,5

1

0

- Cải cách tổ chức bộ máy. Trước đây tối đa12.5 điểm, năm 2016điều chỉnh thành 6,5 điểm

1

0,49

1

0,3

4

0,7

2

0,55

1

0

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức (CBCCVC). Trước đây tối đa 14.5 điểm, năm 2016 điều chỉnh thành 9,5 điểm

1

3,7

1

3,08

1

2,42

2

3,11

6

2,5

- Đổi mới cơ chế tài chính. Trước đây tối đa13 điểm, năm 2016 điều chỉnh thành 04 điểm

22

2,18

29

1,97

1

0,38

1

0,31

2

0,5

- Hiện đại hóa hành chính. Trước đây tối đa12.5 điểm, năm 2016 điều chỉnh thành 09 điểm

7

2,9

2

1,27

3

1,2

11

1,36

1

02

- Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Trước đây tối đa13.5 điểm, năm 2016 điều chỉnh  thành 8 điểm

5

0,66

5

0,91

2

0,3

2

0,27

2

0,75

 

    - Về nội dung chỉ đạo điều hành: Cần cải thiện nội dung tuyên truyền CCHC trên Cổng thông tin điện tử của UBND thành phố.

 

    - Về nội dung thanh tra, kiểm tra: Cần đảm bảo 100% số vấn đề qua kiểm tra đã được xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý so với tổng số vấn đề phát hiện qua kiểm tra.

 

    Về nội dung Xây dựng và tổ chức thực hiện VBQPPL: Cần đảm bảo thời gian ban hành các kế hoạch, báo cáo theo quy định. Cần hoàn thành hoàn thành 100% nội dung các kế hoạch mới đảm bảo đạt điểm theo yêu cầu của Bộ Chỉ số.

 

    - Về nội dung cải cách TTHC:  Cần đảm bảo 100% các quyết định của TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp phải được ban hành chậm nhất 05 ngày tính đến ngày VBQPPL có quy định về TTHC có hiệu lực thi hành. Cần đảm bảo 100% các TTHC do thành phố công bố phải được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công bố.

 

   - Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC:

 

    Đây là Tiêu chí đánh giá thấp nhất so với 08 tiêu chí thành phần (đồng hạng 06 với 08 đơn vị). Tiêu chí này mất điểm tại các nội dung:

 

    + Chưa đảm bảo 100% tỷ lệ sự nghiệp thuộc thành phố thực hiện đúng cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức theo vị trí việc làm được phê duyệt: 01 điểm.

 

   + Chưa thực hiện đúng 100% quy định về bổ nhiệm vị trí lãnh đạo cấp sở và tương đương: 01 điểm.

 

   + Chưa đảm bảo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch đào tạo bồi dưỡng: 0,5 điểm

 

   Do đó, cần có giải pháp cụ thể để đảm bảo một số tiêu chí thành phố mất điểm cần phải được khắc phục và thực hiện đầy đủ trong thời gian đến, đặc biệt là tiêu chí hoàn thành 100% kế hoạch đào tạo bồi dưỡng.

 

   Ngoài ra, cần lưu ý một số nội dung như sau:

 

   + Đảm bảo 100% tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính thực hiện đúng cơ cấu ngạch công chức theo vị trí việc làm được phê duyệt.

 

   + Thực hiện tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức theo đúng quy định.

 

   + Đảm bảo 100% cán bộ công chức cấp xã đạt chuẩn, trong đó có 70% số cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong năm.

 

   + Cần đảm bảo 100% số người được phê duyệt thực hiện tinh giản biên chế so với tổng số người dự kiến tinh giản biên chế theo kế hoạch.

 

   - Cải cách tài chính công: Tiêu chí này mất 0,5 điểm tại mục chưa đảm bảo tỷ lệ 100% đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được phê duyệt Đề án vận dung cơ chế tài chính như doanh nghiệp.

 

   - Hiện đại hóa nền hành chính: Mặc dù là đơn vị đứng đầu, tuy nhiên vẫn còn một số tiêu chí thành phố cần tiếp tục triển khai trong thời gian đến để đảm bảo thực hiện tốt hơn, cụ thể:

 

   + Cần xây dựng và triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử của thành phố.

 

   + Cần đảm bảo 40% số hồ sơ TTHC trở lên được xử lý trực tuyến mức độ 3.

 

   + Cần đảm bảo 70% tỷ lệ đơn vị hành chính cấp xã công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

 

   - Đánh giá mức độ tác động của CCHC: Cần quan tâm để đảm bảo các tiêu chí:

 

   + Mức thu hút đầu tư của thành phố cao hơn so với năm trước liền kề.

 

   +  Đảm bảo tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới trong năm tăng từ 30% trở lên so với năm trước năm liền kề.

 

   Nhìn chung, PAR INDEX đã phản ánh khách quan, trung thực kết quả thực hiện CCHC của các Bộ, các tỉnh năm 2016 và là nguồn thông tin quan trọng giúp các Bộ, các tỉnh nhận biết được những mặt mạnh, yếu trong việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2016, để có có giải pháp hợp lý trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong các năm tiếp theo.Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn trong quá trình triển khai đánh giá, xác định PAR INDEX của Bộ Nội vụ như: Bộ Chỉ số được Trung ương triển khai thời gian khá gấp nên bị áp lực về thời gian báo cáo giải trình các tiêu chí; các đơn vị có liên quan đến Bộ Chỉ số chưa thực sự quan tâm trong việc triển khai thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách nên dẫn đến nhiều tiêu chí chưa đảm bảo yêu cầu đề ra.

 

                                                                   Vũ Thanh Nguyên


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 4 2 9 3 1 8 8
Hôm nay: 498
Hôm qua: 6.480
Tuần này: 12.985
Tháng này: 6.978
Tổng cộng: 4.293.188

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 401/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/10/2014

Đăng nhập/a>