Phân tích chỉ số cải cách hành chính năm 2017 (PAR INDEX 2017) của thành phố Đà Nẵng do Bộ Nội vụ đánh giá
Người đăng tin: Ngày đăng tin: 08/06/2018 Lượt xem: 230


Description: Kết quả hình ảnh cho công bố parindex 2017    Ngày 02 tháng 5 năm 2018, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị công bố đánh giá xếp hạng cải cách hành chính. Theo đó, thành phố Đà Nẵng xếp thứ 4/63 tỉnh thành với tổng số điểm là 84,40 điểm theo Quyết định số 716/QĐ-BNV ngày 24 tháng 4 năm 2018 về việc phê duyệt công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là năm đầu tiên thành phố tụt hạng sau 5 năm liền dẫn đầu về công tác cải cách hành chính (từ 2012-2016).

 

    Theo thông tin, số liệu tổng hợp của Bộ Nội vụ, kết quả xác định Chỉ số CCHC của thành phố Đà Nẵng phân theo 02 thành phần như sau:

 

    Điểm điều tra xã hội học

    Tổng điểm theo thang điểm đánh giá của Bộ Nôi vụ là 34,5 điểm, chia thành 02 đối tượng:

 

    - Điều tra khảo sát mức độ hài lòng của các tổ chức, công dân, doanh nghiệp đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công tại một số sở ban ngành, UBND quận huyện, phường xã (Chỉ số Sipas): 12 điểm

 

    - Điều tra đại biểu Hội đồng nhân dân; lãnh đạo các sở ban ngành; lãnh đạo phòng ban thuộc Sở và lãnh đạo UBND các quận huyện được lựa chọn: 22,5 điểm

 

    Theo đánh giá của Bộ Nội vụ thì kết quả của Đà Nẵng, cụ thể:

 

    - Điều tra xã hội học đối với chỉ số Sipas: Đạt 12/12 điểm (100%)

 

    - Kết quả điều tra đại biểu Hội đồng nhân dân; lãnh đạo các sở ban ngành; lãnh đạo phòng ban thuộc Sở và lãnh đạo UBND các quận huyện: Đạt 16,45/22,5 điểm (73,11%).

 

    Tổng điểm trung bình là 28,45/34,5 (đạt tỷ lệ 82,46%).

 

    Tỷ lệ này thấp hơn so với điểm điều tra xã hội học năm 2016 là 10,84% (Năm 2016  đạt 30,31/32,5 (đạt tỷ lệ 93,3%).

 

    Theo kết quả bảng hỏi điều tra xã hội học của Bộ Nội vụ có thể thấy: Tỷ lệ đánh giá bình thường tại thành phố là khá cao (chiếm tỷ lệ 16,97%).

 

    Đối với tỷ lệ chưa hài lòng và rất không hài lòng: Tập trung cao vào 02 đối tượng điều tra khảo sát là đại biểu Hội đồng nhận dân (4,72%) và lãnh đạo UBND các quận huyện (7,15%). Đây cũng là 02 đối tượng điều ra có kết quả rất hài lòng và hài lòng thấp, đạt mức trung bình (lần lượt là 65,56% của đại biểu Hội đồng nhân dân và 69,44% của lãnh đạo UBND quận huyện).

 

    Về điểm thẩm định đánh giá theo các tiêu chí của bộ chỉ số

    Nhìn chung, tất cả các tiêu chí đều có vị thứ xếp hạng thấp hơn so với năm 2016, nhiều tiêu chí tụt nhiều bật theo kết quả đánh giá; trong đó 02 phần đạt điểm gần như tuyệt đối (theo kết quả tự đánh giá), cụ thể là Phần 2 xây dựng và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật và Phần 3 cải cách thủ tục hành chính (đạt 5/5 và 14,49/14,5)

 

