Phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Ngày đăng tin: 03/07/2018 Lượt xem: 2313

THÔNG BÁO

Phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng

 

   Căn cứ Quyết định số 33/2023/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng;

   Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng thông báo về việc phân công trách nhiệm phụ trách lĩnh vực công tác chuyên môn, tham gia các Hội đồng và Ban chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng như sau:

1. Ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc

a) Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND thành phố, trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ và toàn bộ hoạt động của Sở Nội vụ.

b) Chịu trách nhiệm trình UBND và Chủ tịch UBND thành phố dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 (năm) năm, hàng năm; các đề án, dự án và chương trình thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nội vụ trên địa bàn thành phố.

c) Tham mưu UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố, công tác tổ chức, bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, quản lý sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; cán bộ, công chức, viên chức; vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức; cải cách chế độ công vụ, công chức; chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối chính quyền của thành phố theo quy định pháp luật và phân cấp, ủy quyền của UBND thành phố;

d) Tham mưu UBND thành phố quản lý nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng; công tác tôn giáo, dân tộc.

đ) Theo dõi, quản lý cán bộ doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố quản lý.

e) Phụ trách công tác tổ chức, bộ máy, công chức, viên chức Sở Nội vụ.

g) Chủ tài khoản Sở Nội vụ.

h) Phụ trách, chỉ đạo Phòng Công chức, viên chức; Ban Thi đua - Khen thưởng và Ban Tôn giáo.

i) Tham gia các Hội đồng và Ban chỉ đạo

- Ban Chỉ đạo Biển Đông, Hải đảo;

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố;

- Ban Chỉ đạo tổ chức lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.

- Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, thành phố thông minh và chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng;

- Ban vì sự tiến bộ phụ nữ;

- Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19

- Ban Chỉ đạo triển khai Đề án “Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức thành phố”;

- Ban Chủ nhiệm Chương trình Khoa học và Công nghệ thành phố;

- Ban Chỉ đạo T98.

 

2. Ông Đặng Chí Thanh, Phó Giám đốc giúp Giám đốc Sở:

a) Phụ trách, chỉ đạo công tác về chế độ, chính sách tiền lương đối với công chức, viên chức khối sở, ngành; Công tác quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ; công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng chống tham nhũng liên quan đến công tác nội vụ; Công tác thông tin, tổng hợp, điều phối hoạt động của Sở Nội vụ theo chương trình, kế hoạch công tác, công tác nội bộ cơ quan Sở Nội vụ gồm: pháp chế, cải cách hành chính, công nghệ thông tin, cải cách chế độ công vụ, công chức; bình đẳng giới, văn thư, lưu trữ; thi đua khen thưởng; quản lý tài sản và hành chính quản trị, chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động của Sở Nội vụ..

b) Chủ tài khoản uỷ quyền.

c) Phụ trách, chỉ đạo Văn phòng Sở; Thanh tra Sở;  Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ và Trung tâm Lưu trữ lịch sử; Là đại diện lãnh đạo (QMR) của hệ thống quản lý chất lượng ISO.

d) Tham gia các Hội đồng và Ban chỉ đạo

- Ban Chỉ đạo công tác phòng không nhân dân thành phố Đà Nẵng;

- Ban Nội dung diễn tập khu vực phòng thủ;

- Ban Chỉ đạo Bảo vệ bí mật nhà nước;

- Ban Tuyển sinh quân sự thành phố;

- Hội đồng Khoa học và Công nghệ thành phố.

- Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố;

- Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh thành phố;

- Hội đồng Xét duyệt bố trí thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên đia bàn thành phố Đà Nẵng;

 

3. Ông Lê Phú Nguyện, Phó Giám đốc, giúp Giám đốc Sở:

a) Phụ trách, chỉ đạo về tổ tổ chức bộ máy, biên chế; công tác tổ chức hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, Ban chỉ đạo, Hội đồng; công tác thu hút nguồn nhân lực, đào tạo theo Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (sau đây viết tắt là Đề án 922); công tác công tác đào tạo, bồi dưỡng.

b) Phụ trách, chỉ đạo Phòng Tổ chức biên chế và cải cách hành chính; Trung tâm Phát triển Nguồn nhân lực chất lượng cao.

c) Tham gia các Hội đồng và Ban chỉ đạo

- Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự;

- Hội đồng xử lý các khoản tồn đọng ngân sách thành phố liên quan đến vụ án từ nhiều năm trước;

- Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy đinh cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

- Ban Chỉ đạo cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập;

- Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển thống kê;

- Ban Chỉ đạo thực hiện mô hình cơ sở phòng và trị rối nhiễu Tâm Trí hỗ trợ người bệnh tâm thần dựa vào cộng đồng;

- Hội Từ thiện;

- Hội đồng quản lý Bệnh viện Ung bướu;

- Hội đồng Xét tuyển bác sĩ, bác sĩ nội trú theo Đề án 922;

- Ban Chỉ đạo triển khai chế độ chính sách đối với các đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế;

- Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương và thành phố về chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn thành phố;

- Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển thành phố Đà Nẵng;

- Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố thành phố Đà Nẵng;

- Ban Chỉ đạo Nhân quyền.

 

4. Ông Trần Trung Sơn, Phó Giám đốc, giúp Giám đốc Sở:

a) Phụ trách, chỉ đạo về tổ chức chính quyền, công tác địa giới hành chính và phân loại đơn vị hành chính, công tác thanh niên; cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách phường, xã.

 b) Phụ trách, chỉ đạo công tác cải cách hành chính, chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn; quy chế dân chủ ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, ở doanh nghiệp trong địa bàn thành phố và việc thực hiện công tác dân vận của chính quyền.

c) Giúp Giám đốc Sở trong công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc khối quận, huyện, phường, xã; giám sát công tác tuyển dụng viên chức trên địa bàn thành phố; thực hiện hợp tác quốc tế về công tác nội vụ và các lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp ủy quyền của UBND thành phố.

d) Phụ trách, chỉ đạo Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên;  Phụ trách, chỉ đạo công tác cải cách hành chính.

đ) Tham gia các Hội đồng và Ban chỉ đạo

- Hội đồng Công tác thanh niên thành phố;

- Tổ giúp việc thực hiện Nghị quyết 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

- Ban Chỉ đạo Dự án 513;

- Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố;

- Ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu;

- Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới;

- Ban Chỉ đạo Quản lý tổng hợp tài nguyên biển đảo;

- Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng thành phố Đà Nẵng - thành phố Môi trường;

- Hội đồng Đánh giá, xếp hạng chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT thành phố;

- Hội đồng kiểm tra sát hạch xét chuyển CBCC phường, xã thành công chức từ cấp quận, huyện trở lên;

- Hội đồng Tuyển chọn Thẩm phán ngành TAND thành phố;

- Hội đồng Tuyển chọn Kiểm sát viên ngành KSND thành phố.

 

Trên đây là nội dung thông báo phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng thay thế Thông báo số 1767/TB-SNV ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Giám đốc Sở Nội vụ. Sở Nội vụ kính thông báo các cơ quan, đơn vị và địa phương được biết và tiện liên hệ công tác. /.


Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 1 3 9 2 3 9 1 3
Hôm nay: 2.630
Hôm qua: 7.433
Tuần này: 19.149
Tháng này: 50.792
Tổng cộng: 13.923.913

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 632/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/5/2021

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đăng nhập/a>