STT Số văn bản Tên Đính kèm Lượt tải
1 2823/QĐ-UBND Quyết định số 2823/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thúy Anh - Trưởng phòng Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài thuộc Sở Ngoại vụ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày công bố Quyết định. 0
2 2873/QĐ-UBND Quyết định số 2873/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc bổ nhiệm bà Phan Thị Thúy Linh - Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trong thời hạn 05 (năm) kể từ ngày công bố Quyết định. 60
3 6582/QĐ-UBND Quyết định số 6582/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc Bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Thao - Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ thể dục, thể thao thuộc Sở Văn hóa và Thể thao giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày công bố Quyết định 1282
4 5554/QĐ-UBND Quyết định số 5554/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phượng - Trưởng phòng Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản thuộc Sở Thông tin và Truyền thông giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trong thời hạn 05 (năm) năm, kể từ ngày công bố Quyết định. 741
5 5556/QĐ-UBND Quyết định số 5556/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc Bổ nhiệm ông Lê Sơn Phong - Giám đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin thuộc Sở Thông tin và Truyền thông giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trong thời hạn 05 (năm) năm, kể từ ngày công bố Quyết định. 213
6 5555/QĐ-UBND Quyết định số 5555/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Ân - Trưởng phòng Phòng Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo 2 thuộc Thanh tra thành phố giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra thành phố trong thời hạn 05 (năm) năm, kể từ ngày công bố Quyết định 260
7 5053/QĐ-UBND Quyết định số 5053/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc bổ nhiệm chức vụ ông Hà Vỹ - Trưởng phòng Phòng Quản lý văn hóa thuộc Sở Văn hóa và Thể thao giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày công bố Quyết định. 372
8 4251/QĐ-UBND Quyết định số 4251/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng 671
9 1819/QĐ-UBND Quyết định số 1819/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc Điều động ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng phòng Phòng Kinh tế 1 thuộc Văn phòng UBND thành phố đến nhận công tác tại Sở Tài chính và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày công bố Quyết định 1506
10 1818/QĐ-UBND Quyết định số 1818/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều động ông Nguyễn Kỳ Anh - Trưởng phòng Phòng Khoa giáo, văn xã thuộc Văn phòng UBND thành phố đến nhận công tác tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày công bố Quyết định. 426