Phân tích kết quả điều tra xã hội học về sự hài lòng của tổ chức, công dân (gọi tắt là Sipas) trên địa bàn thành phố thành phố Đà Nẵng năm 2021
Người đăng tin: Admin Nội vụ Ngày đăng tin: 01/07/2022 Lượt xem: 34


    Theo kết quả điều tra xã hội học về sự hài lòng của tổ chức, công dân (gọi tắt là Sipas) trên địa bàn thành phố, kết quả thành phố Đà Nẵng đạt 82,4% hài lòng (tương ứng đạt 8.24/10 điểm), xếp thứ 47/63 tỉnh, thành phố, cụ thể:

   a) Về nội dung tiếp cận dịch vụ

    Quan sát 02 biểu đồ: Biểu đồ so sánh kết quả năm 2021 với các năm còn lại và biểu đồ so sánh kết quả của thành phố Đà Nẵng so với kết quả Trung vị của 63 tỉnh, thành phố cho thấy mặc dù tiêu chí đánh giá của thành phố là cao, tuy nhiên so sánh với 63 tỉnh thành phố thì không có tiêu chí khảo sát nào của thành phố đạt mức cao nhất, so sánh với trung vị thì có 01 tiêu chí cao hơn mức trung vị, một tiêu chí bằng mức trung vị, tỷ lệ hài lòng chung thấp hơn mức trung vị (88,53%) cho thấy thực trạng hiện nay rằng việc đầu tư trang thiết bị còn hạn chế, một số máy móc sau thời gian sử dụng đã bị hư hỏng tuy nhiên việc thay thế, sửa chữa chưa kịp thời; các hệ thống bấm số tự động hoặc những tiện ích theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông qua các năm chưa được đầu tư mới

   b) Về nội dung thủ tục hành chính: Kết quả đo lường cho thấy 86,68% người dân tổ chức hài lòng về TTHC được niêm yết công khai dễ thấy; 86,68% hài lòng về TTHC được niêm yết công khai đầy đủ, dễ hiểu; 87,09% hài lòng về thành phần hồ sơ mà người dân tổ chức phải nộp là đúng quy định; 87,30 hài lòng về phí/lệ phí mà người dân tổ chức phải nộp là đúng quy định; 88,34% hài lòng về thời hạn giải quyết là đúng quy định. Chỉ số hài lòng về TTHC nói chung là 87,22% (theo biểu đồ, có sự so sánh kết quả giữa các năm).

    Nhìn vào biểu đồ cho thấy tỷ lệ hài lòng chung đối với nội dung thực hiện thủ tục hành chính năm 2021 cao hơn so với năm 2020 và thấp hơn so với các năm còn lại cho thấy rằng thực tiễn hiện nay, thành phố cần phải có những giải pháp, cải tiến hơn nữa, đặc biệt là trong việc niêm yết công khai thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính. Mặc dù tiêu chí kết quả khảo sát đánh giá của thành phố là cao, tuy nhiên so sánh với 63 tỉnh thành phố thì không có tiêu chí khảo sát nào của thành phố đạt mức cao nhất, so sánh với trung vị thì có 01 tiêu chí cao hơn mức trung vị; các tiêu chí còn lại thấp hơn mức trung vị; trong đó mức tỷ lệ hài lòng chung thấp hơn mức trung vị

Biểu đồ: Các chỉ số hài lòng về nội dung thủ tục hành chính năm 2021: Chỉ số cao nhất, thấp nhất, trung vị

