Phân tích chỉ số Par-index Bộ Nội vụ năm 2021 trên địa bàn thành phố thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Admin Nội vụ Ngày đăng tin: 07/07/2022 Lượt xem: 27


    Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 (PAR INDEX 2021) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và kết quả triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2021 (SIPAS 2021) vào sáng 25/5/2022, tại Hà Nội. Theo kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 (PAR INDEX 2021), thành phố Đà Nẵng đã có sự trở lại trong tốp 5 địa phương dẫn đầu, xếp vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng PAR INDEX 2021, thuộc Nhóm A. Trong đó, điểm thẩm định đạt 57.68; điểm đánh giá tác động của CCHC gồm: SIPAS: 8.68; Khảo sát lãnh đạo quản lý: 17.89; Tác động đến phát triển kinh tế xã hội: 6.00 (đạt điểm tối đa).

So sánh với kết quả năm 2020 có thể thấy:

- Trục số điểm thẩm định: Qua điểm số cho thấy hằng năm, điểm do Bộ Nội vụ thẩm định với kết quả tự đánh giá thấp hơn các năm, theo đó điểm thẩm định của thành phố thấp hơn so với năm 2020. (năm 2021 đạt 57.68 điểm; năm 2020 đạt 58.01 điểm).

- Đối với điểm điều tra xã hội học: Qua kết quả tổng hợp điểm điều tra cho thấy kết quả giảm ở cả 02 nhóm, cụ thể:

+ Điều tra đại biểu Hội đồng nhân dân; lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo phòng, ban thuộc Sở và lãnh đạo UBND các quận, huyện được lựa chọn: Đạt 17,89/23.5 điểm, xếp thứ 38/63 tỉnh thành

(năm 2018 đứng thứ 46/63 tỉnh, thành phố, 2019 đứng thứ 52/63 tỉnh, thành phố và năm 2020 đứng thứ 30/63 tỉnh, thành phố).

+ Điều tra khảo sát mức độ hài lòng của các tổ chức, công dân, doanh nghiệp đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công tại một số sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, phường, xã (Chỉ số Sipas): Đạt 8,5149/10 điểm (xếp thứ 28/63 tỉnh, thành phố), tỷ lệ hài lòng chung đạt 85,15%.

(Năm 2020 đạt 82,4% hài lòng (tương ứng đạt 8,24/10 điểm), xếp thứ 47/63 tỉnh, thành phố).

- Trục điểm về Tác động đến phát triển kinh tế xã hội: năm 2021 cao hơn 2020 (năm 2021 đạt 6 điểm; năm 2020 đạt 2 điểm).

Kết quả điểm tự thẩm định đánh giá: Năm 2021, điểm kết quả tự đánh giá của thành phố do Bộ Nội vụ thẩm định đạt thấp hơn so với các năm, nhiều tiêu chí Bộ Nội vụ đánh giá thành phố không đạt theo yêu cầu Bộ Chỉ số; cụ thể như:

Về Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao: Mất 0,4 điểm (Tiêu chí này mất điểm qua các năm theo kết quả thẩm định)

Về tiêu chí Công bố TTHC và danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh: Mất 0,25 điểm. Lý do theo kết quả thẩm định, Bộ KHĐT ban hành công bố ngày 01/7/2021, Sở KHĐT công bố Bộ TTHC tháng 11/2021, chưa đảm bảo tính kịp thời.

 Về tiêu chí Thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính: Mất 0,5 điểm (Lý do Phòng thuộc sở: Phòng kết cấu hạ tầng giao thông, Phòng giáo dục tiểu học...Thanh tra sở lao động (3 lãnh đạo, 1CV) đề nghị tiếp tục sắp xếp để bảo đảm theo quy định.)

Về tiêu chí Tỷ lệ giảm số lượng đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015: Mất 0,3 điểm lý do tỷ lệ giảm so với năm 2015 đạt 7,14% (chưa đạt 10% theo quy định của tiêu chí)

Về Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hàng năm: Mất 0,25 điểm. Lý do: thành phố đạt mức giải ngân là 74,57% năm 2021.

Về Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý: Mất 0,25 điểm. Lý do: Kết quả đạt được là 69,23%.

Về tiêu chí Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 của tỉnh được tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC quốc gia: Mất 0,3 điểm. Lý do: Tổng dịch vụ công là 1.854; trong đó đã tính hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia là 906; Số DVC đã hoàn thiện tái cấu trúc quy trình nhưng chưa tích hợp, cung cấp: 948. Chỉ đạt 74,4%. Đây là tiêu chí nhiều năm thành phố không đạt, tỷ lệ tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia của thành phố là thấp so với các địa phương

Đối với chỉ số khảo sát lãnh đạo quản lý: Kết quả đánh giá xếp hạng rất thấp qua các năm triển khai đánh giá (năm 2018 đứng thứ 46/63; 2019 đứng thứ 52/63; năm 2020 đứng thứ 30/63; năm 2021 đứng thứ 38/63).

a) Về tác động của cải cách đến hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của thành phố: 44/62 (01 đơn vị đồng hạng)

b) Về tác động của cải cách đến tổ chức bộ máy hành chính: 48/60 (03 đơn vị đồng hạng)

c) Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tình hình mới: 33/61 (02 đơn vị đồng hạng)

d) Tác động của cải cách đến quản lý tài chính công: 36/60 (03 đơn vị đồng hạng)

đ) Tác động của cải cách đến hiện đại hóa nền hành chính: 28/61 (02 đơn vị đồng hạng).

