STT Số văn bản Tên Đính kèm Lượt tải
1 261/QĐ-UBND Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều động ông Phạm Hữu Hoa - Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đến nhận công tác tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và giới thiệu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố nhiệm kỳ 2014-2019 18
2 260/QĐ-UBND Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc tiếp nhận ông Nguyễn Ngọc Bình - Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố để bố trí tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và giới thiệu bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố nhiệm kỳ 2014-2019. 8
3 259/QĐ-UBND Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc tiếp nhận ông Lê Đức Viên - Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố để bố trí tại Sở Công Thương và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương trong thời hạn 05(năm) năm kể từ ngày công bố Quyết định. 8
4 6203/QĐ-UBND Quyết định số 6203/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều động ông Huỳnh Đức Trường - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố đến nhận công tác tại Sở Ngoại vụ và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ kể từ ngày công bố Quyết định. 9
5 6202/QĐ-UBND Quyết định số 6202/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều động ông Đoàn Ngọc Hùng Anh - Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đến nhận công tác tại Văn phòng UBND thành phố và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND thành phố trong thời hạn 05(năm) năm kể từ ngày công bố Quyết định. 7
6 4849/QĐ-UBND Quyết định số 4849/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hà Nam, Trưởng phòng Quản lý đầu tư, Văn phòng UBND thành phố giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố trong thời hạn 05(năm) năm kể từ ngày công bố Quyết định. 5
7 4772/QĐ-UBND Quyết định số 4772/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc tiếp nhận ông Tô Văn Hùng - nguyên Trưởng Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, để bố trí công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 05(năm) năm kể từ ngày công bố Quyết định. 5
8 4246/QĐ-UBND Quyết định số 4246/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc bổ nhiệm ông Lê Nhớ - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng giữ chức vụ Phó Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng trong thời hạn 05(năm) năm kể từ ngày công bố Quyết định. 5
9 4168/QĐ-UBND Quyết định số 4168/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều động ông Trần Phước Sơn - Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố đến nhận công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời hạn 05(năm) năm kể từ ngày công bố Quyết định. 5
10 3579/QĐ-UBND Quyết định số 3579/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Tuấn, Trưởng phòng Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân, Sở Kế Hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày công bố Quyết định 353