STT Số văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Đính kèm Lượt tải
1 25/2018/QH14 Quốc hội Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 0
2 06/2018/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư số 06/2018/TT-BNV ngày 31/5/2018 về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội 0
3 79/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định số 79/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 0
4 72/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 0
5 22/2018/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ Về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước 0
6 61/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính Phủ Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 0
7 54/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính Phủ về Hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính 0
8 104/2016/QH13 Quốc hội Luật Tiếp cận thông tin 0
9 36/2018/TT-BTC Bộ tài chính Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài Chính về việc Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 0
10 05/2018/TT-NHNN Chính phủ Thông tư 05/2018/TT-NHNN ngày 12/3/2018 về Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp nhận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã 0