    Qua kết quả này cho thấy, trong thời gian tới, thành phố cần sớm hoàn thiện cơ sở pháp lý trong việc tiến hành công khai các dữ liệu trên môi trường mạng, đặc biệt là đối với các dự án đầu tư, về quy hoạch phát triển sử dụng đất, bên cạnh đó tăng cường công tác giám sát, kiểm tra quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, đặc biệt là những lĩnh vực phức tạp, liên quan thường xuyên trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội, đời sống nhân dân như: Đất đai, xây dựng, đầu tư kinh doanh.... Đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2015 về xử lý vi phạm trong quá trình giải quyết hồ sơ, công việc của tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

    c) Về nội dung liên quan đến công chức

Biểu đồ: Các chỉ số hài lòng về nội dung liên quan đến công chức

    Theo kết quả khảo sát năm 2021 tỷ lệ hài lòng chung đạt tỷ lệ 86,86% (cao hơn so với năm 2020 đạt 85,59%) cho thấy sự nỗ lực của Thành ủy, UBND thành phố trong việc chỉ đạo tiếp tục thực hiện đẩy mạnh CCHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng các yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới; nâng cao đạo đức công vụ theo Chỉ thị số 29/CT-TU  ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Ban thường vụ Thành ủy về 5 xây: “Trách nhiệm”, “Chuyên nghiệp”, “Trung thực”, “Kỷ cương”, “Gương mẫu”; 3 chống: “Quan liêu”, “Tiêu cực”, “Bệnh hình thức”.

    Ngoài các tiêu chí khảo sát chung, Bộ Nội vụ cũng tiến hành khảo sát những tiêu chí riêng để làm cơ sở tính toán tính logic trong quá trình trả lời phiếu khảo sát, cụ thể kết quả của thành phố Đà Nẵng đối với tiêu chí số lần đi lại để giải quyết thủ tục hành chính và công chức gây phiền hà sách nhiễu như sau:

    Như vậy vẫn còn 8,96% người dân, tổ chức trả lời phải di chuyển tối thiểu 4 lần trở lên để giải quyết TTHC, trong đó đối với tiêu chí khác (từ 05 lần trở lên), thành phố Đà Nẵng là địa phương có tỷ lệ trả lời cao nhất cả nước đối với 63 tỉnh thành phố, cụ thể 7,71% (theo biểu đồ số 9)

Biểu đồ : Các chỉ số hài lòng về nội dung số lần đi lại thực hiện dịch vụ công năm 2021: Chỉ số cao nhất, thấp nhất, trung vị

    Ngoài ra có 0,63% trả lời công chức gây phiền hà, sách nhiễu trong việc tiếp nhận và trả kết quả. Kết quả này cao hơn mức trung vị của toàn quốc, tiệm cận với kết quả cao nhất (theo biểu đồ 10). Đây là nội dung cần tăng cường kiểm tra giám sát xử lý triệt để trong thời gian tới.

Biểu đồ: Các chỉ số hài lòng về nội dung công chức gây phiền hà, sách nhiễu năm 2021: Chỉ số cao nhất, thấp nhất, trung vị

    d) Về nội dung liên quan đến kết quả dịch vụ

    So sánh với kết quả khảo sát của 63 tỉnh thành phố thì tỷ lệ giải quyết trễ hẹn của thành phố là cao (3,54%, cao hơn mức trung vị là 1,53%)

Biểu đồ: Các chỉ số hài lòng về nội dung giải quyết trễ hẹn năm 2021: Chỉ số cao nhất, thấp nhất, trung vị

    Đối với ý kiến nhận định, đánh giá của người dân, tổ chức liên quan đến 02 tiêu chí: Cơ quan thông báo về việc trễ hẹn: Đạt tỷ lệ 35,29% và Cơ quan xin lỗi về việc trễ hẹn: Đạt tỷ lệ 35,29%, so sánh với tỷ lệ chung của toàn quốc, thành phố vẫn thấp hơn so với trung vị của cả nước. Có thể thấy, thành phố Đà Nẵng là địa phương triển khai từ khá sớm việc tiến hành xin lỗi khi giải quyết hồ sơ trễ hạn trên thực tế, vấn đề này cũng được Thành ủy, HĐND và UBND thành phố quan tâm, triển khai trong nhiều văn bản. Tuy nhiên thực tế triển khai và qua kết quả khảo sát cho thấy, việc thông báo trễ hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ chưa kịp thời, vẫn còn nhiều hồ sơ trễ hẹn chưa được thông báo và chưa tiến hành xin lỗi theo quy định. Điều này cũng dẫn đến việc tổ chức, người dân phải đi lại nhiều lần như tiêu chí khảo sát hài lòng phân tích ở trên.

