Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc
Người đăng tin: Ngày đăng tin: 22/02/2021 Lượt xem: 4629

I. PHÒNG TỔ CHỨC BIÊN CHẾ VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tham mưu và giúp Giám đốc Sở:

1. Trình UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm và các đề án, dự án; chương trình thuộc phạm vi quản lý nhà nước trên lĩnh vực tổ chức, bộ máy, biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ và công tác cải cách hành chính.

2. Tham mưu tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

3. Về tổ chức bộ máy

a) Trình UBND thành phố quyết định việc phân cấp quản lý tổ chức bộ máy đối với các sở, ngành, đơn vị trực thuộc các sở, ngành theo quy định của UBND thành phố;

b) Trình UBND thành phố đề án thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các sở, ngành, đơn vị trực thuộc các sở, ngành theo quy định của UBND thành phố;

c) Xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố để trình UBND thành phố trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định;

d) Thẩm định về nội dung đối với dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn, các chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở, ngành. Thẩm định đề án thành lập, tổ chức lại, giải thể các chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở, ngành trình UBND thành phố quyết định;

đ) Thẩm định việc thành lập, kiện toàn, sáp nhập, giải thể các tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND thành phố theo quy định của pháp luật;

e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan của thành phố hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện phân loại, xếp hạng, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở, ban, ngành theo quy định của pháp luật;

g) Thẩm định hoặc tham gia thẩm định đề án thành lập, giải thể, xếp hạng các doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu; tham mưu việc bố trí, sử dụng, đánh giá bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND thành phố quản lý theo phân công của Chủ tịch UBND thành phố;

h) Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của các cơ quan thuộc bộ máy của sở, ngành và các đơn vị thuộc sở, ngành theo quy định của pháp luật.

4. Về quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

a) Thẩm định, trình UBND thành phố kế hoạch biên chế công chức hành chính, kế hoạch số lượng người làm việc hàng năm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở, ngành trình Bộ Nội vụ theo quy định;

b) Giúp UBND thành phố chuẩn bị nội dung trình HĐND thành phố quyết định tổng biên chế công chức hành chính trong các cơ quan của HĐND, UBND theo số biên chế công chức được Bộ Nội vụ giao; số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố;

c) Chủ trì tham mưu và giúp UBND thành phố hướng dẫn quản lý, sử dụng biên chế công chức đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và số người làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố theo quy định của pháp luật;

d) Trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định giao chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập sau khi có nghị quyết của HĐND thành phố; trình Giám đốc Sở quyết định phân bổ biên chế hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị theo quy định của UBND thành phố; theo dõi và kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị;

đ) Thẩm định và trình UBND thành phố phê duyệt đề án, danh sách tinh giản biên chế; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và địa phương xây dựng đề án tinh giản biên chế theo quy định của pháp luật;

e) Tổng hợp, thống kê, báo cáo kết quả thực hiện biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

g) Hướng dẫn về xây dựng kế hoạch, quản lý, sử dụng biên chế, số lượng người làm việc theo quy định hiện hành và phân cấp của UBND thành phố.

5. Về công tác tổ chức hội; quỹ xã hội; quỹ từ thiện (sau đây viết tắt là quỹ)

a) Thẩm định, trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, hợp nhất, đổi tên, giải thể, phê duyệt điều lệ của hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn thành phố, quận, huyện theo quy định của pháp luật;

b) Thẩm định, trình Chủ tịch UBND thành phố cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ, cho phép hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên, đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động, cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ, công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động, công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ, cho phép thay đổi hoặc cấp lại giấy phép thành lập, thu hồi giấy phép thành lập, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với quỹ có phạm vi hoạt động trong thành phố và quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong thành phố.

c) Trình UBND thành phố quyết định cho phép hội có phạm vi hoạt động trong cả nước, hội có phạm vi hoạt động liên tỉnh đặt văn phòng đại diện của hội ở địa phương theo quy định của pháp luật;

d) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về hội, quỹ đối với các hội, quỹ hoạt động trong phạm vi thành phố. Xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về hội, quỹ;

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp trình UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định việc hỗ trợ và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với tổ chức hội, quỹ theo quy định của pháp luật.

e) Quản lý và thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động của các hội cấp thành phố được giao biên chế;

g) Thẩm định và trình lãnh đạo Sở cho phép các hội hoạt động trên phạm vi thành phố, quận, huyện, tổ chức đại hội;

h) Căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, trình Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền cho Chủ tịch UBND các quận, huyện quyết định việc thực hiện công tác quản lý đối với hội có phạm vi hoạt động trong phường, xã, quỹ có phạm vi hoạt động trong quận, huyện, phường, xã theo quy định của pháp luật.

