Các phòng chuyên môn
Người đăng tin: Ngày đăng tin: 06/02/2014 Lượt xem: 225


Phòng Tổ chức - Biên chế

Tham mưu và giúp lãnh đạo Sở:

1. Trình UBND thành phố dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm và các đề án, dự án; chương trình thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở giao cho phòng theo dõi;

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

3. Về tổ chức bộ máy:
a) Trình UBND thành phố quyết định việc phân cấp quản lý tổ chức bộ máy đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố;
b) Thẩm định và trình UBND thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn, các chi cục thuộc cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố; đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố để UBND thành phố quyết định theo quy định;
c) Thẩm định, trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định việc thành lập, giải thể, sáp nhập các tổ chức phối hợp liên ngành thành phố theo quy định của pháp luật;
d) Tham mưu, giúp UBND thành phố xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phốtheo quy định để UBND thành phố trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định theo thẩm quyền;
e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan của thành phố hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện phân loại, xếp hạng cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của thành phố theo quy định của pháp luật;
f) Thẩm định hoặc tham gia thẩm định đề án thành lập, giải thể, xếp hạng các doanh nghiệp nhà nước; việc bố trí, sử dụng, đánh giá bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố quản lý theo phân công của Chủ tịch UBND thành phố.

4. Về quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp:
a) Xây dựng và báo cáo UBND thành phố kế hoạch biên chế của thành phố để trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định tổng biên chế sự nghiệp ở thành phố và thông qua tổng biên chế hành chính của thành phố trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định;
b) Trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước;
c) Hướng dẫn quản lý, sử dụng biên chế đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và các đơn vị sự nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật.
d) Giúp UBND thành phố tổng hợp chung việc thực hiện các quy định về chế độ tự chủ và tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế đối với cơ quan nhà nước và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

5. Về công tác tổ chức hội và tổ chức phi Chính phủ:
a) Thẩm định và trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, hợp nhất, đổi tên, giải thể, phê duyệt điều lệ của hội, tổ chức phi Chính phủ trên địa bàn theo quy định của pháp luật;
b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Điều lệ đối với hội, tổ chức phi chính phủ trong thành phố. Trình UBND thành phố xử lý theo thẩm quyền đối với các hội, tổ chức phi Chính phủ vi phạm các quy định của pháp luật, Điều lệ hội;
c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp trình UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố quyết định hỗ trợ định xuất và các chế độ, chính sách khác đối với tổ chức hội theo quy định của pháp luật;
d) Quản lý và thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động của các hội cấp thành phố được giao biên chế;

6. Giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo các lĩnh vực công tác được giao đối với các tổ chức của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương khác đặt trụ sở trên địa bàn thành phố. Thẩm định hồ sơ, thủ tục và tham mưu cho UBND thành phố cho phép các tổ chức thuộc Bộ, ngành Trung ương và địa phương khác đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện thuộc lĩnh vực quản lý của Sở trên địa bàn thành phố; các tổ chức thuộc UBND thành phố đặt chi nhánh, văn phòng đại diện tại các địa phương trong nước.

7. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện các chỉ tiêu về sự tiến bộ phụ nữ do thành phố giao cho Sở Nội vụ triển khai thực hiện.

8. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác nội vụ và các lĩnh vực khác được giao đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các hội, các tổ chức phi Chính phủ thuộc thành phố trên lĩnh vực được giao.

9. Tổng hợp, thống kê theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về tổ chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các lĩnh vực khác được giao.

10. Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Sở giao.

Phòng Cán bộ, công chức

Tham mưu và giúp lãnh đạo Sở:

1. Trình UBND thành phố dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm và các đề án, dự án; chương trình thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở giao cho phòng theo dõi.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

3. Về cán bộ, công chức, viên chức:
a) Giúp UBND thành phố quản lý nhà nước đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước;
b) Tham mưu trình UBND thành phố ban hành các văn bản về tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước theo quy định của pháp luật;
c) Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chứccủa thành phố trình UBND thành phố phê duyệt. Thống nhất quản lý và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở trong và ngoài nướcsau khi được UBND thành phố phê duyệt. Thực hiện việc trợ cấp đi học cho cán bộ, công chức, viên chức theo quy định;
d) Hướng dẫn, kiểm tra việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng và việc thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức khối sở, ban, ngành của thành phố;
đ) Trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền việc tuyển dụng, tiếp nhận, đánh giá, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước khối sở, ban, ngành quản lý;
e) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn chức danh và cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; tuyển dụng, quản lý và sử dụng công chức, viên chức nhà nước; thuộc thành phố theo quy định của pháp luật và của Bộ Nội vụ; việc phân cấp quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật;
g) Thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực theo quy định của UBND thành phố và chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

4. Tổng hợp, thống kê theo hướng dẫn của UBND thành phố, Bộ Nội vụ về số lượng, chất lượng, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và các lĩnh vực khác được giao.

5. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác nội vụ và các lĩnh vực khác được giao đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố trên lĩnh vực được giao.

6. Hướng dẫn, triển khai, báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 19/2003/NĐ-CP của Chính phủ ban hành Quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước.

7. Làm thẻ công chức.

8. Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Sở giao.

Phòng Xây dựng chính quyền

Tham mưu và giúp lãnh đạo Sở:

1. Trình UBND thành phố dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm và các đề án, dự án; chương trình thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở giao cho phòng theo dõi.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

3. Về quản lý tổ chức bộ máy, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp:
a) Tham mưu, giúp UBND thành phố xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc UBNDquận, huyện theo quy định để UBND thành phố trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định theo thẩm quyền;
b) Trình UBND thành phố quyết định việc phân cấp quản lý tổ chức bộ máy đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc UBND quận, huyện;
c) Xây dựng kế hoạch biên chế của các quận, huyện để chuyển Phòng Tổchức - Biên chế tổng hợp báo cáo UBND thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định tổng biên chế sự nghiệp ở địa phương và thông qua tổng biên chế hành chính của địa phương trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định;
d) Hướng dẫn, quản lý, sử dụng biên chế đối với UBND quận, huyện.

4. Về cán bộ, công chức, viên chức:
a) Giúp UBND thành phố quản lý nhà nước đối với đội ngũ cán bộ, công chức phường, xã;
b) Tham mưu trình UBND thành phố ban hành các văn bản về tuyển dụng, quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chứcphường, xã theo quy định của pháp luật;
c) Hướng dẫn, kiểm tra việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng và việc thực chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức khối quận, huyện; cán bộ, công chức phường, xã;
d) Trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền việc tuyển dụng, đánh giá, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước khối quận, huyện;
đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn chức danh và cơ cấu; tuyển dụng, quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức khối quận, huyện; cán bộ, công chức phường, xã thuộc thành phố theo quy định của pháp luật và của Bộ Nội vụ.

5. Về tổ chức chính quyền:
a) Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương các cấp trên địa bàn;
b) Phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp hướng dẫn UBND quận, huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận, huyện;
c) Tổ chức và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật; tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;
d) Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên khác của Uỷ ban nhân dân quận, huyện. Giúp Hội đồng nhân dân, UBND thành phố trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn các chức danh bầu cử theo quy định của pháp luật;
đ) Tham mưu giúp Hội đồng nhân dân, UBND thành phố trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; thống kê số lượng, chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân và thành viên UBND các cấp để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

6. Về công tác địa giới hành chính và phân loại đơn vị hành chính:
a) Theo dõi, quản lý công tác địa giới hành chính trong thành phố theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Nội vụ; chuẩn bị các đề án, thủ tục liên quan tới việc thành lập, sáp nhập, chia tách, điều chỉnh địa giới, đổi tên đơn vị hành chính, nâng cấp đô thị trong địa bàn thành phố để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; hướng dẫn và tổ chức thực hiện sau khi có quyết định phê chuẩn của cơ quan có thẩm quyền. Giúp Chủ tịch UBND thành phố thực hiện, hướng dẫn và quản lý việc phân loại đơn vị hành chính các cấp theo quy định của pháp luật;
b) Tổng hợp và quản lý hồ sơ, bản đồ địa giới, mốc, địa giới hành chính củathành phố theo hướng dẫn và quy định của Bộ Nội vụ;
c) Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của thôn, tổ dân phố theo quy định của pháp luật và của Bộ Nội vụ.

7. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nội vụ có liên quan đối với UBND quận, huyện, phường, xã.

8. Theo dõi và tổ chức các hoạt động đối với huyện đảo Hoàng Sa.

9. Tổng hợp, thống kê theo hướng dẫn của UBND thành phố, Bộ Nội vụ về số lượng các đơn vị hành chính quận, huyện, phường, xã, thôn, tổ dân phố; số lượng, chất lượng; đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước khối quận, huyện; cán bộ, công chức phường, xã và các lĩnh vực khác được giao.

10. Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban phục vụ công tác lễ tang đối với cán bộ thuộc diện thành phố quản lý từ trần.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Phòng Cải cách hành chính

Tham mưu và giúp lãnh đạo Sở:

1. Trình UBND thành phố dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm và các đề án, dự án; chương trình thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở giao cho phòng theo dõi.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

3. Về cải cách hành chính:
a) Trình UBND thành phố quyết định phân công các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố phụ trách các nội dung, công việc của cải cách hành chính, bao gồm: cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công, hiện đại hoá nền hành chính; theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiện theo quyết định của UBND thành phố;
b) Trình UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố quyết định các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước trong thành phố; chủ trì, phối hợp các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn thành phố triển khai cải cách hành chính. Thẩm định trình UBND thành phố phê duyệt các đề án cải cách hành chính của các sở, ngành, quận, huyện trực thuộc UBND thành phố, các cơ quan Trung ương và địa phương khác đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;
c) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và UBND quận, huyện, phường, xã triển khai công tác cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của thành phố đã được phê duyệt; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan thành phố, UBND quận, huyện và UBND phường, xã theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND thành phố;
d) Xây dựng báo cáo công tác cải cách hành chính trình phiên họp hàng tháng của UBND thành phố; giúp UBND thành phố xây dựng báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ về công tác cải cách hành chính theo quy định. Tổng hợp tình hình triển khai sơ kết, tổng kết việc thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn thành phố.

4. Chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức các hoạt động dịch vụ công trong các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý của Sở.

5. Hướng dẫn, kiểm tra tổng hợp báo cáo việc thực hiện Quy chế dân chủ tại xã, phường và các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

6. Phối hợp theo dõi việc thực hiện văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước có liên quan đến công tác cải cách hành chính; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phươngvà các chủ trương của lãnh đạo thành phố về việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, vững mạnh.

7. Thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về cải cách hành chính và phối hợp với Văn phòng ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, khai thác, sử dụng để phục vụ sự lãnh đạo, quản lý của Sở Nội vụ.
Tổng hợp, thống kê theo hướng dẫn của UBND thành phố, Bộ Nội vụ về công tác cải cách hành chính và các lĩnh vực khác được giao.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Phòng Thanh tra

Tham mưu và giúp lãnh đạo Sở:

Thanh tra Sở Nội vụ có nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Luật Thanh tra, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực chủ yếu sau đây:

1. Trình UBND thành phố dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm và các đề án, dự án; chương trình thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở giao cho phòng theo dõi.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

3. Tham mưu cho Giám đốc Sở ban hành Kế hoạch thanh tra công tác nội vụ hàng năm của thành phố.

4. Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra về công tác nội vụ; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Nội vụ; trực, tiếp công dân và tổ chức để Giám đốc Sở Nội vụ tiếp công dân theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tiết kiệm, chống lãng phí và xử lý các vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực công tác được UBND thành phố giao theo quy định của pháp luật.

5. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực nội vụ của thành phố.

6. Tổng hợp, thống kê theo hướng dẫn của UBND thành phố, Bộ Nội vụ về công tác thanh tra và các lĩnh vực khác được giao.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

8. Trong quá trình thanh tra, Thanh tra Sở có quyền hạn quy định tại Luật Thanh tra và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.

Phòng Quản lý Văn thư, Lưu trữ

Tham mưu và giúp lãnh đạo Sở:

1. Trình UBND thành phố dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm và các đề án, dự án; chương trình thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở giao cho phòng theo dõi.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

3. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan hành chính, tổ chức sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn chấp hành các chế độ, quy định pháp luật về văn thư, lưu trữ.

4. Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về thu thập, bảo vệ, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và Trung tâm Lưu trữ thành phố.

5. Thẩm định, trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt "Danh mục nguồn và thành phần tài liệu thuộc diện nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ thành phố"; thẩm tra "Danh mục tài liệu hết giá trị" của Trung tâm Lưu trữ thành phố và của các cơ quan thuộc Danh mục nguồn nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ thành phố và Lưu trữ quận, huyện.

6. Tổng hợp, thống kê theo hướng dẫn của UBND thành phố, Bộ Nội vụ về công tác văn thư, lưu trữ nhà nước và các lĩnh vực khác được giao.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Phòng Công tác thanh niên

Tham mưu và giúp lãnh đạo Sở:

1. Trình UBND thành phố quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm thuộc phạm vi quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn.

2. Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên sau khi được phê duyệt.

3. Phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan của tỉnh trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên; giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về thanh niên và công tác thanh niên.

4. Phối hợp với Ban Tổ chức thành ủy, các cơ quan liên quan, tỉnh, thành Đoàn và các tổ chức khác của thanh niên trong việc thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên.

5. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên; việc thực hiện chính sách, chế độ trong tổ chức và quản lý thanh niên, công tác thanh niên của thành phố.

6. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về thanh niên được giao.

7. Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên được giao.

8. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác thanh niên đối với các sở, cơ quan ngang sở, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã.

9. Hàng năm báo cáo tình hình hoạt động công tác thanh niên về UBND thành phố và Bộ Nội vụ.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Văn phòng

Tham mưu giúp lãnh đạo Sở:

1. Trình UBND thành phố dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm và các đề án, dự án; chương trình thuộc phạm vi quản lý của Sở giao cho Văn phòng theo dõi.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi được giao.

3. Thực hiện công tác hợp tác quốc tế về nội vụ và các lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND thành phố. Phối hợp với Sở Ngoại vụ tổng hợp, báo cáotình hình hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố.

4. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo UBND thành phố, Bộ Nội vụ và các ngành có liên quan về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định. Chuẩn bị các chương trình, kế hoạch, nội dung công tác chung hàng tuần, tháng, quý, sáu tháng, năm của Sở.

5. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học; xây dựng hệ thống thông tin, quản lý công nghệ thông tin, lưu trữ và bảo mật thông tin, cung cấp thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý của lãnh đạo Sở và nhu cầu chuyên môn, nghiệp vụ.

6. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, thống kê số lượng, chất lượng và đánh giá đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở theo quy định.

7. Xây dựng quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác và trách nhiệm của người đứng đầu của các tổ chức thuộc Sở theo quy định của pháp luật để trình UBND thành phố quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền.

8. Quản lý tài chính (kể cả kinh phí uỷ quyền), tài sản của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thành phố.

9. Thực hiện công tác pháp chế của cơ quan.

10. Tổ chức tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ công việc theo Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" tại Sở đã được UBND thành phố phê duyệt.

11. Triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 tại Sở.

12. Thực hiện công tác thi đua – khen thưởng của ngành Nội vụ thành phố và của cơ quan Sở Nội vụ.

13. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan theo quy định; quản lý dấu của cơ quan theo quy định; in ấn, sao lục tài liệu theo yêu cầu của lãnh đạo Sở, các phòng và các tổ chức thuộc cơ quan; thực hiện công tác tạp vụ.

14. Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ; văn hoá công sở;bảo vệ bí mật nhà nước; vì sự tiến bộ phụ nữ… của cơ quan Sở Nội vụ.

15. Hướng dẫn khách đến làm việc thực hiện theo đúng nội quy cơ quan; giám sát, kiểm tra, đôn đốc công chức thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế, quy định của cơ quan; thực hiện các công tác đối nội, đối ngoại; tổ chức bảo vệ, thực hiện công tác quốc phòng của cơ quan.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Ban Tôn giáo

Tham mưu và giúp lãnh đạo Sở:

1. Trình UBND thành phố dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm và các đề án, dự án; chương trình thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở phân cấp cho Ban theo dõi, thực hiện.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

3. Giúp UBND thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn thành phố.

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật và của UBND thành phố.

5. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác tôn giáo.

6. Làm đầu mối liên hệ giữa chính quyền với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố.

7. Tổng hợp, thống kê theo hướng dẫn của UBND thành phố Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ về công tác tôn giáo và các lĩnh vực khác được giao.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Ban Thi đua - Khen thưởng

Tham mưu và giúp lãnh đạo Sở:

1. Trình UBND thành phố dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm và các đề án, dự án; chương trình thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở giao cho Ban theo dõi.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

3. Tham mưu giúp UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, thống nhất quản lý nhà nước công tác thi đua, khen thưởng; cụ thể hoá chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về thi đua, khen thưởng phù hợp với tình hìnhthực tế của thành phố; làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố.

4. Tham mưu giúp Chủ tịch UBND thành phố và Hội đồng Thi đua-Khen thưởng thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng cho từng thời kỳ và từng lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, tổ chức phong trào thi đua; xem xét, thẩm định, đề xuất các hình thức khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật; sơ kết, tổng kết thi đua; phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiệnchính sách khen thưởng của Đảng, nhà nước, việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố; thực hiện việc tổ chức và trao tặng các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật.

5. Xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật; quản lý, cấp phát, thu hồi, cấp đổi hiện vật khen thưởng theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

6. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng.

7. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ phục vụ công tác thi đua, khen thưởng; tổng hợp, thống kê theo hướng dẫn của UBND thành phố, Bộ Nội vụ, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương về công tác thi đua, khen thưởng và các lĩnh vực khác được giao.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 

 


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 1 3 9 6 5 1 1 1
Hôm nay: 7.271
Hôm qua: 11.445
Tuần này: 0
Tháng này: 91.990
Tổng cộng: 13.965.111

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 632/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/5/2021

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đăng nhập/a>