STT Số văn bản Tên Đính kèm Lượt tải
1 2908/QĐ-UBND Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 03/7/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc bổ nhiệm bà Lê Thị Bích Thuận, Phó Giám đốc, phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày công bố Quyết định 65
2 2268/QĐ-UBND Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng An, Quyền Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày công bố Quyết định 26
3 2186/QĐ-UBND Quyết định số 2186/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc bổ nhiệm ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, nguyên Chánh Văn phòng UBND thành phố giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hôi, HĐND và UBND thành phố trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày công bố Quyết định 16
4 2187/QĐ-UBND Quyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc bổ nhiệm ông Hoàng Sơn Trà, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hôi, HĐND và UBND thành phố trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày công bố Quyết định 11
5 2188/QĐ-UBND Quyết định số 2188/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hà Nam, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hôi, HĐND và UBND thành phố trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày công bố Quyết định 6
6 2189/QĐ-UBND Quyết định số 2189/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc bổ nhiệm ông Đoàn Xuân Hiếu, nguyên Chánh Văn phòng HĐND thành phố giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hôi, HĐND và UBND thành phố trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày công bố Quyết định 9
7 2190/QĐ-UBND Quyết định số 2190/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc bổ nhiệm ông Trần Văn Hấn, nguyên Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hôi, HĐND và UBND thành phố trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày công bố Quyết định 5
8 1520/QĐ-UBND Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tiếp nhận ông Trần Kế, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy để bố trí công tác tại Thanh tra thành phố và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra thành phố trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày công bố Quyết định 67
9 1369/QĐ-UBND Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều động ông Đinh Quang Cường, Trưởng Phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND thành phố đến nhận công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời gian 05 (năm) năm kể từ ngày công bố Quyết định 48
10 1336/QĐ-UBND Quyết định số 1336QĐ-UBND ngày 27/3/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc bổ nhiệm bà Huỳnh Liên Phương, Phó Giám đốc, phụ trách Ban Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư giữ chức vụ Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư trong thời gian 05 (năm) năm kể từ ngày công bố Quyết định 31