Địa chỉ liên hệ

Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 10, Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả công dân, tổ chức: 02363.881888 bấm 412
Điện thoại Văn phòng Sở: (84.236) 3.565.115; (84.236) 3.821.253,   Fax: (84.236) 3.829.900
Email: snv@danang.gov.vn
Email THÀNH PHỐ: ...@danang.gov.vn

 

* Đơn vị trực thuộc:

Ban Thi đua - Khen thưởng
Địa chỉ: Tầng 26, Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại : (84.236) 3.834.268; (84.236) 3.835.086,   Fax: (84.236) 3.834.268
Email: tdkt@danang.gov.vn

Ban Tôn giáo
Địa chỉ: 70 Quang Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại : (84.236) 3.810.607, Fax: (84.236) 3.810.607
Email: btg@danang.gov.vn

Chi cục Văn thư, lưu trữ
Địa chỉ: Tầng 26, Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại : (84.236) 3.602.613, Fax: (84.236) 3.602.613
Email: ccvtlt@danang.gov.vn

Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Địa chỉ: Tầng 29, Tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại : (84).2363.830.111, Fax: 0236 3830111
Email: cphud@danang.gov.vn

PHÒNG / HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI IP PHONE EMAIL
LÃNH ĐẠO SỞ
Võ Ngọc Đồng Giám đốc  Sở 02363.830191 4159 dongvn
Ngô Khôi Phó Giám đốc, Trưởng ban Ban Tôn  giáo 02363.871210   khoin1
Nguyễn Thương Phó Giám đốc 02363.565892 4103 thuongn
Nguyễn Văn Chiến Phó Giám đốc 02363.871188   chiennv3
PHÒNG TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ VÀ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ
Lê Phú Nguyện Trưởng phòng 02363.871187 4177 nguyenlp
Trà Hoa Nữ Phó Trưởng phòng 02363.871187   nuth
Bùi Thị Thu Linh Chuyên viên 02363.871187   linhbtt
Huỳnh Bảo Trung Chuyên viên 02363.871187   trunghb
Trần Thị Bích Diễm Chuyên viên 02363.871187   diemttb
PHÒNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Võ Văn Việt Trưởng phòng 02363.822085 4168 vietvv
Võ Thị Thu Diễm Phó Trưởng phòng 02363.822085   diemvtt
Mai Kim Anh Phó Trưởng phòng 02363.822085   anhmk
Dương Trúc Tiên Chuyên viên 02363.822085   tiendt1
Trần Thị Huyền Trang Chuyên viên 02363.822085   trangtth1
PHÒNG XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ THANH NIÊN
Trần Trung Sơn Trưởng phòng 02363.827853 4188 sontt
Phan Thị Thanh Phó Trưởng phòng 02363.827853   thanhpt2
Võ Triều Anh Phó Trưởng phòng 02363.827853   anhvt1
Trần Thị Bích Thy Chuyên viên 02363.827853   thyttb
Lê Thị Kim Thảo Chuyên viên 02363.827853   thaoltk
PHÒNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Võ Thị Tuyền Trưởng phòng 02363.561344 4156 tuyenvt
Trần Vũ Linh Phó Trưởng phòng 02363.561344   linhtv
Lê Thị Thu Thủy Chuyên viên 02363.561344   thuyltt2
Vũ Thanh Nguyên Chuyên viên 02363.561344   nguyenvt
Phạm Thị Thanh Hương Chuyên viên 02363.561344   huongptt4
THANH TRA SỞ
Võ Ngọc Phi Chánh Thanh tra 02363.562500   phivn
Nguyễn Quốc Dũ Phó Chánh Thanh tra 02363.562500 4104 dunq
VĂN PHÒNG SỞ
Nguyễn Thị Hồng Nhung Chánh Văn phòng 02363.565115 4101 nhungnth
Hoàng Công Nghĩa Phó Chánh Văn phòng 02363.821253   nghiahc
Lê Đức Thọ Chuyên viên 02363.821253   thold3
Ngô Thị Kim Thúy Chuyên viên 02363.565115   thuyntk2
Nguyễn Vỹ Phượng Chuyên viên 02363.565115   phuongnv2
Nguyễn Thị Tố Loan Cán sự 02363.821253   loanntt3
Trần Đức Anh Chuyên viên 02363.821253   anhtd1
CHI CỤC VĂN THƯ, LƯU TRỮ
Đỗ Thị Nguyệt Minh Chi cục trưởng 02363.602613 4164 minhdtn
Phạm Đức Tuấn Phó Chi cục trưởng 02363.602613   tuanpd
-- Phòng Hành chính - Tổng hợp
Lê Thị Huỳnh Trưởng phòng 02363.602613   huynhlt
Nguyễn Thị Thu Hòa Phó Trưởng phòng 02363.602613   hoantt2
Nguyễn Thị Dung Chuyên viên 02363.602613   dungnt22
-- Phòng Nghiệp vụ
Nguyễn Thị Dung Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 02363.602613   dungnt7
Ngô Lan Anh Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 02363.602613   anhnl2
Lê Thanh Hải Chuyên viên 02363.602613   hailt2
BAN TÔN GIÁO
Nguyễn Cao Cường Phó Trưởng ban 02363.872662   cuongnc2
-- Phòng Nghiệp vụ
Nguyễn Văn Năm Phó Trưởng phòng 02363.812867   namnv7
Nguyễn Đình Tuấn Phó Trưởng phòng 02363.812867   tuannd1
Chế Trần Diệu Ánh Chuyên viên 02363.812867   anhctd
Lâm Quang Mịch Chuyên viên 02363.812867   michlq
Vũ Văn Thước Chuyên viên 02363.812867   thuocvv
-- Phòng Hành chính - Tổng hợp
Nguyễn Thị Hồng Trưởng phòng 02363.810607   hongnt14
Đinh Đức Hiền Phó Trưởng phòng 02363.812866   hiendd
Hồ Thị Thúy Vân Chuyên viên 02363.810607   vanhtt3
Vũ Thị Minh Thuận Chuyên viên 02363.812866   thuanvtm1
-- Phòng Dân tộc - Tín ngưỡng
Quảng Thành Danh Phó Trưởng phòng 02363.823997   danhqt
Trần Văn Thuyết Chuyên viên 02363.812865   thuyettv
         
BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG
Đặng Chí Thanh Trưởng ban 02363.834269   thanhdc
Hồ Quý Đức Phó Trưởng ban 02363.849493   duchq1
Lê Hoàng Phúc Phó Trưởng ban 02363.849309   phuclh
-- Phòng Nghiệp vụ I
Trương Thị Thông Trưởng phòng 02363.835086   thongtt1
Nguyễn Thị Kim Hồng Chuyên viên 02363.835086   hongntk2
Hoàng Tôn Nữ Như Ngọc Chuyên viên 02363.835086   ngochtnn
-- Phòng Nghiệp vụ II
Trịnh Thị Hợi Trưởng phòng 02363.575578   hoitt1
Trần Thị Kim Oanh Chuyên viên 02363.575578   oanhttk1
Nguyễn Thị Kim Oanh Chuyên viên 02363.575578   oanhntk11
-- Phòng Hành chính - Tổng hợp
Trần Danh Nam Trưởng phòng 02363.834268   namtd
Hồ Văn Dũng Chuyên viên 02363.530377   dunghv1
Lê Thị Kim Thoa Chuyên viên 02363.834268   thoaltk1
Phạm Thị Kim Nhung Chuyên viên 02363.834268   nhungptk
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO
Dương Thúy Hằng Giám đốc 02363.829333   hangdt1
Lương Ngọc Vi Ba Phó Giám đốc     balnv
-- Phòng Tổ chức - Hành chính
Nguyễn Văn Dũng Trưởng phòng 02363.917547   dungnv15
Đặng Thị Nguyệt Chuyên viên 02363.830111   nguyetdt
Phạm Thị Ngọc Hằng Kế toán 02363.830111   hangptn
Bùi Thị Quỳnh Giao Chuyên viên 02363.830111   giaobtq
Trần Thị Vĩ Chuyên viên 02363.830111   vitt
-- Phòng Quản lý nhân lực
Nguyễn Phạm Minh Hải Phụ trách phòng 02363.565638   hainpm
Nguyễn Thị Thu Trang Phó Trưởng phòng 02363.565638   trangntt1
Nguyễn Thị Thu Hà Chuyên viên 02363.565638   hantt10
Nguyễn Phạm Thùy Trang Chuyên viên 02363.565638   trangnpt
-- Phòng Phát triển nhân lực
Đỗ Thị Hạnh Chi Trưởng phòng 02363.835935   chidth
Trần Thị Hoa Phó Trưởng phòng 02363.565638   hoatt3
Lê Thị Minh Nguyệt Chuyên viên 02363.565648   nguyetlm1
Từ Văn Vũ Bình Chuyên viên 02363.565648   binhtvv
Nguyễn Hoàng Đan Thy Chuyên viên 02363.565648   thynhd
Nguyễn Hồ Thục Uyên Chuyên viên 02363.565648   uyennht
Dương Hoài Lan Chuyên viên 02363.565648   landh
Trần Thị Thanh Hương Chuyên viên 02363.606439   huongttt1
Tạ Thanh Vương Chuyên viên 02363.829557   vuongtt
TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ
Mai Hải Nam Giám đốc 02363.662215   nammh
Huỳnh Thị Ánh Ngọc Phó Giám đốc 02363.662235   ngochta
Nguyễn Thị Ngọc Yến Chuyên viên 02363.662327   yenntn
Trần Thị Hiếu Chuyên viên 02363.662327   hieutt1
Phạm Thị Phượng Chuyên viên 02363.662327   phuongpt3
Nguyễn Thị Mai Thi Chuyên viên 02363.662327   thintm
Nguyễn Thị Kim Sương Chuyên viên 02363.662235   suongntk
Đặng Thị Thúy Ngân Chuyên viên 02363.662327   ngandtt
Đặng Quang Thanh Chuyên viên 02363.662235   thanhdq1
Dương Thị Minh Tâm Chuyên viên 02363.662235   tamdtm

 

 
         
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 9 5 9 7 6 5 9
Hôm nay: 1.151
Hôm qua: 5.076
Tuần này: 11.252
Tháng này: 84.588
Tổng cộng: 39.597.659