6. Về cải cách hành chính

a) Tham mưu UBND và Chủ tịch UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác cải cách hành chính của thành phố theo các nghị quyết, chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ;

b) Trình UBND và Chủ tịch UBND thành phố quyết định phân công các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các nội dung, công việc của cải cách hành chính, bao gồm: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, VC, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính;

c) Trình UBND, Chủ tịch UBND thành phố quyết định các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính;

d) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; UBND quận, huyện và UBND phường xã triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch, đề án cải cách hành chính đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

đ) Giúp UBND thành phố theo dõi, đánh giá, tổng hợp chung kết quả thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc UBND thành phố, của UBND quận, huyện và UBND phường, xã; các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn thành phố xây dựng và thực hiện chế độ báo cáo về công tác cải cách hành chính theo quy định; xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về cải cách hành chính;

7. Giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo các lĩnh vực công tác được giao đối với các tổ chức của các bộ, ngành Trung ương và địa phương khác đặt trụ sở trên địa bàn thành phố. Thẩm định hồ sơ, thủ tục và tham mưu UBND thành phố cho phép các tổ chức thuộc bộ, ngành Trung ương và địa phương khác đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện thuộc lĩnh vực quản lý của sở trên địa bàn thành phố; các tổ chức thuộc UBND thành phố đặt chi nhánh, văn phòng đại diện tại các địa phương trong nước.

8. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng người làm việc, cải cách hành chính và các lĩnh vực khác được giao đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các hội, các quỹ thuộc thành phố.

9. Tổng hợp, thống kê theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về tổ chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các lĩnh vực khác được giao.

10. Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Sở giao.

 

II. PHÒNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Tham mưu và giúp Giám đốc Sở:

1. Trình UBND thành phố dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm và các đề án, dự án; chương trình thuộc phạm vi quản lý nhà nước trên lĩnh vực công chức, viên chức.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước trên lĩnh vực công chức, viên chức.

3. Về cán bộ, công chức, viên chức (sau đây viết tắt là CB, CC, VC)

a) Trình UBND thành phố ban hành các văn bản về tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với đội ngũ CB, CC, VC, cụ thể quyết định việc tiếp nhận, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, nâng bậc lương, bổ nhiệm ngạch, chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, đánh giá, phân loại, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý; kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng và các chế độ, chính sách khác đối với CB, CC, VC thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố theo quy định của Đảng, Nhà nước và phân cấp quản lý cán bộ của UBND thành phố;

b) Tham mưu, giúp UBND thành phố trong việc tuyển dụng CC, VC; thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý; thi nâng ngạch công chức; thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý cán bộ của các sở, ngành và các đơn vị trực thuộc các sở ngành;

c) Quản lý hồ sơ CB,CC,VC của các sở, ngành thuộc diện Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp quản lý theo quy định của pháp luật;

d) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn chức danh CB,CC,VC; về cơ cấu cán bộ, cơ cấu chức danh CC,VC của các sở, ngành và các đơn vị trực thuộc các sở, ngành; đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố quản lý theo quy định của pháp luật;

đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý CB,CC,VC; thực hiện chế độ, chính sách và công tác quản lý hồ sơ đối với CB,CC,VC của các sở, ngành và các đơn vị trực thuộc các sở, ngành theo quy định của pháp luật;

e) Thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo quy định của UBND thành phố và chế độ đãi ngộ đối với CB, CC, VC (nếu có).

 4. Về đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC và CB, CC cấp xã (trong khoản này gọi chung là CB, CC, VC)

a) Trình UBND thành phố ban hành chế độ, chính sách khuyến khích CB, CC, VC học tập để nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ;

b) Phối hợp với các cơ quan có liên quan trình UBND thành phố quyết định việc bố trí, phân bổ kinh phí đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC theo quy định. Phối hợp với Sở Tài chính thực hiện việc trợ cấp đi học cho CB, CC, VC theo quy định;

c) Trình UBND thành phố ban hành quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC thuộc phạm vi quản lý; giúp UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC chức sau khi được phê duyệt;

d) Giúp UBND thành phố hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC; tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC hàng năm gửi Bộ Nội vụ theo quy định.

