Góc nhìn tổng quan kết quả đánh giá xếp hạng cải cách hành chính (Par-index) do Bộ Nội vụ công bố
Người đăng tin: Admin Nội vụ Ngày đăng tin: 08/07/2021 Lượt xem: 540


Chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX được triển khai từ năm 2012, là công cụ để theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính tại các bộ, tỉnh hàng năm. Bộ Chỉ số xây dựng trên 02 mục điểm: Điểm thẩm định (bao gồm điểm thẩm định kết quả tự đánh giá và tác động đến phát triển kinh tế xã hội) và Điểm điều tra xã hội học, cụ thể:

Điểm thẩm định đánh giá là 66,5 điểm bao gồm:

- Phần điểm tự thẩm định đánh giá (theo 07 trục tiêu chí): 60,5 điểm

- Phần điểm tác động đến phát triển kinh tế - xã hội: 06 điểm

Điều điềm tra xã hội học là 33,5 điểm chia theo nhóm 02 đối tượng:

- Điều tra đại biểu Hội đồng nhân dân; lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo phòng, ban thuộc sở và lãnh đạo UBND các quận, huyện được lựa chọn: 23,5 điểm

- Kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức (gọi tắt là Sipas) trên địa bàn thành phố, kết quả thành phố Đà Nẵng: 10 điểm.

Đối với thành phố Đà Nẵng, đây là năm thứ 2 liên tiếp thành phố xếp thứ 06/63 tỉnh, thành (cùng vị thứ với năm 2019 tuy nhiên có số điểm cao hơn). Tuy đứng thứ 6 nhưng không thể phủ nhận trong năm 2020, thành phố đã có nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Để có góc nhìn khách quan, chính xác thông qua kết quả do Bộ Nội vụ công bố, có sự so sánh với 05 đơn vị đứng đầu, bài viết xin phân tích sâu vào một số nội dung như sau:

1. Về điểm thẩm định

a) Đối với điểm thẩm định kết quả tự đánh giá

Đơn vị

Điểm thẩm định

Điểm đánh giá tác động của CCHC

Tổng điểm đạt được

Chỉ số Sipas

Khảo sát lãnh đạo quản lý

Tác động đến phát triển kinh tế xã hội

Quảng Ninh

57.66

9.56

18.83

5.00

91.04

Hải Phòng

58.71

9.35

19.45

3.00

90.51

Thừa Thiên Huế

56.78

8.57

20.11

3.01

88.47

Bình Dương

55.48

8.82

20.27

2.36

86.93

Đồng Tháp

55.94

8.89

20.09

1.84

86.77

Đà Nẵng

58.01

8.24

18.31

2.00

86.56

 

Thông qua điểm số  hằng năm, điểm do Bộ Nội vụ thẩm định với kết quả tự đánh giá có sự chuyển biến qua các năm, mặc dù kết quả năm 2017, 2018 Đà Nẵng xếp thứ 4/63 tỉnh thành, năm 2019 và năm 2020 thành phố xếp thứ 6/63 tỉnh thành, tuy nhiên điểm thẩm định thành phố xếp thứ 2/63 tỉnh thành (cụ thể năm 2019 chỉ thấp hơn đơn vị dẫn đầu là tỉnh Quảng Ninh với số điểm chênh lệch là 1,46 điểm; năm 2020 chỉ thấp hơn đơn vị Hải Phòng với số điểm chênh lệch là 0,7 điểm).

Căn cứ kết quả thẩm định theo từng trục theo biểu đồ của Bộ Nội vụ có thể thấy; Đà Nẵng tiếp tục giữ vững kết quả dẫn đầu tại 02 chỉ số về “Hiện đại hóa nền hành chính” và “Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật”. Trục chỉ số Đà Nẵng thấp điểm nhất liên quan đến chỉ số về “Cải cách thủ tục hành chính”. Các chỉ số còn lại chênh lệch giữa các đơn vị là không đáng kể (dao động từ 0,2 đến 0,4 điểm).

b) Đối với kết quả thông qua tác động đến phát triển kinh tế xã hội

Căn cứ Quyết định số 641/QĐ-BNV ngày 25/5/2021 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt và công bố Chỉ số CCHC năm 2020 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đánh giá, năm 2020, thành phố Đà Nẵng đạt 02/06 điểm (tỷ lệ 33,33%). So sánh với 05 thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ); thành phố xếp thứ 02/05 tỉnh thành phố, xếp sau thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên nếu so sánh với 05 đơn vị dẫn đầu theo kết quả Bộ Nội vụ công bố; thành phố Đà Nẵng chỉ đứng trên tỉnh Đồng Tháp (1,84/06 điểm, tỷ lệ 30,67%); còn lại xếp sau 04 đơn vị còn lại, trong đó đơn vị có điểm số cao nhất là tỉnh Quảng Ninh, đạt 05/06 điểm, tỷ lệ 83,33%.                                                                 

2. Điểm điều tra xã hội học:

a) Trục 1: Điều tra đại biểu Hội đồng nhân dân; lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo phòng, ban thuộc sở và lãnh đạo UBND các quận, huyện được lựa chọn.

