STT Số văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Đính kèm Lượt tải
1 20/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về Quy định thời hạn gửi và thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm 0
2 15/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 về việc Ban hành Quy định về tổ chức, quản lý đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng 0
3 14/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về Ban hành Quy định về quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 0
4 11/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 08/3/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc bãi bỏ một số Quyết định trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành 0
5 10/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc bãi bỏ Quyết định số 197/2001/QĐ-UB ngày 25/12/2001 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 0
6 22/2017/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 0
7 17/2017/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định về tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 0
8 06/2017/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính và quản lý công chức tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý 0
9 07/2017/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý. 0
10 83/NQ-HĐN HĐND thành phố Đà Nẵng Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về nhiệm vụ năm 2017 0