Đánh giá về kết quả cải cách thể chế trên địa bàn thành phố năm 2022
Người đăng tin: Admin Nội vụ Ngày đăng tin: 02/02/2023 Lượt xem: 48


    Trong năm 2022, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 27/01/2022 triển khai công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (sau đây viết tắt là VBQPPL) và công tác pháp chế năm 2022 . Trên cơ sở thực hiện các nhiệm vụ tại kế hoạch nêu trên, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện trên địa bàn thành phố đã triển khai thực hiện công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL của đơn vị, địa phương, đảm bảo kịp thời, thường xuyên, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

    a) Kết quả xây dựng, ban hành VBQPPL:

    Ngay từ đầu năm, Sở Tư pháp đã chủ động tham mưu UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 27/01/2022 triển khai thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL và công tác pháp chế năm 2022 trên địa bàn thành phố; Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành các văn bản: Công văn số 1887/UBND-STP ngày 13/4/2022 về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật; Công văn số 2568/UBND-STP ngày 11/5/2022 về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý VBQPPL; Công văn số 2624/UBND-STP ngày 16/5/2022 về việc triển khai Công văn số 301/TTg-PL ngày 06/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về công tác xây dựng thể chế, pháp luật; Công văn số 3355/UBND-STP ngày 18/6/2022 về việc giới thiệu Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật; Công văn số 3528/UBND-STP ngày 28/6/2022 về việc tăng cường công tác xử lý văn bản trái pháp luật; Công văn số 4422/UBND-STP ngày 10/8/2022 về việc triển khai Nghị quyết số 95/NQ-CP ngày 01/8/2022 của Chính phủ; Công văn số 4557/UBND-STP ngày 17/8/2022 về việc chuẩn bị các điều kiện bảo đảm để thực hiện hệ thống hóa VBQPPL kỳ 2019-2023; Công văn số 5375/UBND-STP ngày 03/10/2022 triển khai Công điện số 805/CĐ-TTg ngày 11/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác xây dựng pháp luật; hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV.

    b) Kết quả tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi, thi hành pháp luật (sau đây gọi tắt là TDTHPL):

    UBND thành phố đã ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 20/01/2022 về TDTHPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022 với các lĩnh vực trọng tâm theo dõi, gồm: Tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19; tình hình thi hành pháp luật về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cấp mới, cấp đổi), đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Công văn số 615/UBND-STP ngày 27/01/2022 triển khai một số nhiệm vụ trong công tác TDTHPL năm 2022, theo đó, các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện đã tập trung triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác TDTHPL năm 2022; báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã tổ chức khảo sát bằng phiếu hỏi với số lượng 900 phiếu dành cho các đối tượng là người dân sinh sống, làm việc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và cán bộ, công chức phụ trách công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn thành phố gồm các lĩnh vực: Hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cấp mới, cấp đổi), đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Ngoài ra, nhằm tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp và duy trì xếp hạng chỉ số B1 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022, UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về nâng cao điểm số và duy trì thứ hạng chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, đồng thời báo cáo Bộ Tư pháp kết quả thực hiện các giải pháp cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật 6 tháng đầu năm 2022.

    c) Kết quả kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa VBQPPL (Số lượng văn bản đã được kiểm tra, rà soát; tiến độ, kết quả xử lý văn bản sau kiểm tra, rà soát; kết quả hệ thống hóa VBQPPL).

    Đối với công tác tự kiểm tra VBQPPL: Tất cả các VBQPPL sau khi UBND thành phố Đà Nẵng ban hành được Sở Tư pháp thực hiện tự kiểm tra kịp thời theo đúng quy định. Năm 2022, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra 24 VBQPPL do UBND thành phố ban hành. Qua kiểm tra, đã phát hiện 01 văn bản có dấu hiệu trái pháp luật (Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định về tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 và Quy định về quản lý công chức, viên chức làm việc tại Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) và đã kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố xử lý theo đúng quy định (Kiến nghị tại Công văn số 4212/STP-XDKTVB ngày 21/11/2022 về việc tự kiểm tra và xử lý VBQPPL). Ngoài ra, UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ giải trình Kết luận kiểm tra của Bộ Nội vụ đối với Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 của UBND thành phố ban hành Quy định về quản lý công chức, viên chức làm việc tại UBND quận và UBND phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND thành phố Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Đà Nẵng.

    Đối với công tác kiểm tra VBQPPL theo thẩm quyền: Năm 2022, Sở Tư pháp đã tiến hành kiểm tra theo thẩm quyền đối với 01 văn bản quy phạm pháp luật do UBND quận, huyện ban hành (Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND của UBND huyện Hòa Vang). Qua kiểm tra, không phát hiện sai sót về nội dung, thẩm quyền, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

    b) Công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL

    Năm 2022, Sở Tư pháp đã phối hợp với các sở, ngành trên địa bàn thành phố tiến hành rà soát và tham mưu xử lý kết quả rà soát đối với 16 VBQPPL của UBND thành phố (tăng 09 VBQPPL so với năm 2021, năm 2021: 07 VBQPPL). Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 công bố Danh mục VBQPPL do HĐND và UBND thành phố ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố đã công bố hết hiệu lực toàn bộ đối với 43 VBQPPL và công bố ngưng hiệu lực đối với 01 VBQPPL. Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Công văn số 4557/UBND-STP ngày 17/8/2022 để chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện chuẩn bị các điều kiện bảo đảm để thực hiện hệ thống hóa VBQPPL kỳ 2019-2023. Để nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh, ngày 05/7/2022, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 2223/STP-XDKTVB đề nghị các sở, ban, ngành chủ động công tác rà soát và tham mưu xử lý kết quả rà soát theo quy định, thường xuyên kiểm tra, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng chậm trễ trong công tác rà soát và tham mưu trình xử lý kết quả rà soát.

                                                                               Vũ Thanh Nguyên


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 1 1 8 1 4 4 5 6
Hôm nay: 1.619
Hôm qua: 3.931
Tuần này: 22.739
Tháng này: 9.714
Tổng cộng: 11.814.456

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 632/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/5/2021

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đăng nhập/a>