Căn cứ kết quả điều tra xã hội học theo từng trục theo biểu đồ của Bộ Nội vụ so sánh với 05 đơn vị đứng đầu cho thấy: Điểm điều tra xã hội học của thành phố Đà Nẵng đối với 05 trục đều thấp nhất; chênh lệch tại trục thấp nhất là 0,22 điểm (trục tài chính công); chênh lệch điểm tại trục cao nhất là 0,74 điểm (trục cải cách tổ chức bộ máy).

Đối với 02 trục theo kết quả thẩm định của Bộ Nội vụ thành phố Đà Nẵng thực hiện rất tốt, đạt kết quả thẩm định dẫn đầu thì kết quả điều tra xã hội học; thành phố đứng thứ 06/06 tỉnh, thành phố dẫn đầu; cụ thể: Văn bản quy phạm pháp luật (chênh lệch với đơn vị có điểm điều tra cao nhất 0,46 điểm); Hiện đại hóa nền hành chính (chênh lệch với đơn vị có điểm điều tra cao nhất 0,43 điểm).

b) Trục 2: Điều tra khảo sát mức độ hài lòng của các tổ chức, công dân, doanh nghiệp đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công tại một số sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, phường, xã (Chỉ số Sipas).

Căn cứ kết quả khảo sát mức độ hài lòng theo từng trục theo biểu đồ của Bộ Nội vụ đối với 05 trục (so sánh với 05 đơn vị đứng đầu) cho thấy: Chênh lệch tại trục thấp nhất là 0,12 điểm (trục tiếp cận dịch vụ); chênh lệch tại trục cao nhất là 0,59 điểm (trục Tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị TTHC), cụ thể:

- 03 chỉ số khảo sát có số điểm thấp nhất tại 03 trục: Tổ chức giải quyết TTHC; Kết quả giải quyết thủ tục hành chính và Tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị TTHC.

- 02 chỉ số khảo sát có số điểm gần thấp nhất tại 02 trục: Tiếp cận dịch vụ và Công chức giải quyết TTHC.

Nhìn chung, PAR INDEX đã phản ánh khách quan kết quả thực hiện CCHC của các Bộ, các tỉnh năm 2020 và là nguồn thông tin quan trọng giúp các Bộ, các tỉnh nhận biết được những mặt mạnh, yếu trong việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC, để có có giải pháp hợp lý trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong các năm tiếp theo.

Sau 05 năm đánh giá xếp hạng dẫn đầu liên tiếp, năm 2017 và năm 2018, thành phố Đà Nẵng xếp thứ tư, năm 2019 và 2020 thành phố xếp thứ sáu. Các nội dung mất điểm của thành phố đã được phân tích rõ tại 02 mục: Điểm điều tra xã hội học và điểm thẩm định của Bộ Nội vụ.

Kết quả năm 2020 của thành phố Đà Nẵng cũng tương tự như kết quả năm 2019, nghĩa là điểm thẩm định của thành phố Đà Nẵng chỉ đứng sau đơn vị thành phố Hải Phòng, xếp thứ 02/63 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, do điểm điều tra xã hội học và chỉ số khảo sát hài lòng Sipas thấp, nhất là phần điểm điều tra đại biểu Hội đồng nhân dân; lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo phòng, ban thuộc Sở và lãnh đạo UBND các quận, huyện đánh giá quá thấp chính thành phố mình (30/63 tỉnh, thành phố) nên kết quả chung thành phố Đà Nẵng đứng thứ 6/63 tỉnh, thành phố (thực tế 04 đơn vị xếp trên có điểm thẩm định Bộ Nội vụ các nội dung cải cách hành chính thấp điểm hơn Đà Nẵng).

Một trong những nguyên nhân ảnh hướng đến vị thứ xếp hạng của thành phố Đà Nẵng trong năm 2020 chính là tình hình thiên tai, dịch bệnh bất khả kháng (dịch bệnh Covid-19, các đợt bão lụt lớn gây thiệt hại nghiêm trọng) ảnh hưởng nặng nề đến nguồn thu, tình hình phát triển kinh tế - xã hội; kết quả thu ngân sách, tỷ lệ tăng GRDP, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội... (nội dung này ảnh hưởng trực tiếp đến điểm tại phần VIII: Tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố).

Ngoài một số nguyên nhân khách quan (do tình hình dịch bệnh, bão lũ) và do ý kiến thẩm định của Hội đồng đánh giá xếp hạng Trung ương thì còn có nguyên nhân do các đơn vị có liên quan đến Bộ Chỉ số chưa thực sự quan tâm trong việc triển khai thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách, nên dẫn đến nhiều tiêu chí chưa đảm bảo yêu cầu đề ra (đây cũng là nguyên nhân lặp đi lặp lại từ nhiều năm trước, Sở Nội vụ cũng đã báo cáo phân tích, trình UBND thành phố chỉ đạo qua các năm).

Qua những phân tích kết quả đánh giá xếp hạng của Bộ Nội vụ, sự chỉ đạo kịp thời quyết liệt của UBND thành phố đối với những nội dung cần khắc phục trong thời gian tới; hy vọng rằng thành phố sẽ có những cải thiện liên quan đến Bộ Chỉ số đánh giá xếp hạng của Bộ Nội vụ trong thời gian đến.

 

Vũ Thanh Nguyên


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 9 8 1 0 0 5 7
Hôm nay: 3.276
Hôm qua: 4.284
Tuần này: 0
Tháng này: 11.683
Tổng cộng: 9.810.057

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 632/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/5/2021

Đăng nhập/a>