Thực hiện phân cấp quản lý hành chính Nhà nước tăng cường trách nhiệm của các cơ quan hành chính các cấp tại thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 29/05/2018 Lượt xem: 132


Để tăng cường trách nhiệm của các cơ quan hành chính các cấp, khắc phục tiêu cực, UBND thành phố Đà Nẵng tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 6663/KH-UBND ngày 05/8/2016 về phân cấp quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, các sở, ngành đã tập trung tham mưu phân cấp 05 lĩnh vực trọng điểm nêu tại Kế hoạch số 6663/KH-UBND và tham mưu thêm một số lĩnh vực khác, cụ thể như sau:

 

    - Về quản lý tổ chức, bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, UBND thành phố đã ban hành 02 quyết định phân cấp: Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính và quản lý công chức tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý và Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý; trong đó tăng cường thêm thẩm quyền cho thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và UBND các quận, huyện trong quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng người làm việc và vị trí việc làm của các đơn vị thuộc và trực thuộc.

 

    - Về quản lý đầu tư công, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 quy định một số nội dung về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố; trong đó phân cấp thẩm quyền quyết định vốn đầu tư cho UBND quận, huyện từ 05 tỷ lên 15 tỷ đồng.

 

    - Về quản lý đất đai, UBND thành phố đã ban hành 02 quyết định phân cấp bao gồm Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất và bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 3862/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 ban hành Quy định quản lý, sử dụng đất rẻo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

    - Về quản lý ngân sách, UBND thành phố đã trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 62/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 phê duyệt Đề án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, trong đó, đã tăng thẩm quyền quyết định nhiệm vụ chi gắn với phân cấp nguồn thu cho UBND các quận, huyện.

 

    - Về quản lý đô thị, Sở Xây dựng thành phố đã phối hợp các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố thực hiện phân cấp các nội dung quản lý nhà nước liên quan đến quản lý kiến trúc (cấp phép xây dựng), chất lượng công trình xây dựng, cây xanh, thoát nước và đô thị; theo đó, tăng cường thẩm quyền cho UBND các quận, huyện trong quản lý lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

 

    - Một số lĩnh vực khác đã thực hiện từ trước theo các quy định của luật chuyên ngành và đặc thù quản lý của địa phương: Y tế, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra.

 

    Bên cạnh đó, UBND thành phố đã thực hiện phân cấp trên một số lĩnh vực khác: Về Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 quy định về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và đê, kè trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, thực hiện chỉ đạo của UBND, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 2558/STTTT-TTBCXB ngày 20/10/2017 hướng dẫn tăng cường công tác quản lý hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy cho UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã ký quy chế phối hợp quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông với UBND các quận Hải Châu, Cẩm Lệ, Thanh Khê và huyện Hòa Vang. Về quản lý văn hóa, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 phân cấp thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cho UBND các quận, huyện.

 

    Đối với công tác quản lý đơn vị sự nghiệp công lập, nhằm xóa bỏ những tiêu cực trong cơ chế "xin - cho", "duyệt - cấp", UBND thành phố đã có các giải pháp tăng cường thực hiện cơ chế tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập. Tại Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của UBND thành phố ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý, UBND thành phố đã quy định các nội dung phân cấp tăng cường thẩm quyền của thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và tự đảm bảo chi thường xuyên trong quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, số lượng người làm việc; đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự chủ được quyết định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc; được xác định số lượng người làm việc theo định mức tối đa được cơ quan có thẩm quyền thông báo; được tổ chức tuyển dụng viên chức khi đủ điều kiện thành lập Hội đồng tuyển dụng.

 

    Thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Quyết định thành lập và phê duyệt quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý tại 05 đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên. Hội đồng quản lý tại các đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm quyết định các vấn đề quan trọng về chủ trương, phương hướng, kế hoạch hoạt động, tài chính và công tác nhân sự, thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch, việc triển khai quy chế dân chủ và quyết định các vấn đề quan trọng khác của đơn vị.

 

    Nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế, tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trong các cơ quan quản lý nhà nước, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 2128/KH-UBND ngày 28/3/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 31/01/2018 của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

 

    Đồng thời, nhằm xóa bỏ những tiêu cực trong cơ chế "xin - cho", "duyệt - cấp", sắp xếp, đổi mới tổ chức, hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 2736/KH-UBND ngày 17/4/2018 thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ và Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 31-01-2018 của Thành ủy Đà Nẵng triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập" trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030. UBND thành phố cũng đã ban hành Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 ban hành Đề án Sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý giai đoạn 2018-2021, trong đó xác định công tác sắp xếp, đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2021 gồm 02 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính:

 

    - Rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập: Đây là nhóm giải pháp chính của Đề án; trong đó, riêng trong năm 2018, thành phố Đà Nẵng sẽ sắp xếp, tổ chức lại, chuyển đổi 49 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở, ngành, giảm 28 đơn vị, còn 21 đơn vị. Đối với các nhiệm vụ giao các sở, ngành rà soát, nghiên cứu xây dựng Đề án sắp xếp thì thực hiện hoàn thành năm 2018-2019.

 

    - Đổi mới tổ chức, hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập gồm 04 giải pháp: Quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Hoàn thiện cơ chế tài chính và thúc đẩy xã hội hoá dịch vụ sự nghiệp công; Nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

 

    Đẩy mạnh phân cấp quản lý, thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương về kiểm soát thực thi quyền lực của các cơ quan hành pháp; về quản lý, điều hành bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần xóa bỏ những tiêu cực trong cơ chế "xin - cho", "duyệt - cấp"; xóa bỏ "lợi ích nhóm", "sân sau", trục lợi trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công... góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố./.

 

Ngọc Phi


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 1 1 8 2 0 2 3 8
Hôm nay: 207
Hôm qua: 3.382
Tuần này: 207
Tháng này: 15.496
Tổng cộng: 11.820.238

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 632/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/5/2021

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đăng nhập/a>