Lấy ý kiến dự thảo Nghị định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
Người đăng tin: Admin Nội vụ Ngày đăng tin: 25/03/2020 Lượt xem: 39


Thực hiện các chủ trương đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tự chủ của các đơn vị SNCL đã được thể hiện trong các Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước (NSNN), quản lý nợ công; số 19/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị SNCL; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương; đảm bảo tính thống nhất đồng bộ với các văn bản pháp luật hiện hành (như Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật NSNN; Luật Phí và lệ phí; Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng NSNN từ nguồn kinh phí chi thường xuyên,...) và khắc phục được tồn tại, hạn chế của Nghị định 16/2015/NĐ -CP, Bộ Tài chính dự thảo Nghị định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập để thay thế quy định về tự chủ tài chính tại Chương II (Mục 3) và Chương III Nghị định số 16/2015/NĐ-CP; thay thế Nghị định số 54/2016/NĐ-CP, Nghị định số 141/2016/NĐ-CP và Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập như sau:

 1. Bổ sung quy định về tiêu chí xác định dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN; bổ sung quy định về khung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN theo hướng dẫn chiếu quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP (Điều 5 dự thảo Nghị định)

2. Quy định về giá dịch vụ sự nghiệp công, lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí NSNN (Điều 6, Điều 7 dự thảo Nghị định)

Các nội dung quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP về nguyên tắc tính giá và lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công thiếu tính khả thi trong thực tiễn. Do đó, dự thảo Nghị định quy định nguyên tắc đến năm 2021 giá cung cấp dịch vụ công cần được tính đầy đủ chi phí cung cấp dịch vụ công. Đồng thời bổ sung quy định cụ thể trong trường hợp chưa ban hành được định mức kinh tế kỹ thuật thì các chi phí trực tiếp và chi phí quản lý để cung cấp dịch vụ sự nghiệp công được xác định theo số thực hiện bình quân của 03 năm trước liền kề.

Bên cạnh đó vẫn còn một số loại dịch vụ công mang tính thiết yếu, ảnh hưởng đến an sinh xã hội trong lĩnh vực giáo dục, y tế sẽ chưa tính được đầy đủ chi phí cung cấp dịch vụ trong  giá, vẫn cần tiếp tục duy trì cơ chế nhà nước. Nếu thực hiện tính đủ chi phí vào giá dịch vụ thì dự kiến mức học phí giáo dục phổ thông sẽ phải tăng từ 9-10 lần so với hiện nay, như vậy sẽ không khả thi với mức đóng góp của xã hội. Vì vậy, dự thảo Nghị định bổ sung quy định: “Lộ trình tính giá đối với giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và và giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục, đào tạo của Nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về giá và pháp luật chuyên ngành.”

3. Quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu sử dụng NSNN cung cấp dịch vụ sự nghiệp công đảm bảo đồng bộ với nội dung quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP (Điều 8 dự thảo Nghị định).

4. Quy định về nguồn tài chính và sử dụng nguồn tài chính của đơn vị SNCL (Mục 3 dự thảo Nghị định, từ Điều 9 đến Điều 12)

4.1. Sửa đổi quy định về nguồn tài chính và sử dụng nguồn tài chính:

a. Về nguồn tài chính:

Bổ sung quy định cụ thể nguồn tài chính của đơn vị SNCL theo hướng tách rõ nguồn thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN và nguồn thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công không thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, liên doanh, liên kết và dịch vụ khác. (Khoản 1 Điều 9, Khoản 1 Điều 10 và Khoản 1 Điều 11)

b. Về sử dụng nguồn tài chính của đơn vị SNCL:

Bổ sung quy định đối với nội dung chi từ nguồn thu hoạt động dịch vụ theo hướng: “Đơn vị được quyền tự chủ quyết định các khoản chi thường xuyên theo quy chế chi tiêu nội bộ và phải hạch toán riêng các khoản chi phí trực tiếp cho việc cung cấp dịch vụ theo quy định. Ngân sách nhà nước không cấp bù kinh phí trong trường hợp đơn vị không có nguồn chênh lệch thu lớn chi từ hoạt động dịch vụ của đơn vị.” (Điểm b Khoản 2 Điều 11)

4.2 Sửa đổi về cơ chế tính toán, chi trả tiền lương:

Dự thảo Nghị định (Điểm a Khoản 2 Điều 9 và Điểm a Khoản 2 Điều 10) bổ sung quy định như sau:

“Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư thực hiện chi tiền lương cho công chức, viên chức, người lao động theo ngạch, bậc, hạng chức danh nghề nghiệp, chức vụ, vị trí việc làm; các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương do Nhà nước quy định; chi tiền công theo hợp đồng vụ việc (nếu có). Căn cứ vào tình hình thực tế kết quả hoạt động tài chính của đơn vị, Thủ trưởng đơn vị có thể quyết định chi trả tiền lương tối đa thêm một lần trên cơ sở tiền lương cấp bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp theo quy định hiện hành của Nhà nước và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Riêng đối với đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên phải có cam kết về tổng mức kinh phí trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của năm thực hiện không thấp hơn mức kinh phí trích lập Quỹ của năm trước liền kề. Khi Nhà nước điều chỉnh tiền lương cơ sở, đơn vị tự bảo đảm tiền lương tăng thêm từ nguồn thu của đơn vị, ngân sách nhà nước không cấp bổ sung.“

5. Quy định cách xác định mức độ tự chủ chi thường xuyên của đơn vị SNCL theo hướng tách bạch rõ nguồn thu và nhiệm vụ chi của đơn vị (Điều 13 dự thảo Nghị định):

6. Bổ sung quy định về tự chủ trong hoạt động liên doanh, liên kết (Điều 16)

7. Bổ sung quy định cụ thể các nội dung áp dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp (Mục 5, gồm các điều từ Điều 20 đến Điều 22 dự thảo Nghị định).

8. Quy định về điều khoản chuyển tiếp (Điều 26 dự Thảo Nghị định).

Hiện nay, dự thảo đang được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính (https://www.mof.gov.vn/) và gửi các cơ quan, đơn vị để lấy ý kiến./.

 

Bích Diễm


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 4 2 9 2 9 0 4
Hôm nay: 214
Hôm qua: 6.480
Tuần này: 12.701
Tháng này: 6.694
Tổng cộng: 4.292.904

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 401/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/10/2014

Đăng nhập/a>