Triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư
Người đăng tin: Admin Nội vụ Ngày đăng tin: 26/04/2022 Lượt xem: 26


UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 10-3-2022 về việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Kế hoạc đặt mục tiêu ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích như sau: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; Phục vụ công dân số; Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Đồng thời, xây dựng bộ dữ liệu gốc trên nền tảng dữ liệu dân cư số, các cơ sở dữ liệu khác liên quan đến công dân đã, đang và sẽ xây dựng căn cứ vào dữ liệu gốc, mang tính kết nối, chia sẻ, gắn với mục tiêu làm giàu dữ liệu, tạo nền tảng cho hoạt động chuyển đổi số trong xã hội.

Người dân và doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi số; minh bạch hóa và tăng cường sự tham gia của người dân và doanh nghiệp vào hoạt động của cơ quan nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí, thời gian đi lại của công dân. Dữ liệu dân cư phải được khai thác, sử dụng hiệu quả nhằm thúc đẩy, phát triển trí tuệ, nguồn lực và sức mạnh của quốc gia nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng; gắn kết với năng lực quản trị Nhà nước, mang lại tiềm năng bứt phá của nền kinh tế, phản ánh giá trị văn hóa, lịch sử và trí tuệ toàn dân trong đời sống xã hội. Việc triển khai phát triển, ứng dụng dữ liệu dân cư gắn với mục tiêu làm giàu dữ liệu, tạo nền tảng cho hoạt động thực hiện chuyển, đổi số trong xã hội.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương trên cơ sở các nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo ngành dọc triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ theo Kế hoạc; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về kết quả thực hiện. Tăng cường công tác tuyên truyền từ cán bộ, công nhân viên chức đến các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức, phù hợp đối với từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân viên chức, các tầng lớp nhân dân hiểu về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án, góp phần vào việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Các sở, ban, ngành, địa phương chủ động phối hợp Sở Thông tin và truyền thông rà soát, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin; nâng cấp hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở hợp nhất cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử thành phố, hướng đến mục tiêu cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố, hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công của thành phố với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, góp phần làm giàu cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác chí đạo, điều hành. Tiến hành cập nhật, chuẩn hóa danh mục tài liệu, hồ sơ thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; rà soát, tái cấu trúc quy trình, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Tiếp tục thực hiện và đề xuất đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 6 tháng 12 năm 2021. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành mình. Phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn thông tin trong quá trình chuyển đổi số.

UBND thành phố giao Văn phòng UBND thành phố phối hợp với Công an thành phố triển khai nội dung liên quan đến tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Hệ thống thông tin một cửa điện tử (Phần mềm một cửa điện tử). Chủ trì, tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành triển khai thực hiện có hiệu Đề án 06 và Kế hoạch số 46/KH-UBND theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị.

Phối hợp Công an thành phố định kỳ, đột xuất báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 về Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an và Chủ tịch UBND thành phố đúng quy định; tham mưu lãnh đạo UBND thành phố tiến hành sơ kết đánh giá kết quả thực hiện theo từng giai đoạn; đề xuât biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời xử lý, chấn chỉnh kịp thời những tập thể, cá nhân vi phạm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

UBND thành phố giao Công an thành phố là cơ quan thường trực trong triển khai, thực hiện Đề án, chủ trì tham mưu UBND thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch công tác Tổ công tác triển khai Đề án 06 trên địa bàn thành phố. Phối hợp với Văn phòng UBND thành phố theo dõi, đôn đốc tiến độ công tác tổ chức triển khai thực hiện Đề án 06, kịp thời tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai Đề án 06 đảm bảo hiệu quả, tiến độ được giao.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, đường truyền kết nối, quản lý, duy trì, vận hành, phát triển Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu từ thành phố đến Trung ương hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sờ dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phô, hệ thông thông tin cung câp dịch vụ công thành phố, hệ thống một cửa điện tử thành phố. Phối hợp Công an thành phố triển khai thực hiện tích hợp, kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin chuyên ngành; thực hiện các vấn đề liên quan đến kỹ thuật kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Theo danang.gov.vn


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 1 1 8 2 0 3 3 8
Hôm nay: 307
Hôm qua: 3.382
Tuần này: 307
Tháng này: 15.596
Tổng cộng: 11.820.338

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 632/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/5/2021

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đăng nhập/a>