Địa chỉ liên hệ
Người đăng tin: Ngày đăng tin: 10/09/2019 Lượt xem: 7999

Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 10, Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả công dân, tổ chức: 0236 3881888 bấm 412
Điện thoại Văn phòng Sở: 0236 3565115; 0236 3821253.   Fax: 0236 3829900
Email: snv@danang.gov.vn
 

* Đơn vị trực thuộc:

Ban Thi đua - Khen thưởng
Địa chỉ: Tầng 26, Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0236 3834268; 0236 3835086,   Fax: 0236 3834268
Email: tdkt@danang.gov.vn

 

Ban Tôn giáo
Địa chỉ: 70 Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0236 3810607, Fax: 0236 3810607
Email: btg@danang.gov.vn

 

Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
Địa chỉ: Tầng 5, Nhà làm việc các Ban Quản lý dự án và các đơn vị trực thuộc, đường Võ An Ninh, phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0236 3830111, Fax: 0236 3830111
Email: cphud@danang.gov.vn

 

Trung tâm Lưu trữ lịch sử
Địa chỉ: 50 Hồ Sĩ Dương, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0236 3822192
Email: ttltls@danang.gov.vn

 

 
PHÒNG / HỌ VÀ TÊN   CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

IP PHONE

EMAIL (...@danang.gov.vn)

