STT Số văn bản Tên Đính kèm Lượt tải
1 3579/QĐ-UBND Quyết định số 3579/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Tuấn, Trưởng phòng Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân, Sở Kế Hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày công bố Quyết định 343
2 3589/QĐ-UBND Quyết định số 3589/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc bổ nhiệm bà Lê Thị Kim Phương, Trưởng phòng Phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế Hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày công bố Quyết định 88
3 3464/QĐ-UBND Quyết định số 3464/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc Tiếp nhận bà Nguyễn Thu Phương - Trưởng Phòng Văn hóa - Văn nghệ - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy để bố trí công tác tại Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày công bố Quyết định 40
4 2823/QĐ-UBND Quyết định số 2823/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thúy Anh - Trưởng phòng Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài thuộc Sở Ngoại vụ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày công bố Quyết định. 124
5 2873/QĐ-UBND Quyết định số 2873/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc bổ nhiệm bà Phan Thị Thúy Linh - Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trong thời hạn 05 (năm) kể từ ngày công bố Quyết định. 139
6 6582/QĐ-UBND Quyết định số 6582/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc Bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Thao - Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ thể dục, thể thao thuộc Sở Văn hóa và Thể thao giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày công bố Quyết định 1317
7 5554/QĐ-UBND Quyết định số 5554/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phượng - Trưởng phòng Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản thuộc Sở Thông tin và Truyền thông giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trong thời hạn 05 (năm) năm, kể từ ngày công bố Quyết định. 767
8 5556/QĐ-UBND Quyết định số 5556/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc Bổ nhiệm ông Lê Sơn Phong - Giám đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin thuộc Sở Thông tin và Truyền thông giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trong thời hạn 05 (năm) năm, kể từ ngày công bố Quyết định. 225
9 5555/QĐ-UBND Quyết định số 5555/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Ân - Trưởng phòng Phòng Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo 2 thuộc Thanh tra thành phố giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra thành phố trong thời hạn 05 (năm) năm, kể từ ngày công bố Quyết định 301
10 5053/QĐ-UBND Quyết định số 5053/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc bổ nhiệm chức vụ ông Hà Vỹ - Trưởng phòng Phòng Quản lý văn hóa thuộc Sở Văn hóa và Thể thao giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày công bố Quyết định. 398