Địa chỉ liên hệ
Người đăng tin: Ngày đăng tin: 10/09/2019 Lượt xem: 6092

Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 10, Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả công dân, tổ chức: 02363.881888 bấm 412
Điện thoại Văn phòng Sở: (84.236) 3.565.115; (84.236) 3.821.253,   Fax: (84.236) 3.829.900
Email: snv@danang.gov.vn
Email THÀNH PHỐ: ...@danang.gov.vn

 

* Đơn vị trực thuộc:

Ban Thi đua - Khen thưởng
Địa chỉ: Tầng 26, Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại : (84.236) 3.834.268; (84.236) 3.835.086,   Fax: (84.236) 3.834.268
Email: tdkt@danang.gov.vn

 

Ban Tôn giáo
Địa chỉ: 70 Quang Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại : (84.236) 3.810.607, Fax: (84.236) 3.810.607
Email: btg@danang.gov.vn

 

Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
Địa chỉ: Tầng 5, Nhà làm việc các Ban Quản lý dự án và các đơn vị trực thuộc, đường Võ An Ninh, phường Hoài Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại : (84).2363.830.111, Fax: 0236 3830111
Email: cphud@danang.gov.vn

 

Trung tâm Lưu trữ lịch sử
Địa chỉ: 50 Hồ Sĩ Dương, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại : (84).2363.822.192
Email: ttltls@danang.gov.vn

 

 
PHÒNG / HỌ VÀ TÊN   CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI IP PHONE

EMAIL (...@danang.gov.vn)

