Địa chỉ liên hệ

Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 10, Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả công dân, tổ chức: 02363.881888 bấm 412
Điện thoại Văn phòng Sở: (84.236) 3.565.115; (84.236) 3.821.253,   Fax: (84.236) 3.829.900
Email: snv@danang.gov.vn
Email THÀNH PHỐ: ...@danang.gov.vn

 

* Đơn vị trực thuộc:

Ban Thi đua - Khen thưởng
Địa chỉ: Tầng 26, Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại : (84.236) 3.834.268; (84.236) 3.835.086,   Fax: (84.236) 3.834.268
Email: tdkt@danang.gov.vn

Ban Tôn giáo
Địa chỉ: 70 Quang Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại : (84.236) 3.810.607, Fax: (84.236) 3.810.607
Email: btg@danang.gov.vn

Chi cục Văn thư, lưu trữ
Địa chỉ: Tầng 26, Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại : (84.236) 3.602.613, Fax: (84.236) 3.602.613
Email: ccvtlt@danang.gov.vn

Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Địa chỉ: Tầng 29, Tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại : (84).2363.830.111, Fax: 0236 3830111
Email: cphud@danang.gov.vn

PHÒNG / HỌ VÀ TÊN   CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI IP PHONE

EMAIL (...@danang.gov.vn)

LÃNH ĐẠO SỞ
Võ Ngọc Đồng   Giám đốc  Sở 02363.830191 4159 dongvn
Ngô Khôi   Phó Giám đốc, Trưởng ban Ban Tôn  giáo 02363.871210   khoin1
Nguyễn Thương   Phó Giám đốc 02363.565892 4103 thuongn
Nguyễn Văn Chiến   Phó Giám đốc 02363.871188   chiennv3
PHÒNG TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ VÀ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ
Lê Phú Nguyện   Trưởng phòng 02363.871187 4177 nguyenlp
Trà Hoa Nữ   Phó Trưởng phòng 02363.871187   nuth
Bùi Thị Thu Linh   Chuyên viên 02363.871187   linhbtt
Huỳnh Bảo Trung   Chuyên viên 02363.871187   trunghb
Trần Thị Bích Diễm   Chuyên viên 02363.871187   diemttb
PHÒNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Võ Văn Việt   Trưởng phòng 02363.822085 4168 vietvv
Võ Thị Thu Diễm   Phó Trưởng phòng 02363.822085   diemvtt
Mai Kim Anh   Phó Trưởng phòng 02363.822085   anhmk
Dương Trúc Tiên   Chuyên viên 02363.822085   tiendt1
Trần Thị Huyền Trang   Chuyên viên 02363.822085   trangtth1
PHÒNG XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ THANH NIÊN
Trần Trung Sơn   Trưởng phòng 02363.827853 4188 sontt
Phan Thị Thanh   Phó Trưởng phòng 02363.827853   thanhpt2
Võ Triều Anh   Phó Trưởng phòng 02363.827853   anhvt1
Trần Thị Bích Thy   Chuyên viên 02363.827853   thyttb
Lê Thị Kim Thảo   Chuyên viên 02363.827853   thaoltk
PHÒNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Võ Thị Tuyền   Trưởng phòng 02363.561344 4156 tuyenvt
Trần Vũ Linh   Phó Trưởng phòng 02363.561344   linhtv
Lê Thị Thu Thủy   Chuyên viên 02363.561344   thuyltt2
Vũ Thanh Nguyên   Chuyên viên 02363.561344   nguyenvt
Phạm Thị Thanh Hương   Chuyên viên 02363.561344   huongptt4
THANH TRA SỞ
Võ Ngọc Phi   Chánh Thanh tra 02363.562500   phivn
Nguyễn Quốc Dũ   Phó Chánh Thanh tra 02363.562500 4104 dunq
VĂN PHÒNG SỞ
Nguyễn Thị Hồng Nhung   Chánh Văn phòng 02363.565115 4101 nhungnth
Hoàng Công Nghĩa   Phó Chánh Văn phòng 02363.821253   nghiahc
Lê Đức Thọ   Chuyên viên 02363.821253   thold3
Ngô Thị Kim Thúy   Chuyên viên 02363.565115   thuyntk2
Nguyễn Vỹ Phượng   Chuyên viên 02363.565115   phuongnv2
Nguyễn Thị Tố Loan   Cán sự 02363.821253   loanntt3
Trần Đức Anh   Chuyên viên 02363.821253   anhtd1
Nguyễn Việt Bảo   Lái xe 02363.821253   thietpd
CHI CỤC VĂN THƯ, LƯU TRỮ
Đỗ Thị Nguyệt Minh   Chi cục trưởng 02363.602613 4164 minhdtn
Phạm Đức Tuấn   Phó Chi cục trưởng 02363.602613   tuanpd
-- Phòng Hành chính - Tổng hợp
Lê Thị Huỳnh   Trưởng phòng 02363.602613   huynhlt
Nguyễn Thị Thu Hòa   Phó Trưởng phòng 02363.602613   hoantt2
Nguyễn Thị Dung   Chuyên viên 02363.602613   dungnt22
-- Phòng Nghiệp vụ
Nguyễn Thị Dung   Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 02363.602613   dungnt7
Ngô Lan Anh   Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 02363.602613   anhnl2
Lê Thanh Hải   Chuyên viên 02363.602613   hailt2
BAN TÔN GIÁO
Nguyễn Cao Cường   Phó Trưởng ban 02363.872662   cuongnc2
-- Phòng Nghiệp vụ
Nguyễn Văn Năm   Trưởng phòng 02363.827320   namnv7
Quảng Thành Danh   Phó Trưởng phòng 02363.823997   danhqt
Nguyễn Đình Tuấn   Phó Trưởng phòng 02363.812867   tuannd1
Chế Trần Diệu Ánh   Chuyên viên 02363.827320   anhctd
Lâm Quang Mịch   Chuyên viên 02363.812867   michlq
Trần Văn Thuyết   Chuyên viên 02363.823997   thuyettv
Vũ Văn Thước   Chuyên viên 02363.812867   thuocvv
-- Phòng Hành chính - Tổng hợp
Nguyễn Thị Hồng   Trưởng phòng 02363.810607   hongnt14
Đinh Đức Hiền   Phó Trưởng phòng 02363.812866   hiendd
Hồ Thị Thúy Vân   Chuyên viên 02363.810607   vanhtt3
Vũ Thị Minh Thuận   Chuyên viên 02363.812866   thuanvtm1
Lê Văn Trọng   Lái xe 02363.810607   tronglv
Đoàn Tuyển   Bảo Vệ      
--  
           