5. Về thực hiện chế độ, chính sách tiền lương

a) Tổng hợp danh sách, hồ sơ, trình Chủ tịch UBND thành phố có văn bản đề nghị Bộ Nội vụ cho ý kiến thống nhất trước khi ký quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với CB, CC, VC của thành phố xếp lương ở ngạch chuyên viên cao cấp và các ngạch, chức danh tương đương ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định;

b) Quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định việc nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung và các chế độ, chính sách về tiền lương đối với CB, CC, VC, người lao động của các sở, ngành theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND thành phố;

c) Hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc trong việc thực hiện chính sách, chế độ tiền lương, phụ cấp, sinh hoạt phí và tiền thưởng đối với CB, CC, VC, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở, ngành theo quy định;

6. Về vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức (sau đây viết tắt là CC, VC)

a) Trình UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố quản lý xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh CC, VC hoặc đề án điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu chức danh CC, VC theo quy định;

b) Thẩm định và tham mưu UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh CC, VC hoặc đề án điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu chức danh CC, VC khối sở, ngành và các đơn vị trực thuộc sở, ngành theo quy định;

          c) Trình UBND thành phố quyết định phân cấp hoặc ủy quyền thực hiện việc sử dụng, quản lý vị trí việc làm và cơ cấu chức danh CC, VC trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị  trực thuộc Sở, ngành theo quy định của pháp luật.

d) Phối hợp, tham gia với Phòng Xây dựng chính quyền và thanh niên phê duyệt vị trí việc làm tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND quận, huyện theo quy định.

7. Tham mưu trình UBND thành phố ban hành Danh mục các vị trí công tác và thời gian định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với CC, VC tại các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện và hằng năm tổng hợp kết quả chuyển đổi vị trí công tác của CC, VC toàn thành phố báo cáo cho UBND thành phố theo quy định.

8. Theo dõi việc thực hiện văn hoá công vụ tại các cơ quan, đơn vị nhà nước; quy tắc ứng xử của CB, CC, VC làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương và các chủ trương của lãnh đạo thành phố về việc xây dựng đội ngũ CB, CC, VC trong sạch, vững mạnh.

9. Tổng hợp, thống kê theo hướng dẫn của UBND thành phố, Bộ Nội vụ về số lượng, chất lượng, đánh giá đội ngũ CC, VC nhà nước của các sở, ngành; đơn vị trực thuộc sở, ngành theo quy định.

10. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác CC, VC đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ngành;

11. Cấp mã thẻ CB, CC, VC.

12. Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Sở giao.

 

III. PHÒNG XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN (SAU ĐÂY VIẾT TẮT LÀ PHÒNG XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ THANH NIÊN)

Tham mưu và giúp Giám đốc Sở:

1. Trình UBND thành phố dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm và các đề án, dự án; chương trình thuộc phạm vi quản lý nhà nước trên lĩnh vực xây dựng chính quyền và công tác thanh niên.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

3. Về tổ chức bộ máy, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp

a) Tham mưu, giúp UBND thành phố xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện theo quy định để UBND thành phố trình HĐND thành phố quyết định theo thẩm quyền;

b) Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND các quận, huyện theo quy định của pháp luật.

c) Trình UBND thành phố quyết định việc phân cấp quản lý tổ chức bộ máy đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND quận, huyện;

d) Xây dựng kế hoạch biên chế công chức và số lượng người làm việc thuộc UBND các quận, huyện để chuyển Phòng Tổ chức biên chế và cải cách hành chính thẩm định, tổng hợp báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố quyết định tổng số lượng người làm việc ở địa phương và thông qua tổng biên chế công chức của địa phương trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định;

đ) Hướng dẫn, quản lý, sử dụng biên chế và số lượng người làm việc đối với UBND quận, huyện.

4. Về cán bộ, công chức, viên chức

a) Giúp UBND thành phố quản lý nhà nước đối với đội ngũ CB, CC, VC phường, xã;

b) Tham mưu trình UBND thành phố ban hành các văn bản về tuyển dụng, quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với CB, CC phường, xã theo quy định của pháp luật;

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng và việc thực hiện chính sách, chế độ đối với CB, CC, VC khối quận, huyện; CB, CC phường, xã;

d) Trình Chủ tịch UBND thành phố hoặc Giám đốc sở quyết định việc tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ, chính sách khác đối với CB, CC, VC khối quận, huyện;

đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn chức danh và cơ cấu; tuyển dụng, quản lý và sử dụng CB, CC, VC thuộc UBND quận, huyện; CB, CC phường, xã theo quy định.  

