2 08/01      
3 09/01 Dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng A. Đồng  
4 10/01

Họp về công tác đào tạo NNLCLC sau đại học

Dự tổng kết công tác năm 2017 của Bệnh viện Đà Nẵng

A. Chiến, P. CCVC

A. Chúc

 
5 11/01 Dự hội nghị đánh giá hiệu quả quản lý, tổ chức, hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường, xã A. Thương  
6 12/01      
7        
CN        

 

Xem thêm