LÃNH ĐẠO SỞ
Võ Ngọc Đồng   Giám đốc  Sở 02363.830191 4159 dongvn
Đặng Chí Thanh   Phó Giám đốc     thanhdc
Lê Phú Nguyện   Phó Giám đốc     nguyenlp
Trần Trung Sơn   Phó Giám đốc 02363.871188   sontt
PHÒNG TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Võ Thị Tuyền   Trưởng phòng 02363.871187   tuyenvt
Trà Hoa Nữ   Phó Trưởng phòng 02363.871187   nuth
Vũ Thanh Nguyên   Phó Trưởng phòng 02363.561344   nguyenvt
Trần Thị Bích Diễm   Chuyên viên 02363.871187   diemttb
Dương Hoài Lan   Chuyên viên 02363.561344   landh
PHÒNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Võ Thị Thu Diễm   Trưởng phòng 02363.822085   diemvtt
Dương Trúc Tiên   Phó Trưởng phòng 02363.822085   tiendt1
Nguyễn Phạm Minh Hải   Chuyên viên 02363.822085   hainpm
Trần Thị Huyền Trang   Chuyên viên 02363.822085   trangtth1
Võ Quốc Tín   Chuyên viên 02363.822085   tinvq
PHÒNG XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN
Mai Kim Anh   Trưởng phòng 02363.827853   anhmk
Phan Thị Thanh   Phó Trưởng phòng 02363.827853   thanhpt2
Võ Triều Anh   Phó Trưởng phòng 02363.827853   anhvt1
Trần Thị Bích Thy   Chuyên viên 02363.827853   thyttb
Lê Thị Kim Thảo   Chuyên viên 02363.827853   thaoltk
Nguyễn Thị Kiểu   Chuyên viên 02363.827853   kieunt1
PHÒNG QUẢN LÝ VĂN THƯ LƯU TRỮ
Trần Vũ Linh   Trưởng phòng 02363.868709   linhtv
Nguyễn Thị Dung   Phó Trưởng phòng 02363.868709   dungnt7
Lê Thanh Hải   Chuyên viên 02363.868709   hailt2
Nguyễn Thị Dung   Chuyên viên 02363.868709   dungnt22
THANH TRA SỞ
Võ Ngọc Phi   Chánh Thanh tra 02363.562500   phivn
Phạm Thị Thanh Hương   Chuyên viên 02363.562500   huongptt4
VĂN PHÒNG SỞ
Nguyễn Thị Hồng Nhung   Chánh Văn phòng 02363.565115 4101 nhungnth
Hoàng Công Nghĩa   Phó Chánh Văn phòng 02363.821253   nghiahc
Lê Đức Thọ   Chuyên viên 02363.821253   thold3
Ngô Thị Kim Thúy   Chuyên viên 02363.565115   thuyntk2
Nguyễn Vỹ Phượng   Kế toán 02363.565115   phuongnv2
Nguyễn Thị Tố Loan   Văn thư 02363.821253   loanntt3
Trần Đức Anh   Chuyên viên 02363.821253   anhtd1
Lê Thị Oanh   Chuyên viên 02363.821253   oanhlt
Nguyễn Việt Bảo   Nhân viên 02363.821253   baonv3
BAN TÔN GIÁO
Nguyễn Cao Cường   Trưởng ban 02363.872662   cuongnc2
Nguyễn Đình Tuấn   Phó Trưởng ban     tuannd1
-- Phòng Nghiệp vụ
Quảng Thành Danh   Phó Trưởng phòng 02363.823997   danhqt
Đinh Đức Hiền   Phó Trưởng phòng 02363.823997   hiendd
Chế Trần Diệu Ánh   Chuyên viên 02363.827320   anhctd
Lâm Quang Mịch   Chuyên viên 02363.812867   michlq
Trần Văn Thuyết   Chuyên viên 02363.823997   thuyettv
Ngô Hồng Châu   Chuyên viên 02363.812867   chaunh
-- Phòng Hành chính - Tổng hợp
Nguyễn Thị Hồng   Trưởng phòng 02363.810607   hongnt14
Vũ Văn Thước   Chuyên viên 02363.812866   thuocvv
Hồ Thị Thúy Vân   Chuyên viên 02363.810607   vanhtt3
Vũ Thị Minh Thuận   Chuyên viên 02363.812866   thuanvtm1
Lê Văn Trọng   Nhân viên 02363.810607   tronglv
Đoàn Tuyển   Nhân viên      
BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG
Đỗ Thị Nguyệt Minh   Trưởng ban 02363.849493   minhdtn
Lê Hoàng Phúc   Phó Trưởng ban 02363.849309   phuclh
-- Phòng Nghiệp vụ
Trần Thị Kim Oanh   Phó Trưởng phòng 02363.575578   oanhttk1
Hồ Văn Dũng   Chuyên viên 02363.575578   dunghv1
Hoàng Tôn Nữ Như Ngọc   Chuyên viên 02363.835086   ngochtnn
Huỳnh Đức Sa   Chuyên viên 02363.575578   sahd
Nguyễn Hữu Minh Đức   Chuyên viên 02363.834268   ducnhm
-- Phòng Hành chính - Tổng hợp
Nguyễn Thị Kim Hồng   Trưởng phòng 02363.834268   hongntk2
Mai Thị Thu Diệu   Phó Trưởng phòng 02363.575578   dieumtt
Lê Thị Kim Thoa   Chuyên viên 02363.834268   thoaltk1
Phạm Thị Kim Nhung   Chuyên viên 02363.834268   nhungptk
Trần Văn Hoàng Vũ   Nhân viên 02363.834268   vttvh
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO
Lương Ngọc Vi Ba   Phó Giám đốc 02363.829333   balnv
-- Phòng Tổ chức - Hành chính
Nguyễn Thị Thu Trang   Phó Trưởng phòng 02363.917547   dungnv15
Mai Đăng Hiếu   Chuyên viên 02363.830111   hieumd
Trần Thị Thanh Hương   Chuyên viên 02363.606439   huongttt1
Đặng Thị Nguyệt   Chuyên viên 02363.830111   nguyetdt
Nguyễn Thị Hoa   Nhân viên 02363.830111    
-- Phòng Nghiệp vụ
Đỗ Thị Hạnh Chi   Trưởng phòng 02363.835935   chidth
Trần Thị Hoa   Phó Trưởng phòng 02363.565638   hoatt3
Nguyễn Thị Thu Hà   Chuyên viên 02363.565638   hantt10
Nguyễn Phạm Thùy Trang   Chuyên viên 02363.565638   trangnpt
Lê Thanh Huyền   Chuyên viên 02363.565638   trangnpt
TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ
Ngô Lan Anh   Phó Giám đốc 02363.662215   anhnl2
Mai Hải Nam   Phó Giám đốc 02363.662215   nammh
-- Phòng Nghiệp vụ
Huỳnh Thị Ánh Ngọc   Trưởng phòng 02363.662235   ngochta
Nguyễn Thị Ngọc Yến   Viên chức 02363.662235    
Huỳnh Thị Xuân Vinh   Viên chức 02363.662235    
Nguyễn Thị Kim Sương   Viên chức 02363.662235    
Đặng Thị Thúy Ngân   Viên chức 02363.662235    
Dương Thị Minh Tâm   Viên chức 02363.662235    
Mai Quốc Tài   Viên chức 02363.662235    
Nguyễn Thị Xuân Kỳ   Viên chức 02363.662235    
Huỳnh Thị Thu Thảo   Viên chức 02363.662235    
Hồ Thị Loan   Viên chức 02363.662235    
Ngô Phùng Quốc Việt   Viên chức 02363.662235    
Nguyễn Thị Hoàng Anh   Viên chức 02363.662235    
-- Phòng Hành chính - Tổng hợp
Lê Thị Huỳnh   Trưởng phòng 02363.662327   huynhlt
Nguyễn Thị Thu Hòa   Phó Trưởng phòng 02363.662327   hoaltt2
Nguyễn Thị Mai Thi   Viên chức 02363.662327   thintm
Lê Nam   Nhân viên 02363.662327    
Thái Bá Hậu   Nhân viên 02363.662327    
Phan Đăng Thiết   Nhân viên 02363.662235    

 

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 9 5 0 5 7 1 0
Hôm nay: 3.263
Hôm qua: 18.860
Tuần này: 25.905
Tháng này: 591.100
Tổng cộng: 9.505.710

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 632/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/5/2021

Đăng nhập/a>