    đ) Về nội dung tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị

Biểu đồ: Các chỉ số hài lòng về nội dung liên quan đến tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị

    Có thể thấy, mặc dù đây là trục có tỷ lệ hài lòng thấp nhất trong 05 trục khảo sát, tuy nhiên kết quả năm 2021 đã có sự cải thiện đáng kể sau 02 năm khảo sát chỉ ở mức Trung Bình Khá.

    Thực tế hiện nay, đối với nội dung tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân tổ chức liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, luôn được thành phố quan tâm và đảm bảo kịp thời, công khai, dân chủ, đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật, theo hướng tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân, hướng dẫn nhân dân tận tình, không để phát sinh vụ việc tồn đọng. Nhiều kênh kênh tiếp nhận thông tin đa dạng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện việc phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo như: Chuyên mục góp ý tại Cổng thông tin chính quyền điện tử của thành phố egov.danang.gov.vn, Tổng đài 1022 của Trung tâm Thông tin dịch vụ công, hòm thư góp ý, hộp thư điện tử, mục trao đổi, góp ý trên website, các chương trình đối thoại... Đặc biệt, thường xuyên duy trì chuyên mục “Dân hỏi - cơ quan nhà nước trả lời” trên Cổng thông tin điện tử thành phố để tiếp nhận và giải đáp các vướng mắc một cách kịp thời, nâng cao sự hài lòng của công dân, tổ chức. So sánh với kết quả khảo sát của 63 tỉnh, thành phố cho thấy, thành phố Đà Nẵng có tỷ lệ cao hơn mức trung vị, tuy nhiên so với mức cao nhất thì vẫn còn độ chênh lớn:

Biểu đồ: Các chỉ số hài lòng về nội dung phản ánh kiến nghị năm 2021: Chỉ số cao nhất, thấp nhất, trung vị

    Như vậy, nhìn vào các tiêu chí khảo sát có thể thấy việc chỉ số khảo sát đánh giá có cải thiện nhưng chưa được đánh giá cao, trong đó tiêu chí khảo sát “Cơ quan thông báo kết quả khảo sát xử lý giải quyết phản ánh kiến nghị kịp thời” có tỷ lệ đánh giá thấp nhất (80,01%), cho thấy rằng:

    - Việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh hiện nay trên địa bàn thành phố đối với những vấn đề khó, gặp vướng mắc vẫn chưa thực sự kịp thời, một số nội dung tiếp nhận và trả lời phản ánh vẫn còn chậm so với thời gian quy định; đối với các trường hợp pháp luật chưa quy định cụ thể hoặc có vướng mắc thì nội dung trả lời vẫn chưa đi vào trọng tâm nội dung phản ánh, chưa giải quyết thỏa đáng ý kiến của người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt là xử lý thông tin đối với những vấn đề khó trên thực tế như công tác cấp giấy chứng nhận lần đầu; công tác giải tỏa đền bù bố trí tái định cư đối với những dự án trọng điểm...

    - Cơ chế thông tin hai chiều trong việc giải quyết xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức chưa được quan tâm đúng mức; thành phố cần cung cấp kết quả xử lý phản ánh, đồng thời cung cấp một số thông tin liên quan đến góp ý phản ánh bao gồm những chính sách, quy định hiện nay của Trung ương, những khó khăn trong quá trình thực hiện và giải pháp, định hướng xử lý nội dung phản ánh để người dân, tổ chức nắm, chia sẻ với thành phố.

    Từ những kết quả phân tích chỉ số hài lòng của người dân tổ chức gắn với kết quả thực hiện về công tác CCHC, hi vọng rằng công tác CCHC của thành phố sẽ đạt được những hiệu quả trong thời gian đến.

                                                                             Vũ Thanh Nguyên


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 1 0 3 9 8 7 1 4
Hôm nay: 5.950
Hôm qua: 25.125
Tuần này: 0
Tháng này: 208.884
Tổng cộng: 10.398.714

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 632/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/5/2021

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đăng nhập/a>