    Các tiêu chí còn lại đều tụt hạng, mất điểm so với năm 2016, qua phân tích chi tiết các chỉ số, có thể so sánh nguyên nhân như: Mất 2 điểm liên quan đến lĩnh vực phụ trách, cụ thể: 01 điểm tại 03 báo cáo trễ hẹn, 0,5 điểm về việc xây dựng nhiều dịch vụ công mức 3,4 mà trên thực tế không phát sinh hồ sơ; 0,5 điểm về việc không điều chỉnh, sửa đổi về xây dựng khung chính quyền điện tử sau khi có văn bản ban hành của Thủ tướng chính phủ (Sở Thông tin và Truyền thông); Mất 01 điểm tại nội dung tài chính công vì để xảy ra sai phạm trong việc quản lý thu, chi và phân phối kết quả tài chính tại Công ty Quản lý hội chợ triển lãm và các chợ Đà Nẵng (Sở Công Thương); chậm trễ trong việc xây dựng và phê duyệt đề án vị trí việc làm (Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội); Mất 01 điểm tại nội dung bổ nhiệm lãnh đạo quản lý (lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo) chưa đúng quy định theo Thông báo kết luận số 65/TB-TTCP của Thanh tra Chính phủ ngày 12 ngày 01 năm 2018 (quận Cẩm Lệ, huyện Hòa Vang); mất 01 điểm tại tiêu chí thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính nhà nước (Các sở: Nội vụ, Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội, phòng Quản lý Đầu tư Văn phòng UBND thành phố). Ngoài ra, thành phố mất 0,5 điểm do có 41 cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật trong năm 2017 tại Phần 5 xây dựng và nâng cao đội ngũ cán bộ công chức viên chức (tiêu chí mới áp dụng đánh giá theo Bộ Chỉ số đánh giá năm 2017).

 

    Bên cạnh những tiêu chí mất điểm do chủ quan, một số tiêu chí thành phố không thể đạt được theo quy định của Bộ Chỉ số, cụ thể là tiêu chí tăng 30% số lượng doanh nghiệp so với năm trước liền kề: Tiêu chí áp dụng thực tế trên địa bàn thành phố không phù hợp, do thành phố đã đạt trên 21.000 doanh nghiệp; định hướng phát triển theo hướng tăng quy mô doanh nghiệp thay vì tăng số lượng doanh nghiệp (nội dung này thành phố nhiều lần đề nghị Bộ Nội vụ xem xét điều chỉnh, tính đặt thù của từng địa phương nhưng không chấp nhận) tại Phần 8 tác động của công tác cải cách hành chính

 

    Kết quả điều tra xã hội học của các đối tượng tham gia trả lời phiếu khảo sát (đại biểu HĐND; lãnh đạo các sở ban ngành, UBND quận huyện; lãnh đạo các phòng ban thuộc sở, ngành của thành phố) cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc thành phố xếp hạng 4 trong năm 2017, cụ thể tổng điểm điều tra xã hội học của thành phố so với năm 2016 tính theo tỷ lệ phần trăm thấp hơn 10,84% (năm 2016 tổng điểm khảo sát đạt tỷ lệ 93,3%; năm 2017 tổng điểm khảo sát đạt tỷ lệ 82,46%); đối chiếu so sánh với điểm khảo sát các tỉnh, thành khác cho thấy việc đánh giá của lãnh đạo thành phố, đại biểu Hội đồng nhân dân  và quận huyện đánh giá nghiêm túc và tương đối căng thẳng hơn

 

    Nhìn chung, PAR INDEX đã phản ánh khách quan kết quả thực hiện CCHC của các Bộ, các tỉnh năm 2017 và là nguồn thông tin quan trọng giúp các Bộ, các tỉnh nhận biết được những mặt mạnh, yếu trong việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2017, để có có giải pháp hợp lý trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong các năm tiếp theo.

Sau 05 năm đánh giá xếp hạng dẫn đầu liên tiếp, năm 2017, thành phố Đà Nẵng xếp thứ tư, chênh lệch với 3 đơn vị nhất, nhì, ba lần lượt là: 5,05 điểm đối với đơn vị dẫn đầu; 1,06 đối với đơn vị đứng thứ nhì và 0,12 đối với đơn vị đứng thứ ba. Số điểm này đã được phân tích rõ tại 02 mục: Điểm điều tra xã hội học và điểm thẩm định của Bộ Nội vụ.

 

    Ngoài một số nguyên nhân khách quan thì nguyên nhân chính là do các đơn vị có liên quan đến Bộ Chỉ số chưa thực sự quan tâm trong việc triển khai thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách, nên dẫn đến nhiều tiêu chí chưa đảm bảo yêu cầu đề ra (đây cũng là nguyên nhân được lặp đi lặp lại trong tất cả các báo cáo những năm trước về phân tích Chỉ số đánh giá xếp hạng CCHC do Bộ Nội vụ tổ chức hàng năm).

 

    Hy vọng với những nguyên nhân, tồn tại hạn chế nêu trên, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sẽ có những giải pháp khắc phục, để công tác cải cách hành chính của thành phố sẽ tiếp tục giữ vững phát huy trong thời gian đến, nâng cao sự hài lòng của tổ chức, công dân.

                                                                            

Vũ Thanh Nguyên


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 1 0 6 0 8 1 5 0
Hôm nay: 1.071
Hôm qua: 4.124
Tuần này: 5.195
Tháng này: 116.538
Tổng cộng: 10.608.150

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 632/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/5/2021

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đăng nhập/a>