5. Về tổ chức chính quyền.

a) Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của bộ máy UBD các quận, huyện, phường, xã theo quy định;

b) Phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp hướng dẫn UBND quận, huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận, huyện.

c) Tham mưu, giúp UBND thành phố trong việc tổ chức và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp;

d) Tham mưu, giúp UBND thành phố trình HĐND thành phố bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên khác của UBND thành phố;

đ) Tham mưu, giúp UBND thành phố trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu cử, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với các chức danh bầu cử theo quy định của pháp luật;

e) Thẩm định, trình Chủ tịch UBND thành phố phê chuẩn kết quả bầu cử, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với thành viên UBND quận, huyện theo quy định của pháp luật;

g) Tham mưu, trình Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thành viên UBND quận, huyện nơi thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND theo quy định;

h) Tham mưu, giúp UBND thành phố thống kê, tổng hợp, báo cáo số lượng, chất lượng đại biểu HĐND, thành viên UBND các cấp theo quy định;

i) Hướng dẫn, thống kê, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với  những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố;

k) Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của thôn, tổ dân phố; Tham mưu UBND thành phố thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ dân phố, thôn thuộc UBND thành phố theo quy định.

l) Tham mưu, giúp UBND thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra UBND quận, huyện, UBND phường, xã trong việc xây dựng, thực hiện các văn bản, đề án liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới theo phân công của UBND thành phố và theo quy định của pháp luật;

m) Chủ trì tham mưu và giúp UBND thành phố hướng dẫn quản lý, sử dụng biên chế công chức đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện theo quy định của pháp luật;

6. Về vị trí việc làm

a) Giúp UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố, thẩm định đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh CC,VC hoặc đề án điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu chức danh CC, VC thuộc UBND quận, huyện theo quy định;

b) Giúp UBND thành phố tổng hợp danh mục vị trí việc làm, xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức hoặc đề án điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu chức danh CC, VC của UBND quận, huyện và các đơn vị trực thuộc UBND quận, huyện để UBND thành phố gửi Bộ Nội vụ phê duyệt theo quy định;

c) Trình UBND thành phố quyết định phân cấp hoặc ủy quyền thực hiện việc sử dụng, quản lý vị trí việc làm và cơ cấu chức danh CC, VC trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc UBND quận, huyện quản lý theo quy định của pháp luật.

7. Phối hợp với Phòng Công chức, viên chức hướng dẫn thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác; tổng hợp kết quả chuyển đổi vị trí công tác CC, VC của UBND quận, huyện.

8. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả việc thực hiện các nội dung có liên quan về sự tiến bộ phụ nữ do thành phố giao cho Sở Nội vụ triển khai thực hiện. Hướng dẫn, triển khai, báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 19/2003/NĐ-CP của Chính phủ ban hành Quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước.

9. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác CC, VC đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận, huyện.

10. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý CB, CC phường, xã, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường, xã; việc thực hiện chế độ, chính sách và công tác quản lý hồ sơ đối với CB, CC phường, xã theo quy định của pháp luật.

11. Về CB, CC phường, xã và những người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã.

Trình UBND thành phố ban hành các văn bản về tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với đội ngũ CB, CC phường, xã theo quy định của pháp luật; tham mưu, giúp UBND thành phố trong việc ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản về quản lý và sử dụng những người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã theo quy định của pháp luật;

12. Về công tác địa giới hành chính và phân loại đơn vị hành chính

a) Tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện công tác quản lý địa giới hành chính trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện các đề án, văn bản liên quan đến công tác địa giới đơn vị hành chính, đổi tên đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính trong địa bàn thành phố sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Giúp UBND thành phố quản lý hồ sơ, bản đồ địa giới, mốc, địa giới hành chính của thành phố theo quy định của pháp luật.

d) Thẩm định, trình UBND và Chủ tịch UBND thành phố các đề án, văn bản liên quan đến việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, đổi tên đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính trong địa bàn thành phố để UBND thành phố trình cấp có thẩm quyền quyết định, hoặc để Chủ tịch UBND thành phố quyết định theo quy định của pháp luật

13. Về công tác thanh niên

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan thành phố trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên, trong việc thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên theo quy định; giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về thanh niên và công tác thanh niên;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên; việc thực hiện chính sách, chế độ trong tổ chức và quản lý thanh niên, công tác thanh niên của thành phố; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác thanh niên đối với các sở, cơ quan ban ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố, UBND quận, huyện, phường, xã;

c) Thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của các cơ quan có thẩm quyền.