Nhìn vào biểu đồ cho thấy: Vị trí các tỉnh có điểm số khảo sát cao nhất và thấp nhất (có thể thấy, kết quả điểm của thành phố Đà Nẵng ở tiệm cận mức dưới, nghĩa là khoảng cách điểm số giữa thành phố và đơn vị có điểm cao nhất là chênh lệch khá xa. Đồng thời, qua kết quả năm 2021 có thể thấy từng Chỉ số thành phần của thành phố Đà Nẵng đều thấp hơn so với kết quả cho ý kiến đánh giá năm 2020

Nguyên nhân Chủ quan:

Qua kết quả khảo sát, một số phản ánh đúng, trùng khớp với kết quả thẩm định, cần tiếp tục phát huy trong thời gian đến như: kết quả khảo sát về cải cách đến quản lý tài chính công; kết quả khảo sát về tiếp cận dịch vụ; kết quả khảo sát về thủ tục hành chính…

Bên cạnh đó, một số kết quả khảo sát chưa phù hợp với kết quả điểm thẩm định và xếp hạng trên một số lĩnh vực: Về Hiện đại hóa nền hành chính (ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, về dịch vụ bưu chính công ích; mức độ cung cấp thông tin và ISO trên địa bàn thành phố); trong những năm qua, thành phố nỗ lực triển khai nhiều giải pháp, được các Bộ ngành Trung ương ghi nhận kết quả như: dẫn đầu theo kết quả đánh giá ICT-Index 12 năm liên tiếp; Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam”; “Giải thưởng thành phố thông minh”… Hoặc như kết quả về Cải cách thể chế (Theo dõi, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, tính đồng bộ, hợp lý, khả thi, kịp thời trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật), điểm thẩm định của Bộ Nội vụ trong năm 2019, 2020, 2021 đạt 100% (tối đa điểm).

Nguyên nhân khách quan

Cách cho ý kiến khảo sát cũng là một nguyên nhân dẫn đến kết quả của thành phố thấp. Có thể suy luận phép quy đổi từ điểm khảo sát của Bộ Nội vụ thành 02 mức đánh giá là mức 2 (Tốt) và mức 3 (Bình thường) (nghĩa là giả sử tất cả phiếu đều đánh ở mức 2 và mức 3), thành phố sẽ có tỷ lệ đánh giá như sau:

Tiêu chí

Điểm khảo sát (theo quy định tiêu chí)

Điểm khảo sát đạt được[1]

Mức 2 (Tốt)

Mức 3

(Bình Thường)

VBQPPL

5

3,82

81,8%

(354 phiếu)

18,2%

(83 phiếu)

TCBMHC

4,5

3,15

50%

(219 phiếu)

50%

(218 phiếu)

CBCCVC

6

4,68

90%

(393 phiếu)

10%

(44 phiếu)

Tài chính công

4

3,06

81,8%

(354 phiếu)

18,2%

(83 phiếu)

Hiện đại hóa

4

3,18

97,4%

(426 phiếu)

2,6%

(11 phiếu)

 

Theo đó, phiếu khảo sát sẽ có từ mức 1-5 tương ứng từ mức Tốt nhất đến mức Kém nhất. Đa số tâm lý của lãnh đạo đánh giá thường chọn mức 2 mức 3; nghĩa là trong mức Tốt hoặc Bình Thường, dẫn đến khi quy đổi điểm số thì thành phố không được cao. Như vậy có thể thấy, nhiều tiêu chí của thành phố đánh giá gần như mức Tốt (như tiêu chí ở phần Hiện đại hóa nên hành chính), tuy nhiên khi thực hiện quy đổi điểm thì điểm số thành phố Đà Nẵng không được cao, lý do nếu đánh tất cả ở mức 2 (mức Tốt) thì chênh lệch giữa điểm tối đa và điểm đạt được sẽ từ 0,8 đến 01 điểm

Từ những phân tích kết quả khảo sát nêu trên cho thấy, bên cạnh một số nội dung chưa nắm đầy đủ thông tin, thì lãnh đạo các sở, ngành, quận huyện và đại biểu HĐND đánh giá nghiêm túc, chưa hài lòng cho thấy thành phố cần phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa đối với thực hiện công tác cải cách hành chính trong thời gian đến. Tuy nhiên, việc cho ý kiến khảo sát cần nhìn nhận tổng quan chung giữa thành phố Đà Nẵng và 63 tỉnh thành trong việc nhận định các tiêu chí, đồng thời thay đổi cách nhìn nhận trong quá trình cho ý kiến đánh giá, tránh việc đánh giá ở mức Tốt và Bình thường như bảng phân tích trên. Qua đó vừa tạo động lực cải thiện, vừa ghi nhận những nỗ lực của thành phố đã đạt được trong quá trình triển khai.

Hi vọng rằng với những kết quả phân tích chỉ số Par-index do Bộ Nội vụ triển khai đánh giá trong năm 2021, thành phố sẽ đạt được những hiệu quả trong thời gian đến.

                                                                             Vũ Thanh Nguyên

 

[1] Tổng số phiếu khảo sát là 437 phiếu khảo sát


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 1 0 4 3 8 6 9 1
Hôm nay: 3.596
Hôm qua: 4.760
Tuần này: 29.753
Tháng này: 248.861
Tổng cộng: 10.438.691

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 632/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/5/2021

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đăng nhập/a>