Giới thiệu Tổng quan

Phải biến ước mơ xây dựng và phát triển thành phố thân yêu giàu mạnh thành hành động cách mạng sôi nổi trên toàn thành phố.

Chúng ta quyết tâm xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp với một đội ngũ công chức vững mạnh, trong sạch, năng động, có tác phong nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm, biết dấn thân vì sự nghiệp chung, thực hiện đúng chức năng và quyền lực hành pháp, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả trong khuôn khổ pháp luật và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, hướng vào dân, phục vụ dân, tôn trọng dân, phát huy sức dân và chịu sự giám sát của dân, biết nghĩ trước cái nghĩ của dân, biết lo trước cái lo của dân. Phải tập trung xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng và thực hiện thật tốt chính sách an dân, xây dựng niềm tin vững chắc của dân với Đảng.

Đó chính là quyết tâm sắt đá, là lời hứa thiêng liêng của Đảng bộ và nhân dân Đà Nẵng trước anh linh của biết bao thế hệ đã hy sinh trên mảnh đất này vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đó chính là cam kết đầy trách nhiệm của chúng ta với muôn đời con cháu mai sau. Đó cũng chính là niềm tin và hành động thiết thực nhất của tất cả chúng ta dâng lên ngày lễ trọng thể và đầy ý nghĩa này.

(Trích diễn văn mittinh kỷ niệm 30 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/2005) do đồng chí Nguyễn Bá Thanh - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng trình bày)

1. Quá trình thành lập và phát triển đơn vị:
- Ban Tổ chức chính quyền thành phố Đà Nẵng được thành lập tại Quyết định số 11/QĐ-UB ngày 03/1/1997 của UBND lâm thời thành phố Đà Nẵng. Ngày 10/12/2004, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 159/2003/QĐ-UB về việc đổi tên Ban Tổ chức chính quyền thành phố Đà Nẵng thành Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng. Năm 2008, Sở thực hiện sáp nhập Ban Tôn giáo, Ban Thi đua - Khen thưởng; chuyển chức năng quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ từ Văn phòng UBND thành phố sang Sở Nội vụ thành phố. Năm 2011, theo chủ trương chung, Sở thành lập phòng Công tác thanh niên. Năm 2014, theo Quyết định sô 441/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc chuyển Trung tâm Lưu trữ trực thuộc Văn phòng UBND thành phố sang trực thuộc Sở Nội vụ.

2. Vị trí, chức năng:
- Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã); đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng và công tác thanh niên.
- Sở Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Nội vụ.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn:
- Sở Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 2 Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố giao.

4. Cơ cấu tổ chức và biên chế:


a) Lãnh đạo Sở Nội vụ bao gồm Giám đốc và không quá 03 (ba) Phó Giám đốc.
- Giám đốc là người đứng đầu Sở Nội vụ, chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ; thực hiện các chức trách, nhiệm vụ của Giám đốc Sở quy định tại Điều 7 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Phó Giám đốc Sở Nội vụ là người giúp Giám đốc Sở Nội vụ phụ trách, chỉ đạo một số mặt công tác của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nội vụ và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở Nội vụ.
- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ do Chủ tịch UBND thành phố quyết định theo quy định của Đảng, Nhà nước và phân cấp quản lý cán bộ, công chức hiện hành của thành phố.

b) Cơ cấu tổ chức của Sở gồm:
* Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:
+ Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi Chính phủ (gọi tắt là Phòng Tổ chức, biên chế);
+ Phòng Công chức, viên chức;
+ Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên (gọi tắt là phòng Xây dựng chính quyền và thanh niên);
+ Phòng Cải cách hành chính;
+ Thanh tra Sở;
+ Văn phòng Sở;
* Các cơ quan trực thuộc Sở Nội vụ:
+ Ban Thi đua - Khen thưởng;
+ Ban Tôn giáo;
+ Chi cục Văn thư - Lưu trữ

+ Trung tâm Phát triển Nguồn nhân lực chất lượng cao

c) Biên chế:
- Căn cứ vào khối lượng công việc, tính chất, đặc điểm của công tác quản lý nhà nước và hoạt động sự nghiệp, Giám đốc Sở Nội vụ trình UBND thành phố quyết định biên chế hành chính, số lượng người làm việc của Sở Nội vụ theo kế hoạch hàng năm.
- Việc bố trí công tác đối với công chức, viên chức của Sở Nội vụ phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức, theo phẩm chất, năng lực, sở trường, bảo đảm đúng các quy định của pháp luật.

Nội dung chưa được xuất bản
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

4 1 9 1 4 7 9 7
Hôm nay: 3.413
Hôm qua: 5.644
Tuần này: 24.877
Tháng này: 26.859
Tổng cộng: 41.914.797