KHỐI VĂN PHÒNG SỞ NỘI VỤ
- LÃNH ĐẠO SỞ
Võ Ngọc Đồng   Giám đốc  Sở 0236 3830191 4159 dongvn
Đặng Chí Thanh   Phó Giám đốc     thanhdc
Lê Phú Nguyện   Phó Giám đốc     nguyenlp
Trần Trung Sơn   Phó Giám đốc 0236 3871188   sontt
- PHÒNG TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Võ Thị Tuyền   Trưởng phòng 0236 3871187   tuyenvt
Trà Hoa Nữ   Phó Trưởng phòng 0236 3871187   nuth
Vũ Thanh Nguyên   Phó Trưởng phòng 0236 3561344   nguyenvt
Nguyễn Đăng Nhật Minh   Chuyên viên 0236 3561344   minhndn
Lê Thị Oanh   Chuyên viên 0236 3871187   oanhlt
Nguyễn Phạm Thùy Trang   Chuyên viên 0236 3871187   trangnpt
Mai Xuân Thiện   Chuyên viên 0236 3561344   thienmx
- PHÒNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Võ Thị Thu Diễm   Trưởng phòng 0236 3822085   diemvtt
Dương Trúc Tiên   Phó Trưởng phòng 0236 3822085   tiendt1
Nguyễn Phạm Minh Hải   Chuyên viên 0236 3822085   hainpm
Trần Thị Huyền Trang   Chuyên viên 0236 3822085   trangtth1
Võ Quốc Tín   Chuyên viên 0236 3822085   tinvq
Nguyễn Thị Hòa   Chuyên viên 0236 3822085   hoant16
- PHÒNG XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN
Mai Kim Anh   Trưởng phòng 0236 3827853   anhmk
Phan Thị Thanh   Phó Trưởng phòng 0236 3827853   thanhpt2
Võ Triều Anh   Phó Trưởng phòng 0236 3827853   anhvt1
Trần Thị Bích Thy   Chuyên viên 0236 3827853   thyttb
Lê Thị Kim Thảo   Chuyên viên 0236 3827853   thaoltk
Nguyễn Thị Kiểu   Chuyên viên 0236 3827853   kieunt1
- PHÒNG QUẢN LÝ VĂN THƯ LƯU TRỮ
Trần Vũ Linh   Trưởng phòng 0236 3868709   linhtv
Nguyễn Thị Dung   Phó Trưởng phòng 0236 3868709   dungnt7
Lê Thanh Hải   Chuyên viên 0236 3868709   hailt2
Nguyễn Thị Dung   Chuyên viên 0236 3868709   dungnt22
- THANH TRA SỞ
Võ Ngọc Phi   Chánh Thanh tra 0236 3562500   phivn
Phạm Thị Thanh Hương   Chuyên viên 0236 3562500   huongptt4
Nguyễn Thị Thu Trang   Chuyên viên 0236 3562500   trangntt11
- VĂN PHÒNG SỞ
Nguyễn Thị Hồng Nhung   Chánh Văn phòng 0236 3565115   nhungnth
Hoàng Công Nghĩa   Phó Chánh Văn phòng 0236 3821253   nghiahc
Lê Đức Thọ   Chuyên viên 0236 3821253   thold3
Ngô Thị Kim Thúy   Chuyên viên 0236 3565115   thuyntk2
Nguyễn Vỹ Phượng   Kế toán 0236 3565115   phuongnv2
Trần Đức Anh   Chuyên viên 0236 3821253   anhtd1
Trần Ngọc Kim Khánh   Chuyên viên 0236 3821253   khanhtnk
Nguyễn Thị Tố Loan   Văn thư 0236 3821253   loanntt3
Nguyễn Việt Bảo   Nhân viên 0236 3821253   baonv3
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ NỘI VỤ
BAN TÔN GIÁO
Nguyễn Cao Cường   Trưởng ban 0236 3872662   cuongnc2
Nguyễn Đình Tuấn   Phó Trưởng ban 0236 3871210   tuannd1
-- Phòng Nghiệp vụ
Quảng Thành Danh   Phó Trưởng phòng 0236 3823997   danhqt
Đinh Đức Hiền   Phó Trưởng phòng 0236 3812997   hiendd
Lâm Quang Mịch   Chuyên viên 0236 3823867   michlq
Trần Văn Thuyết   Chuyên viên 0236 3823997   thuyettv
Ngô Hồng Châu   Chuyên viên 0236 3812867   chaunh
-- Phòng Hành chính - Tổng hợp
Nguyễn Thị Hồng   Trưởng phòng 0236 3810607   hongnt14
Hồ Thị Thúy Vân   Chuyên viên 0236 3812866   vanhtt3
Vũ Thị Minh Thuận   Chuyên viên 0236 3810607   thuanvtm1
Lê Văn Trọng   Nhân viên 0236 3827320   tronglv
Đoàn Tuyển   Nhân viên 0236 3810607    
BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG
Đỗ Thị Nguyệt Minh   Trưởng ban 0236 3849493   minhdtn
Nguyễn Thị Kim Hồng   Phó Trưởng ban     hongntk2
-- Phòng Nghiệp vụ
Trần Thị Kim Oanh   Phó Trưởng phòng 0236 3575578   oanhttk1
Hồ Văn Dũng   Chuyên viên 0236 3575578   dunghv1
Hoàng Tôn Nữ Như Ngọc   Chuyên viên 0236 3835086   ngochtnn
Nguyễn Thị Thế Duyên   Chuyên viên 0236 3834268   duyenntt6
Huỳnh Bá Bách   Chuyên viên 0236 3834268   bachhb
-- Phòng Hành chính - Tổng hợp
Mai Thị Thu Diệu   Phó Trưởng phòng 0236 3575578   dieumtt
Lê Thị Kim Thoa   Chuyên viên 0236 3834268   thoaltk1
Phạm Thị Kim Nhung   Chuyên viên 0236 3834268   nhungptk
Nguyễn Hữu Minh Đức   Chuyên viên 0236 3834268   ducnhm
Trần Văn Hoàng Vũ   Nhân viên 0236 3834268   vttvh
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO
Lương Ngọc Vi Ba   Phó Giám đốc 0236 3829333   balnv
Mai Đăng Hiếu   Chuyên viên 0236 3830111   hieumd
Trần Thị Thanh Hương   Kế toán 0236 3606439   huongttt1
Đặng Thị Nguyệt   Chuyên viên văn thư 0236 3830111   nguyetdt
Đỗ Thị Hạnh Chi   Chuyên viên 0236 3835935   chidth
Nguyễn Thị Thu Hà   Chuyên viên 0236 3565638   hantt10
Trần Thị Hoa   Chuyên viên 0236 3565638   hoatt3
Lê Thanh Huyền   Chuyên viên 0236 3565638   huyenlt1
Nguyễn Thị Hoa   Nhân viên 0236 3830111   hoant7
TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ
Ngô Lan Anh   Phó Giám đốc 0236 3662215   anhnl2
Mai Hải Nam   Phó Giám đốc 0236 3662215   nammh
-- Phòng Nghiệp vụ
Huỳnh Thị Ánh Ngọc   Trưởng phòng 0236 3662235   ngochta
Nguyễn Thị Ngọc Yến   Viên chức 0236 3662235    
Huỳnh Thị Xuân Vinh   Viên chức 0236 3662235    
Nguyễn Thị Kim Sương   Viên chức 0236 3662235    
Đặng Thị Thúy Ngân   Viên chức 0236 3662235    
Dương Thị Minh Tâm   Viên chức 0236 3662235    
Mai Quốc Tài   Viên chức 0236 3662235    
Nguyễn Thị Xuân Kỳ   Viên chức 0236 3662235    
Huỳnh Thị Thu Thảo   Viên chức 0236 3662235    
Hồ Thị Loan   Viên chức 0236 3662235    
Ngô Phùng Quốc Việt   Viên chức 0236 3662235    
Nguyễn Thị Hoàng Anh   Viên chức 0236 3662235    
Đặng Quang Thanh   Viên chức 0236 3662235    
-- Phòng Hành chính - Tổng hợp
Lê Thị Huỳnh   Trưởng phòng 0236 3662327   huynhlt
Nguyễn Thị Thu Hòa   Phó Trưởng phòng 0236 3662327   hoaltt2
Lê Nam   Nhân viên 0236 3662327    
Thái Bá Hậu   Nhân viên 0236 3662327    
Phan Đăng Thiết   Nhân viên 0236 3662235    

 

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 1 1 7 9 3 8 6 5
Hôm nay: 2.148
Hôm qua: 3.300
Tuần này: 2.148
Tháng này: 137.461
Tổng cộng: 11.793.865

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 632/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/5/2021

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đăng nhập/a>