14. Tham mưu, giúp UBND thành phố trong việc hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, ở doanh nghiệp trong địa bàn thành phố và việc thực hiện công tác dân vận của chính quyền theo quy định của pháp luật.

15. Tổng hợp, thống kê theo hướng dẫn của UBND thành phố, Bộ Nội vụ về số lượng các đơn vị hành chính quận, huyện, phường, xã, thôn, tổ dân phố.

16. Chủ trì và phối hợp với các phòng, ban phục vụ công tác lễ tang đối với cán bộ thuộc diện thành phố quản lý.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 

IV. PHÒNG QUẢN LÝ VĂN THƯ - LƯU TRỮ

Tham mưu và giúp Giám đốc Sở:

1. Trình UBND thành phố dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm và các đề án, dự án; chương trình thuộc phạm vi quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn thư, lưu trữ.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

3. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố ban hành và hướng dẫn thực hiện các chế độ, quy định về công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật.

4. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố về công tác quản lý lưu trữ thông tin số trong các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

5 Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Danh mục tài liệu hết giá trị của Lưu trữ lịch sử của thành phố, quyết định hủy tài liệu hết giá trị tại Lưu trữ lịch sử của thành phố theo quy định của pháp luật;

6. Thẩm định Danh mục tài liệu hết giá trị cần hủy tại Lưu trữ cơ quan đối với cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử của thành phố; quyết định việc hủy tài liệu có thông tin trùng lặp tại Lưu trữ lịch sử của thành phố theo quy định của pháp luật;

7. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào công tác văn thư, lưu trữ;

8. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ đối với đội ngũ công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ;

9. Kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định về công tác văn thư, lưu trữ: giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về văn thư, lưu trữ;

10. Thực hiện công tác báo cáo, thống kê về văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật;

11. Cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề lưu trữ cho cá nhân có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật;

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 

V. THANH TRA SỞ

Tham mưu và giúp Giám đốc Sở:

Thanh tra Sở Nội vụ có nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Luật Thanh tra, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành nội vụ, Thanh tra Sở Nội vụ chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở Nội vụ; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra thành phố; nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Bộ Nội vụ và Thanh tra Bộ Nội vụ.

1. Trình UBND thành phố dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm và các đề án, dự án; chương trình thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở giao cho Thanh tra sở theo dõi.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

3. Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra trong việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ; việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực liên quan đến công tác nội vụ theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND thành phố; thực hiện các quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật, hoặc tham mưu cho cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực công tác được giao theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức để Giám đốc Sở Nội vụ tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

5. Tổng hợp, thống kê theo hướng dẫn của UBND thành phố, Bộ Nội vụ về công tác thanh tra và các lĩnh vực khác được giao.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 

VI. VĂN PHÒNG

Tham mưu và giúp Giám đốc Sở:

1. Trình UBND thành phố dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm và các đề án, dự án; chương trình thuộc phạm vi quản lý của Sở giao cho Văn phòng theo dõi.

2. Trình UBND thành phố ban hành văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi được giao.

4. Thực hiện công tác hợp tác quốc tế về nội vụ và các lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND thành phố.

5. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo UBND thành phố, Bộ Nội vụ và các ngành có liên quan về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định. Chuẩn bị các chương trình, kế hoạch, nội dung công tác chung hàng tuần, tháng, quý, sáu tháng, năm của Sở.

6. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, quản lý công nghệ thông tin, lưu trữ và bảo mật thông tin, cung cấp thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý của lãnh đạo Sở và nhu cầu chuyên môn, nghiệp vụ.

7. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ; quản lý hồ sơ, quyết định việc tuyển dụng, tiếp nhận, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý, điều động, biệt phái, nâng bậc lương, bổ nhiệm ngạch, chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng,  và các chế độ, chính sách khác đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ theo quy định và theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND thành phố.

8. Xây dựng quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác và trách nhiệm của người đứng đầu của các tổ chức thuộc Sở theo quy định của pháp luật để trình UBND thành phố quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền.

9. Quản lý tài chính (kể cả kinh phí ủy quyền), tài sản của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thành phố.

10. Thực hiện công tác pháp chế của cơ quan.

11. Chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức các hoạt động dịch vụ công trong các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ. Tổ chức tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ công việc theo Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở đã được UBND thành phố phê duyệt.

12. Triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Sở.

13. Thực hiện công tác thi đua - khen thưởng của ngành Nội vụ thành phố và của cơ quan Sở Nội vụ.

14. Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, khai thác, sử dụng các phần mềm để phục vụ sự lãnh đạo, quản lý của Sở Nội vụ. Quản lý vận hành trang thông tin điện tử của Sở.

15. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan theo quy định; quản lý dấu của cơ quan theo quy định; in ấn, sao lục tài liệu theo yêu cầu của lãnh đạo Sở, các phòng và các tổ chức thuộc cơ quan; thực hiện công tác tạp vụ.

16. Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ; văn hoá công sở; bảo vệ bí mật nhà nước; vì sự tiến bộ phụ nữ… của cơ quan Sở Nội vụ.

17. Hướng dẫn khách đến làm việc thực hiện theo đúng nội quy cơ quan; giám sát, kiểm tra, đôn đốc công chức thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế, quy định của cơ quan; thực hiện các công tác đối nội, đối ngoại; thực hiện công tác quốc phòng của cơ quan.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 

VII. CÁC CƠ QUAN TRỰC THUỘC SỞ

1. BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

a) Ban Thi đua - Khen thưởng là tổ chức tương đương chi cục, trực thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng;

b) Ban Thi đua - Khen thưởng là cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp tỉnh, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nội vụ, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ.

 

2. BAN TÔN GIÁO

a) Ban Tôn giáo là tổ chức tương đương chi cục, trực thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo;

b) Ban Tôn giáo chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nội vụ, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ; trong những trường hợp cần thiết, Trưởng ban Ban Tôn giáo được báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời báo cáo với Giám đốc Sở Nội vụ.

 

3. TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO

Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tổ chức thực hiện công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và triển khai chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao theo quy định của pháp luật, gồm các nhiệm vụ:

1. Tham mưu tổ chức thực hiện công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo các chương trình, đề án đã được UBND thành phố phê duyệt.

2. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất cấp có thẩm quyền các nội dung về: dự báo, quy hoạch, xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao.

3. Tuyển chọn đối tượng đào tạo theo Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trên cơ sở kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Quản lý học viên tham gia Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao bao gồm các nội dung: chương trình đào tạo, nơi đào tạo; tiến hành các thủ tục nhập học, ký kết và thanh lý hợp đồng học viên, tham mưu xử lý các vấn đề liên quan đến hợp đồng và tranh chấp hợp đồng theo quy định; quản lý, đánh giá quá trình học tập, thẩm định kết quả học tập; quản lý kinh phí đào tạo đã cấp phát và lập thủ tục quyết toán kinh phí đào tạo theo quy định; bàn giao hồ sơ của học viên Đề án đã hoàn thành chương trình đào tạo về cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức để tham mưu bố trí công tác theo quy định.

5. Tổ chức các khóa bồi dưỡng ngắn hạn chất lượng cao trong và người nước; tổ chức bồi dưỡng ngoại ngữ cho các ứng viên là đối tượng dự nguồn tham gia đào tạo theo Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

6. Triển khai công tác thu hút nhân lực chất lượng cao trên cơ sở kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo phân công của Giám đốc Sở Nội vụ.

7. Thực hiện công tác đối ngoại, hợp tác trong và ngoài nước về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tìm kiếm, khai thác học bổng, các nguồn tài trợ của cá nhân, đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

8. Thực hiện dịch vụ tư vấn du học, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu; tổ chức và liên kết tổ chức các hoạt động hội nghị, hội thảo về giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực trong và ngoài nước.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nội vụ giao.

 

4. TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ

Tham mưu giúp Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

a) Trình cấp có thẩm quyền ban hành Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu và phê duyệt Danh mục tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của thành phố;

b) Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu chuẩn bị tài liệu nộp lưu;

c) Thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị, thống kê, tu bổ phục chế, bảo hiểm, bảo quản, giải mật tài liệu lưu trữ lịch sử và tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật;

d) Tuyên truyền, giới thiệu, trưng bày và triển lãm tài liệu lưu trữ; công bố tài liệu lưu trữ;

đ) Thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật.

e) Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào công tác lưu trữ.

g) Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

h) Quản lý về tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, tài chính, tài sản được giao và thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.


Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 1 1 8 2 0 4 4 9
Hôm nay: 418
Hôm qua: 3.382
Tuần này: 418
Tháng này: 15.707
Tổng cộng: 11.820.449

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 632/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/5/2021

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đăng nhập/a>