Đánh giá về kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố trong 9 tháng đầu năm 2022
Người đăng tin: Admin Nội vụ Ngày đăng tin: 27/09/2022 Lượt xem: 217


    Ngày 31 tháng 12 năm 2021, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 4392/QĐ-UBND về Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2022 tại thành phố Đà Nẵng. Trong đó, chú trọng kịp thời phát hiện để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ TTHC hoặc quy định có liên quan không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định thực hiện TTHC, qua đó cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính của cá nhân, tổ chức trong việc tuân thủ TTHC, góp phần cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố. Đồng thời, thành phố đã ban hành Quyết định số 4352/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 về việc ban hành Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố thực hiện theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND thành phố.

Nhiều văn bản chỉ đạo được thành phố ban hành trong quá trình triển khai xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cụ thể: Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 20/04/2022 ban hành Kế hoạch phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 13/04/2022 triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022; Quyết định số 934/QĐ-UBND ngày 07/04/2022 về việc phê duyệt, ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030” trong giai đoạn 2022-2025; Công văn số 2150/UBND-STTTT của UBND thành phố ngày 20/4/2022 về việc triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 10/3/2022 triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 858/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2022 về Quyết định ban hành danh mục dữ liệu không gian dùng chung thành phố Đà Nẵng; Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 31/3/2022 về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc phạm vi, chức năng quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố; Quyết định số 1087/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai hoá đơn điện tử tại thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 54/QĐ-BCĐCĐS ngày 16/5/2022 của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số về việc thành lập Văn phòng Chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng; Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 28/7/2022 của UBND thành phố triển khai Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 67/QĐ-BCĐ ngày 15/6/2022 về việc phê duyệt, ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng; Công văn số 3668/UBND-KSTT ngày 04/7/2022 của UBND thành phố về việc thực hiện Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng chính phủ về Phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử…

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 34/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, thành phố đã ban hành Công văn số 6033/UBND-STP ngày 16/9/2021 về việc hướng dẫn việc Chủ tịch UBND phường ủy quyền cho công chức giữ chức danh Tư pháp – Hộ tịch phường thực hiện ký chứng thực. Việc ủy quyền ký chứng thực không làm thay đổi hoặc chấm dứt thẩm quyền ký chứng thực của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường theo quy định. Đến nay, đã có 42/45 phường trên địa bàn thành phố thực hiện ủy quyền (03 phường chưa thực hiện gồm: Khuê Mỹ, Hòa Thuận Đông và Hòa Khánh Bắc vì lý do công chức tư pháp hộ tịch chưa đủ 03 năm kinh nghiệm công tác). Việc Chủ tịch UBND phường ủy quyền thực hiện ký chứng thực đã tạo sự hài lòng cho tổ chức, công dân khi đến liên hệ công việc, giải quyết nhanh chóng, kịp thời, tiết kiệm dược thời gian của nhân dân, góp phần cải cách TTHC đồng thời tăng trách nhiệm cá nhân cho công chức giữ chức danh Tư pháp - Hộ tịch phường.

Cơ chế một cửa được duy trì có hiệu quả, đồng bộ cả ba cấp: thành phố, quận, huyện và phường, xã (100% cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, 100% quận, huyện; 100% phường, xã). Cơ chế một cửa liên thông tiếp tục được duy trì hiệu quả tại 100% phường, xã; 100% quận, huyện. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố về tăng cường công tác CCHC trong cơ chế phối hợp giữa các sở, ban ngành trên địa bàn thành phố, đặc biệt trong các lĩnh vực: đất đai, môi trường, bảo trợ xã hội, người có công, đăng ký kinh doanh, cấp giấy chứng nhận đầu tư trong và ngoài khu công nghiệp và chế xuất, khu công nghệ cao, quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng, giao thông vận tải, cấp giấy chứng nhận, giấy phép đủ điều kiện kinh doanh, thuế, lý lịch tư pháp… phục vụ tốt cho công tác tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tiếp tục theo dõi việc thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị cho Bưu điện thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Đề án, tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo các sở ngành tiếp tục duy trì thực hiện Đề án và chuẩn bị các điều kiện để chuyển giao chính thức khi có đầy đủ pháp lý theo quy định của Trung ương; triển khai thí điểm tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà ở quận Cẩm Lệ đối với 02 lĩnh vực cấp phép xây dựng và đăng ký kinh doanh.

Bên cạnh đó, thành phố đã ban hành Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án kiểm soát thủ tục hành chính ngoài thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa và và văn bản chỉ đạo thực hiện trong thời gian đến, đồng thời tiếp tục triển khai Đề án tổ chức thực hiện cơ chế một cửa đối với các dịch vụ công thiết yếu về hạ tầng đô thị, chiếu sáng, cây xanh, nhà chung cư, bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Quản lý và khai thác nhà, Trung tâm hạ tầng giao thông, Trung tâm Dịch vụ việc làm, Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị, theo đó đã hoàn thành xây dựng các from dữ liệu hỗ trợ thực hiện việc tiếp nhận và nhập dữ liệu theo Đề án một cửa tại các đơn vị sự nghiệp công lập, xây dựng dịch vụ công trực tuyến và tích hợp các thủ tục hành chính lên cổng dịch vụ công Đà Nẵng tại địa chỉ dichvucong.danang.gov.vn. Đối với việc cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai về triển khai thí điểm kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu đất đai với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ nghiệp vụ cư trú, UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành việc chuẩn bị hạ tầng và cài đặt các module theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 18 trường dữ liệu về đất đai của thành phố Đà Nẵng đã được truyền thông tin về Bộ Tài nguyên và Môi trường đúng theo quy chuẩn thiết kế; về phía Bộ Tài nguyên và Môi trường (thông qua Cục Công nghệ Thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường) đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng hoàn thành việc đưa dữ liệu đất đai của thành phố Đà Nẵng lên trục NGSP quốc gia (đang thử nghiệm với dữ liệu của quận Hải Châu) và đã được Bộ Thông tin và Truyền thông (đơn vị chủ quản trục NGSP quốc gia) xác nhận chia sẻ dữ liệu thành công; về phía Bộ Công An sẽ thực hiện kiểm tra và lấy dữ liệu đất đai của thành phố Đà Nẵng thông qua trục NGSP quốc gia.

 

                                                                               Vũ Thanh Nguyên


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 1 1 8 1 4 8 1 2
Hôm nay: 1.975
Hôm qua: 3.931
Tuần này: 23.095
Tháng này: 10.070
Tổng cộng: 11.814.812

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 632/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/5/2021

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đăng nhập/a>