           
           
BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG
Đặng Chí Thanh   Trưởng ban 02363.834269   thanhdc
Hồ Quý Đức   Phó Trưởng ban 02363.849493   duchq1
Lê Hoàng Phúc   Phó Trưởng ban 02363.849309   phuclh
-- Phòng Nghiệp vụ I
Trương Thị Thông   Trưởng phòng 02363.835086   thongtt1
Nguyễn Thị Kim Hồng   Chuyên viên 02363.835086   hongntk2
Hoàng Tôn Nữ Như Ngọc   Chuyên viên 02363.835086   ngochtnn
-- Phòng Nghiệp vụ II
Trịnh Thị Hợi   Trưởng phòng 02363.575578   hoitt1
Trần Thị Kim Oanh   Chuyên viên 02363.575578   oanhttk1
Nguyễn Thị Kim Oanh   Chuyên viên 02363.575578   oanhntk11
-- Phòng Hành chính - Tổng hợp
Trần Danh Nam   Trưởng phòng 02363.834268   namtd
Hồ Văn Dũng   Chuyên viên 02363.530377   dunghv1
Lê Thị Kim Thoa   Chuyên viên 02363.834268   thoaltk1
Phạm Thị Kim Nhung   Chuyên viên 02363.834268   nhungptk
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO
Lương Ngọc Vi Ba   Phó Giám đốc 02363.829333   balnv
-- Phòng Tổ chức - Hành chính
Nguyễn Văn Dũng   Trưởng phòng 02363.917547   dungnv15
Đặng Thị Nguyệt   Chuyên viên 02363.830111   nguyetdt
Phạm Thị Ngọc Hằng   Kế toán 02363.830111   hangptn
Bùi Thị Quỳnh Giao   Chuyên viên 02363.830111   giaobtq
Trần Thị Vĩ   Chuyên viên 02363.830111   vitt
Phan Đăng Thiết   Lái xe      
-- Phòng Quản lý nhân lực
Nguyễn Phạm Minh Hải   Phụ trách phòng 02363.565638   hainpm
Nguyễn Thị Thu Trang   Phó Trưởng phòng 02363.565638   trangntt1
Nguyễn Thị Thu Hà   Chuyên viên 02363.565638   hantt10
Nguyễn Phạm Thùy Trang   Chuyên viên 02363.565638   trangnpt
-- Phòng Phát triển nhân lực
Đỗ Thị Hạnh Chi   Trưởng phòng 02363.835935   chidth
Trần Thị Hoa   Phó Trưởng phòng 02363.565638   hoatt3
Lê Thị Minh Nguyệt   Chuyên viên 02363.565648   nguyetlm1
Từ Văn Vũ Bình   Chuyên viên 02363.565648   binhtvv
Nguyễn Hoàng Đan Thy   Chuyên viên 02363.565648   thynhd
Nguyễn Hồ Thục Uyên   Chuyên viên 02363.565648   uyennht
Dương Hoài Lan   Chuyên viên 02363.565648   landh
Trần Thị Thanh Hương   Chuyên viên 02363.606439   huongttt1
Tạ Thanh Vương   Chuyên viên 02363.829557   vuongtt
TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ
Mai Hải Nam   Giám đốc 02363.662215   nammh
Huỳnh Thị Ánh Ngọc   Phó Giám đốc 02363.662235   ngochta
Nguyễn Thị Ngọc Yến   Chuyên viên 02363.662327   yenntn
Trần Thị Hiếu   Chuyên viên 02363.662327   hieutt1
Phạm Thị Phượng   Chuyên viên 02363.662327   phuongpt3
Nguyễn Thị Mai Thi   Chuyên viên 02363.662327   thintm
Nguyễn Thị Kim Sương   Chuyên viên 02363.662235   suongntk
Đặng Thị Thúy Ngân   Chuyên viên 02363.662327   ngandtt
Đặng Quang Thanh   Chuyên viên 02363.662235   thanhdq1
Dương Thị Minh Tâm   Chuyên viên 02363.662235   tamdtm

 

 
         
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

4 0 0 0 0 1 7 8
Hôm nay: 5.389
Hôm qua: 4.862
Tuần này: 18.191
Tháng này: 120.352
Tổng cộng: 40.000.178